Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania ) [WK-S-Z1] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo cywilne (zobowiązania ) [WK-S-Z1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Mróz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a49de3ae9f0794714996a6303d4b05f22%40thread.tacv2/conversations?groupId=867c0d2a-d9d4-46e1-969b-e0840b80a31e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740).

Literatura podstawowa:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020.

2. Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2019.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan Marek, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

4. T. Mróz (red.), Zobowiązania, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Odajda (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2019.

2. A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2018.

3. J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2018.

4. J. Panowicz - Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2011.

5. W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

1. Zobowiązanie - pojęcie; dług i odpowiedzialność; źródła stosunku zobowiązaniowego.

2. Świadczenie - pojęcie i rodzaje świadczeń.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza - pojęcie i rodzaje szkody; zasady odpowiedzialności odszkodowawczej; naprawienie szkody.

4. Wielość dłużników i wierzycieli - zobowiązania solidarne; zobowiązania podzielne i niepodzielne.

5. Umowy zobowiązaniowe - pojęcie i rodzaje umów; zasada swobody umów; treść umów zobowiązaniowych; przygotowanie i zawarcie umowy - umowa przedwstępna; wzorce umów; umowy zawierane z konsumentami; umowy odnoszące się do osób trzecich.

6. Delikty - pojęcie czynu niedozwolonego; odpowiedzialność za własne i cudze czyny; odpowiedzialność organów władzy publicznej; odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy; odpowiedzialność związana z użyciem sił przyrody; odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; zapobieganie szkodzie.

7. Bezpodstawne wzbogacenie.

8. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania; dodatkowe zastrzeżenia umowne - zadatek, kara umowna, umowne prawo odstąpienia, odstępne.

9. Wygaśnięcie zobowiązania z zaspokojeniem i bez zaspokojenia wierzyciela.

10. Zmiana dłużnika lub wierzyciela.

11. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

12. Zbieg roszczeń.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MS Teams.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (ćwiczenia):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz orzecznictwa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik kolokwium i końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- pisemne kolokwium w połowie semestru oraz zaliczenie końcowe w formie ustnej odpowiedzi.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- oceny uzyskane z pisemnego kolokwium w połowie semestru oraz z zaliczenia końcowego w formie ustnej odpowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedze na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Uwagi:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MS Teams.

ECTS (ćwiczenia):

Udział w ćwiczeniach: 30h - 1 ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h - 1/2 ECTS

Przygotowanie do kolokwium: 15h - 1/2 ECTS

RAZEM: 60h - 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)