Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5EK] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5EK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Karska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac68c65223d444ef6a91e6160369939ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=0870b02a-bfdf-4bff-97c6-6a56851a2960&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura uzgadniana jest indywidualnie ze studentem.

Zakres tematów:

Konkretna tematyka uzgadniana jest ze studentem. Tematy seminarium dotyczą prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, a także krajowego wymiaru ochrony praw człowieka.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. Metody dydaktyczne

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu wiedzy obejmują w szczególności: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu umiejętności obejmują w szczególności: klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, referat, dyskusja, wykład problemowy

Stosowane metody dydaktyczne dla EK z zakresu kompetencji społecznych obejmują w szczególności: klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja, referat

Zajęcia prowadzone jako e-learning. Link do zespołu w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac68c65223d444ef6a91e6160369939ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=0870b02a-bfdf-4bff-97c6-6a56851a2960&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

II. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR_W02 student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_U02 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_U07 student potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_U09, student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_K01 student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich): weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_K02 student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

PR_K03 student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych: weryfikacja przez ocenianie ciągłe oraz rozliczenie postępów w kolejnych etapach pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02

Na ocenę ndst: student nie zna lub nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę dst: student zna i rozumie w stopniu dostatecznym źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę db: student dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa praw człowieka, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_U02

Na ocenę ndst: student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę dst: student potrafi w stopiu dostatecznym wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę db: student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07

Na ocenę ndst: student nie potrafi projektować i tworzyć różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę dst: student potrafi dostatecznie projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę db: student dobrze potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym w prawie praw człowieka

PR_U08

Na ocenę ndst: student nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę dst: student potrafi dostatecznie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę db: student dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09

Na ocenę ndst: student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę dst: student dostatecznie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę db: student dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę bdb: student bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w dziedzinach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w dziedzinie prawa praw człowieka, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę dst: student jest dostatecznie gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę db: student jest gotów (w stopniu dobrym) do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę bdb: student jest bardzo dobrze gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę dst: student jest gotów dostatecznie do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę db: student jest gotów dobrze do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę bdb: student jest gotów bardzo dobrze do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03

Na ocenę ndst: student nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę dst: student jest gotów dostatecznie do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę db: student jest gotów dobrze do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Na ocenę bdb: student jest gotów bardzo dobrze do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Uwagi:

seminarium magisterskie dla V roku Prawa Stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)