Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie na odległość [WP-BGC-N-2-KO] Semestr letni 2020/21
Warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie na odległość [WP-BGC-N-2-KO]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 17:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Syryt
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e2537e701bd4dafb138adae86693d27%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e229c05-654f-4d23-b6a7-d8d689950ec9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Suresh Babu, K. Sridev, IMPORTANCE OF E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: A STUDY; "INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURES OCIETYISSN" 2018: 2456-6683, Volume - 2, Issue - 5; https://www.academia.edu/36868903/IMPORTANCE_OF_E_LEARNING_IN_HIGHER_EDUCATION_A_STUDY

S. Goval, E-Learning: Future of Education, "Journal of Education and Learning" 2012, (EduLearn) 6(4):239, https://www.researchgate.net/publication/287545379_E-Learning_Future_of_Education

S. Moghavvemi, A. Sulaiman, Effect of Smart Classroom on Student Achievement at Higher Education, https://www.academia.edu/40167462/Effect_of_Smart_Classroom_on_Student_Achievement_at_Higher_Education

Literatura uzupełniająca:

Będzie podawana podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Pojęcie kształcenia na odległość: kontekst prawny, społeczny i technologiczny.

2. Szanse i zagrożenia związane z kształceniem na odległość. Wpływ kształcenia zdalnego na prawo, gospodarkę i społeczeństwo

3. Kształcenie na odległość a e-usługi. Kształcenie tradycyjne a kształcenie na odległość: cechy wspólne i różnice

4. Zasady korzystania z narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość: perspektywa studenta (ucznia) i nauczyciela. Metodyka pracy

5. Przegląd wybranych platform do kształcenia na odległość: zasady działania i najważniejsze funkcjonalności

6. Przegląd wybranych narzędzi do kształcenia na odległość: zasady działania i najważniejsze funkcjonalności

7. Kształcenie na odległość a praktyka (4 h)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym na platformie MS Teams.

Materiały do zajęć zostaną umieszczone na platformach MS Teams i Moodle.

Pomocniczo - z uwagi na charakter warsztatów - zostaną wykorzystane inne narzędzia i platformy do kształcenia na odległość.

Metodami dydaktycznymi służącymi realizacji efektów uczenia będą:

- w odniesieniu do EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość - prezentacja, przegląd literatury i raportów

- w odniesieniu do EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami - prezentacja, przegląd literatury i raportów, dyskusja

- w odniesieniu do EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego - prezentacja, praca w grupach, projekt

- w odniesieniu do EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny - dyskusja, przegląd literatury, raportów, praca w grupach

- w odniesieniu do EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość - dyskusja, przegląd literatury, przegląd raportów, przegląd stron www, prezentacja

Sposobami weryfikacji efektów uczenia będą:

- w odniesieniu do EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość - obserwacja zachowań, odpowiedź ustna, ocena udziału w dyskusji, ocena pracy w grupie

- w odniesieniu do EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami - odpowiedź ustna, cena udziału w dyskusji, ocena pracy w grupie

- w odniesieniu do EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego - ocena pracy w grupie, ocena projektu szkolenia

- w odniesieniu do EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny - ocena udziału w dyskusji, ocena pracy w grupach, odpowiedź ustna

- w odniesieniu do EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość - ocena projektu szkolenia, ocena udziału w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Studenci będą oceniani podczas warsztatów w trybie ciągłym poprzez obserwację zachowań, odpowiedź ustną, udział w dyskusji, zaangażowanie w pracy w grupach oraz przygotowany projekt szkolenia na wskazanej platformie e-learningowej.

Z każdych zajęć student będzie otrzymywał punkty za aktywność.

Suma punktów za aktywność oraz punktów za przygotowany projekt będzie stanowić ocenę końcową z warsztatów.

Łącznie można będzie uzyskać:

- 30 punktów za aktywność

- 30 za przygotowanie projektu szkolenia i jego zaprezentowanie podczas zajęć

Punktem referencyjnym jest 60 pkt - 100%

Skala ocen

91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Kryteria oceniania

Na ocenę bardzo dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej sześć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o trzy definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie i biegle wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej czterech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej pięć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o dwie definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie, ale z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej trzech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dostateczną

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej cztery narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o jedną definicję e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; ze wsparciem i z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury,

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę niedostateczną

EK1: nie zna definicji pojęcia e-learning; nie potrafi wymienić narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość

EK2: nie zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami

EK3: nie potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość

EK4: nie potrafi wskazać szans i zagrożeń wynikających z kształcenia na odległość i ich wpływu na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny

EK5: nie potrafi przygotować szkolenia na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; nie potrafi zaprezentować treści szkolenia z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość

Uwagi:

Moduł E-Edukacja- przedmiot do wyboru dla II roku BwGC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)