Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fb109d171c14c158abe4b65d4a60b7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f629d7d-451b-43c2-ab47-f35a80955b30&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)

Praktyczny słownik łacińsko-polski (oprac. J. Mańkowski).

zbiory i opracowania sentencji łacińskich, np.: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Zakres tematów:

wiadomości wstępne o języku łacińskim, alfabet, akcent, zasady wymowy; pięć deklinacji rzeczowników; koniugacja: poszczególne czasy (tryb oznajmujący i rozkazujący, bezokoliczniki) - praes., impf, fut. I; przymiotniki – odmiana i stopniowanie; zaimki; przyimki; przysłówki – tworzenie i stopniowanie; podstawowe wiadomości o składni: orzeczenie imienne, dativus possessivus, accusativus i nominativus duplex; lektura tekstów z podręcznika

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład, praca ze słownikiem, rozwiązywanie ćwiczeń z gramatyki łacińskiej, tłumaczenie tekstów łacińskich (samodzielne i w grupie)

Weryfikacja efektów uczenia się (FP1_W12, FP1_U12, FP1_K02) dokonuje się podczas zajęć, które są ćwiczeniami: sprawdza je praca indywidualna i w grupie podczas zajęć oraz zaliczanie kolokwiów.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, dozwolone są dwie nieobecności.

W ciągu trwania semestru student ma zaliczyć kolokwia, obejmujące podstawowy materiał gramatyczny z poprzednich zajęć. Na ocenę końcową może mieć wpływ również pozytywna aktywność studenta podczas zajęć.

Uwagi:

zajęcia odbywają się na MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)