Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka komputerowa [WF-PS-N-STK] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka komputerowa [WF-PS-N-STK]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Stanisławski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9182381d1124adab0b77f33edd75a36%40thread.tacv2/conversations?groupId=bee6522f-790e-4b3d-8c46-622c72ce5a87&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Materiały dydaktyczne będą udostępniane przez platformę Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13581

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz, wydanie 3-tomowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2014). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, fourth edition. Sage.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie podstawowych informacji dotyczących procesu badawczego w psychologii

- problem badawczy, pytanie badawcze, hipotezy

- hipotezy kierunkowe i niekierunkowe

- hipotezy zerowe i hipotezy badawcze

- skala pomiarowa a hipoteza badawcza

- nacisk na zróżnicowanie: związki pomiędzy zmiennymi a różnice pomiędzy grupami

2. Wprowadzenie do SPSS – omówienie funkcjonalności programu oraz specyfiki wprowadzania danych:

- trzy rodzaje plików SPSS: baza danych, raport, komendy

- baza danych SPSS: zmienne (wszystkie funkcjonalności), dane, wiersze, kolumny

- tworzenie zmiennych i wprowadzanie danych do SPSS

- SPSS a inne formaty plików (Excel, dat.)

- łączenie zbiorów, podział na podzbiory, wybór obserwacji

3. Podstawowe sposoby tworzenia wskaźników (średnia, suma). Rekodowanie zmiennych.

4. Opis i prezentacja danych:

- tabele częstości i wykresy,

- statystyki opisowe (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) i testy normalności rozkładu

5. Podstawy wnioskowania statystycznego i jego błędy (powtórzenie). Testy wykorzystujące rozkład chi-kwadrat (postać hipotez – rodzaj danych – założenia)

- tabele krzyżowe (liczebności obserwowane i liczebności oczekiwane)

- testy chi2, McNemara, Phi i V Cramera

6-7. Testy t-Studenta (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji) i ich nieparametryczne odpowiedniki (testy Welcha, Wilcoxona, U-Manna-Whitneya):

8-9. Analiza wariancji (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji):

- jednoczynnikowa, jednowymiarowa analiza wariancji

- testy post hoc (pojęcie efektu głównego) i kontrasty

- dwuczynnikowa, jednowymiarowa analiza wariancji (pojęcie efektów prostych i interakcji)

- test nieparametryczny Kruskala-Wallisa

10-11. Relacje pomiędzy zmiennymi: korelacje i regresje (postać hipotez – rodzaj danych – założenia i sposoby ich weryfikacji)

- korelacja: założenia, wykresy

- korelacja r-Pearsona, rho-Spearman, tau-Kendalla

- korelacje cząstkowe

- wnioskowanie statystyczne: istotność i siła związku

- analiza regresji a analiza korelacji r-Pearsona i korelacje cząstkowe, semicząstkowe

- analiza regresji z jednym predyktorem i z wieloma predyktorami

12-13. Rzetelność pomiaru

- alfa Cronbacha (spójność wewnętrzna skali)

- eksploracyjna analiza czynnikowa

14. Powtórzenie wraz z raportowaniem wyników zgodnie z APA (struktura raportu z badań)

15. Kolokwium z zajęć 1-13

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej i synchronicznej przez Microsoft Teams. Metody warsztatowe: prowadzący omawia elementy obsługi programu lub analizy oraz prezentuje sposób ich przeprowadzenia. Studenci przeprowadzają analizy na komputerach i powtarzają je w różnych wariantach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność w trakcie zajęć (30%)

- pisemne kolokwium końcowe weryfikujące umiejętności przedstawione na zajęciach (analiza i interpretacja danych z bazy prowadzącego) (70%)

- na ocenę niedostateczną (2): student podaje fragmentaryczne lub niepoprawne definicje podstawowych terminów statystycznych (takich jak wariancja, poziom istotności wnioskowania, błąd I i II rodzaju), bądź nie zna ich wcale. Nie potrafi poprawnie stosować omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych bądź wykorzystuje je bezrefleksyjnie, nie uwzględniając ich uwarunkowań. Formułuje błędne lub nieuprawnione wnioski, nieadekwatnie posługując się terminologią statystyczną. Dostarcza wyjaśnień lub uzasadnień niezwiązanych lub mających nikły związek z analizowanym problemem, którego często nie potrafi poprawnie określić. Nie zwraca uwagi na błędy w wyborach testów statystycznych i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski.

- na ocenę dostateczną (3): student potrafi podać poprawne definicje podstawowych terminów statystycznych, jednakże nie umie dokonać syntezy wiedzy dotyczącej konkretnego problemu. W ograniczonym zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów statystycznych i uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Potrafi poprawnie wykorzystać niektóre z omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych, ale pomija inne lub nie stosuje ich prawidłowo, a dostarczane przez niego uzasadnienia często są niepełne bądź niejasne. Prezentując otrzymane rozwiązania, czasami niepoprawnie posługuje się terminologią statystyczną. Zdarza się, że błędne decyzje odnośnie testów statystycznych student pozostawia bez komentarza i wyciąga na ich podstawie błędne wnioski.

- na ocenę dobrą (4): student nie tylko poprawnie definiuje podstawowe terminy statystyczne, ale potrafi dokonać syntezy informacji na dany temat, przedstawiając większość zagadnień statystycznych w sposób spójny. Dostarczane przez niego wyjaśnienia mogą zawierać pewne luki. Choć nie zawsze są one wyczerpujące, odznaczają się logiczną strukturą. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, choć zdarza mu się pominąć w analizie problemu niektóre – czasami nawet kluczowe – założenia. Otrzymane rozwiązania przedstawia, używając poprawnej terminologii statystycznej. Potrafi wychwycić błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, poprawić je i sformułować odpowiednie wnioski.

- na ocenę bardzo dobrą (5): student doskonale orientuje się w omawianych zagadnieniach statystycznych i potrafi przedstawić je w sposób logiczny, spójny i wyczerpujący, poprawnie i precyzyjnie posługując się terminologią statystyczną. Potrafi dokonać całościowej analizy konkretnego problemu statystycznego, uwzględniając wszystkie dostępne informacje i uzasadnić wybór proponowanego rozwiązania. Jest wrażliwy na niespójności i pomyłki w przedstawianiu zagadnień statystycznych, potrafi je wychwycić i skorygować. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie zajęć metody statystyczne, potrafi także przedyskutować ich ograniczenia. Rzadko podejmuje błędne decyzje odnośnie testów statystycznych, jednak poprawia się i formułuje odpowiednie wnioski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)