Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy edukacji globalnej [WF-OB-WPEG] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane problemy edukacji globalnej [WF-OB-WPEG]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Klimski
Literatura:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć – wyjaśnienie omawianej problematyki, celów i zasad pracy oraz warunków zaliczenia. (2h)

2. Człowiek częścią środowiska (biologiczny i kulturowy związek). (2h)

3. Globalne problemy przed jakimi staje ludzkość w XXI wieku. (2h)

4. Zagadnienie kryzysu ekologicznego – identyfikacja kryzysu oraz możliwości jego przezwyciężania. (2h)

5. Geneza, założenia i cele edukacji globalnej. (2h)

6. Aspekt normatywny edukacji globalnej. (2h)

7. Edukacja globalna wobec problemu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. (2h)

8. Prawa człowieka jako wyzwanie edukacyjne. (2h)

9. Edukacja globalna wobec problemu jakości życia. (2h)

10. Zadania edukacji globalnej w kontekście ochrony środowiska naturalnego. (2h)

11. Problem relacji pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem. (2h)

12. Zadania edukacji globalnej w kontekście budowania normatywnego systemu reguł postępowania. (2h)

13-14. Perspektywy edukacji globalnej. (4h)

15. Podsumowanie materiału. (2h)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy:

- metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, wspólna interpretacja tekstu, dyskusja

- weryfikacja: ocena z kolokwium końcowego

Efekty umiejętności:

- metoda dydaktyczna: analiza wybranych tekstów, dyskusja

- weryfikacja: ocena sposobów argumentacji, ocena z kolokwium końcowego

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści wykładowych

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia czy problemu z zakresu edukacji globalnej

Indywidualna lektura tekstów – lektura wybranych tekstów w ramach indywidualnego przygotowania do wykładu

Dyskusja – wspólna analiza problemów globalnych, formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników zajęć. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć i dodatkowych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić i scharakteryzować kluczowych problemów środowiska przyrodniczego; nie zna przyczyn i skutków owych zagrożeń; nie dostrzega zależności pomiędzy edukacją a procesem przeciwdziałania problemom globalnym.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi wymienić i opisać zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny i omówić jego skutki, jednak nie dostrzega możliwości przeciwdziałania, poprzez działania edukacyjne, problemom środowiska naturalnego;

- na ocenę 4 (db): student potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny, omówić jego przyczyny i skutki, potrafi wymienić i wyjaśnić zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak w niewielkim stopniu dostrzega możliwości przeciwdziałania problemom środowiska naturalnego za pośrednictwem edukacji globalnej;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie definiuje czym jest kryzys ekologiczny, potrafi omówić jego przyczyny i skutki, bezbłędnie wymienia i charakteryzuje zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto dostrzega możliwości edukacji globalnej w rozwiązywaniu owych problemów.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi interpretować zadanych tekstów, ocenić i poddać krytyce zawartych w nich informacji, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, nie analizuje oraz nie poddaje ocenie, wypracowanych w ramach edukacji, programów odnoszących się do problemów globalnych;

- na ocenę 3 (dst): student potrafi przeanalizować zadane teksty, ale w niewielkim stopniu umie je zinterpretować i ocenić, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, w niewielkim stopniu analizuje wypracowane, w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych, jednak nie poddaje ich ocenie;

- na ocenę 4 (db): student analizuje zadane teksty i potrafi odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie analizuje zadane teksty, potrafi poddać je krytyce i odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi trafnie przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, bezbłędnie analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)