Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości [WF-PS-N-ROK] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości [WF-PS-N-ROK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Klinkosz
Strona domowa grupy: http://daomcy2
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński, J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Harasimiuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Wyd. LiberiLiberi.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i statystyce. Warszawa: PWN.

Nęcki, E., Stocki, R. (1999). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Sutek, A. (1979). Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz.Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wyd. Akademica.

Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, s. 333-334. Gdańsk: GWP.

Iskra, J., Klinkosz, W. (2008). Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje, Wrocław, 22-23 kwietnia 2008. Roczniki Psychologiczne, XI, 2, 191-193.

Iskra, J., Klinkosz, W. (2012). Sense of security in relation to the psychosomatic disorders in young people. W: B. Sokołowska (red.), Public health in the aspect of modern civilization, s. 194-203. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II.

Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności doświadczane przez studentów. Metoda pomiaru i możliwość pomocy. Warszawa: Difin.

Iskra, J., Klinkosz, W., Artymiak, M. (2017). Slow w edukacji czyli powrót do podmiotowości. Scientific bulletin of Chełm - Section of Pedagogy, 1, 11-22.

Klinkosz, W. (2004). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS-R). Polskie tłumaczenie kwestionariusza Jerrego S. Wigginsa. Przegląd Psychologiczny, 47, 4, 379-393.

Klinkosz, W. (2011). Types of Students Achievement Motivation. W: Jaskuła, M., Buszewski, B., Sękowski, A., Zagórski, Z. (red.), Ethics and Humanism in European Science, Environment and Culture, s. 367-370. Kraków - Lublin - Toruń.

Klinkosz, W. (2016). Motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Wydanie drugie (s. 306) [uzupełnione i poprawione]. Lublin: RW KUL.

Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D, Buhrmester, W. Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Klinkosz, W., Sękowski, A. (2008). Pięcioczynnikowy model osobowości a narzędzia pomiaru Wielkiej Piątki. Głos w dyskusji w obronie modelu Big Five. Roczniki Psychologiczne, XI, 1, 142-151.

Klinkosz, W., Sękowski, A. (2013). Inwentarz Motywacji Osiągnięć. Polska adaptacja LMI – Leistungsmotivationsinventar H. Schulera, G. Thorntona i A. Frintrupa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI H. Schulera, G.C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione (s. 177). Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ledzińska, M., Zajenkowski, M. (red.) (2009). Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nęcka, E. (1994). Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.) (2010). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L. Shavinina, L.V. (red.), International Handbook on Giftedness, pp. 467-485. New York: Springer Verlag.

Sękowski, A.E., Klinkosz, W. (2016). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS Jerry’ego S. Wigginsa. Podręcznik. Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zakres tematów:

Zagadnienia związane z psychologią: różnic indywidualnych (zdolności i inteligencja, trudności w nauce, twórczość, temperament), osobowości, klinicznej, motywacji osiągnięć, relacji interpersonalnych, kompetencji społecznych i innych).

- Poszukiwanie własnych tematów do opracowania na podstawie indywidualnych zainteresowań studenta.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Metody aktywizujące i problemowe.

- Praca indywidualna (m.in. poszukiwanie własnych tematów badawczych przez studenta, prezentacja zagadnień z literatury z zakresu psychologii osobowości i psychologii różnic indywidualnych, w tym także tekstów w języku obcym).

- Praca grupowa (dyskusja nad problemami badawczymi, sposobami analizy i interpretacji wyników badań empirycznych).

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 30 godzin.

- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ocenie podlegają efekty własnej pracy naukowej studenta według następujących kryteriów:

1. Zapoznania się z ogólnymi celami i zasadami pisania pracy naukowej (seminaryjnej).

2. Poszukiwania tematów badawczych przez uczestników seminarium.

3. Przygotowania koncepcyjne planu pracy magisterskiej.

4. Nauki podstawowych zasad redakcji tekstów naukowych z zakresu psychologii.

5. Umiejętności całościowego ujęcia poznanych i pogłębianych zagadnień z psychologii różnic indywidualnych.

6. Umiejętności gromadzenia, uporządkowania i usystematyzowania zebranego materiału naukowego w celu sporządzenia planu pracy magisterskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na zakończenie semestru 7. - ocena postępów naukowych według kryteriów: - zapoznania się z literaturą przedmiotu,

- formułowania problemu badawczego,

- stawiania pytań i hipotez badawczych (z uzasadnieniem teoretycznym),

- doboru metod badawczych

- opisu grup osób badanych

- zatem oceniany jest efekt indywidualnej pracy studenta, którym jest przygotowana - na koniec semestru 7 - część metodologiczna pracy magisterskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na zakończenie semestru 8. - ocena postępów naukowych według kryteriów:

- ocena planu planu pracy (poprawność podziału)

- ocena merytoryczna części teoretycznej (spójność treściowa, zgodność przedstawianej treści z tematem pracy, kryterium prawidłowości układu treści według poprawności: merytorycznej, logicznej, zwięzłości i poprawności redakcyjnej).

- znajomość literatury przedmiotu (uwzględniając uzupełnienie i rozszerzenie bibliografii w stosunku do zebranej do części metodologicznej pracy),

- oceniana poprawności redagowania tekstu naukowego (kryterium: prawidłowego stosowania terminologii psychologicznej oraz poprawności języka polskiego (gramatyka),

- oceniania jest umiejętność cytowania i odwoływania się do literatury zgodnie ze standardami APA.

- oceniania jest indywidualna praca studenta zgodnie z postawionymi wymaganiami - zatem ocenie podlega efekt indywidualnej pracy studenta, którym jest przygotowana cześć teoretyczna pracy magisterskiej - na koniec semestru 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na zakończenie semestru 9. - ocena postępów naukowych studenta według kryteriów:

- spójności części teoretycznej i empirycznej

- ocena części empirycznej (prezentacja danych oraz umiejętność wnioskowania statystycznego) - zatem oceniania jest: a) przeprowadzania badań empirycznych, b) umiejętność dokonywania syntezy teorii teorii, c) przeprowadzania obliczeń statystycznych, d) dokonywania analiz statystycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Semestr 10. to czas dokonywania syntezy przeprowadzonych badań empirycznych (w odniesieniu do teorii) oraz ostateczna i całościowa redakcja pracy magisterskiej. Efektem jest złożenie pracy dyplomowej oraz jej obrona.

Uwagi:

IV rok: Oceniana jest indywidualna praca studenta oraz znajomość wymagań redakcyjnych dotyczących pracy magisterskiej, wymagań merytorycznych i formalnych pisania tekstu naukowego (kryterium prawidłowości układu treści według poprawności: merytorycznej, logicznej, zwięzłości i poprawności redakcyjnej, prawidłowego stosowania terminologii psychologicznej oraz umiejętności wnioskowania statystycznego).

V rok: podstawa oceny - prezentacja części teoretycznej i empirycznej pracy dyplomowej oraz synteza przeprowadzonych badań empirycznych.

Złożenie pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)