Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe [WF-ZPS-SEMP] Rok akademicki 2020/21
Seminarium przedmiotowe, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium przedmiotowe [WF-ZPS-SEMP]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020/21] (zakończony)
Seminarium przedmiotowe [SEMPRZ], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 12:30 - 14:00
sala 309
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Dominik Gołuch
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaca5736485954db49f4e63ff19a9b65a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e976157-02ce-460c-80da-8f1f88655e0d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi (dostępne pod adresem: https://liberilibri.pl/harasimczuk )

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Zakres tematów:

Podczas zajęć poruszane będą m.in. poniższe zagadnienia:

1. Proces i etapy prowadzenia badań naukowych

2. Planowanie i przygotowanie badań naukowych,

3. Aplikacje wspomagające zarządzanie procesem badawczym oraz organizację pracy

4. Naukowe źródła wiedzy oraz analiza literatury przedmiotu

5. Aplikacje wspomagające proces gromadzenia i porządkowania źródeł – menedżer bibliografii

6. Problemy i hipotezy badawcze

7. Empiryczna weryfikacja hipotez - Metody badawcze w psychologii

8. Analiza danych i interpretacja wyników

9. Zasady pisania raportu empirycznego zgodnie ze standardami APA.

10. Zaawansowane funkcje edytorów tekstów.

11. Struktura pracy dyplomowej oraz kryteria jej oceny.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, dyskusja, burza mózgów, studium przypadku, praca w grupach, praca własna.

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane poprzez: ocenę pracy studenta przy planowaniu, przygotowaniu, przeprowadzeniu badania naukowego oraz ocenę raportu; dodatkowo brana pod uwagę może być aktywność studenta podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prostego badania korelacyjnego (N=25), wykorzystując narzędzia poznane podczas zajęć, zakończonego raportem zgodnym ze standardami APA w wersji 6.

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest złożenie raportu z badań w nieprzekraczalnym terminie 30. kwietnia za pomocą platformy moodle. W nieprzekraczalnym terminie 30. maja jest możliwe poprawienie pracy jeśli nie spełniła ona podanych podczas zajęć wymagań. Jest to też ostateczny termin zaliczenia przedmiotu w obecnym cyklu dydaktycznym.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student nie ma problemu ze sformułowaniem hipotez, dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dobra: student potrafi dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez, ale dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena niedostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Uwagi:

Zajęcia on-line na platformie Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)