Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej [UKSW-OWI] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej [UKSW-OWI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marcin Choczyński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEyMjI1MjEtZjdhMC00MWI4LThlMTQtNzAyYTcyZjg3MjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229c555557-383b-4f86-bdb9-8c4593a43405%22%7d
Literatura:

Kurzępa B., Kurzępa E. (2010), Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. Dom Organizatora, Toruń.

Merski J., Szmigrodzki J. (2007), Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, wyd. WSE Almamer, Warszawa.

Michniewicz G. (2016), Ochrona własności intelektualnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Przybyliński B. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. UT-P, Bydgoszcz.

Stec P. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Zakres tematów:

1. Propedeutyka wiedzy prawniczej. Podstawy prawa;

2. Istota i funkcje prawa własności intelektualnej (WI);

3. Geneza i historia rozwoju prawa WI w prawie krajowym i międzynarodowym;

4. Prawo autorskie: zakres (przedmiot) i charakterystyka;

5. Zarządzanie prawem autorskim: licencje i korzystanie z utworu;

6. Prawo własności przemysłowej: wynalazki i patenty;

7. Prawo własności przemysłowej: wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe;

8. Temat dyskusyjny: Internet a prawa WI…

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

+ metoda podająca;

+ skojarzenia;

+ metoda burzy mózgów;

+ metoda kuli śnieżnej;

+ mapa mentalna

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 godz.

Lektura literatury: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

Suma godzin: 25 godz.

Metody i kryteria oceniania:

+ imienne sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach;

+ test zaliczeniowy zamieszczony na platformie Moodle UKSW;

+ progi punktowe do uzyskania określonych ocen:

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Uwagi:

socjologia II rok I stopień

praca socjalna II rok I stopień

Zajęcia zdalne, asynchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową Moodle UKSW z wykorzystaniem programu do wideokonferencji - MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)