Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia cyberprzestrzeni WP-CWC-N-1-SC
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia cyberprzestrzeni WP-CWC-N-1-SC
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 51
Limit miejsc: 72
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Uklańska
Literatura:

Barber A., Skonsumowani, Warszawa 2008, s. 348.

Batorski D., Internet a usiecioweinie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 1(43): 41-62.

Batorski, D., Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.

Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Castells M., Społeczeństwo sieci,., Warszawa 2010.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.

Goban-Klas M., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T. , Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, „Ethos” 1-2 (69-70) 2005.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Gromkowska A., Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura i współczesność” 3/1999.

Gruszczyński, W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie? w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 183-190. Warszawa.

Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania, Komunikat z badań CBOS BS/58/2006

Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001

Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów, Warszawa 2001.

Krzysztofek K., Wprowdzenie, w: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

M.Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny” Rok LXVII - zeszyt 4 – 2005.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. UKSW

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa 2004.

Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997.

Nie tylko internet: nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, red. J. Mucha

Olechnicki K., Fotografia cyfrowa = śmierć fotografii?, „Camer@obscura. Historia, teoria i estetyka fotografii” 2007, nr 3-4, s. 313.

Olechnicki K., Batorski D., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia socjologiczne”, 2007, nr 3, s. 5-14

Olechnicki K., Antropologiczne penetracje wizualnych przestrzeni rzeczywistości: fotografia jako narzędzie badawcze, „Kultura i Społeczeństwo”, 2000, nr 4, s. 109-140.

Olechnicki K., Badanie fotoblogów jako badanie codzienności, w: Barwy codzienności. Analiza Socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 341-361.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009

Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu: antologia tekstów. Warszawa 2011.

Olechnicki, „Internet”, w: Encyklopedia socjologii, suplement. Warszawa 2005: Oficyna Naukowa.

Pomorski, J. M., Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? w: A. Mattelart, Społeczeństwo informacji. Kraków 2004.

Sitarski, P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i 'nowe' wspólnoty w J. Bralczyk and K. Mosiołek-Kłosińska Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Strony 177-182. Warszawa 2001.

Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda Kraków 2006.

Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Szabłowski S., Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy Web technology 2.0, w: „Dydaktyka informatyki problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 6 (2011), s. 237-254.

Szpunar M., Nowe-stare medium Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości,

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K. Konecki, Warszawa 2005, s. 378-403.

Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004, s. 157-184.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

Thompson J. B., ,Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, przeł. J. Gilewicz, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 40.

Zemło M., Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?, „Przegląd Socjologiczny” 2008 (57) 3, s. 59-77.

Zakres tematów:

1. Socjologia cyberprzestrzeni – subdyscyplina socjologii, przedmiot, metody badań

2. Społeczeństwo informacyjne, sieciowe i wiedzy – przedmiot, zakres, relacje

3. Przestrzeń społeczna w sieci

4. Aspekty historyczne i kulturowe Internetu

5. Relacje sieciowe w społeczeństwie informacyjnym

6. Web 1.0, 2.0

7. Kształtowanie tożsamości w sieci

8. Grupy w sieci

9. Sfera publiczna w sieci

10. Społeczna rola blogów

11. Obywatele cyfrowi i serwisy społecznościowe

12. Sposoby upamiętniania zmarłych w Internecie

13. Macierzyństwo w sieci

14. Korzystanie z Internetu według badan społecznych

15. Wykluczenie cyfrowe

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób synchroniczny i asynchroniczny (jako wsparcie synchronicznego) Wykład wspierany prezentacją w .pptx na Ms Teams oraz zamieszczanie materiałów na platformie Moodle i weryfikowanie ich znajomości quizem.

CwC1_W10, CwC1_W11 – weryfikacja w formie egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi na e.uksw.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bc9d098954a4454a9f1e56c182f496e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a13abc9c-c22d-4a7e-9a0e-481011b1f908&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny na platformie Moodle z zakresu materiału na zajęciach oraz lektur zamieszczanych na e.uksw

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu socjologii cyberprzestrzeni - nie umie stosować pojęc, nie zna ich znaczenia, nie potrafi określić przedmiotu i metod; nie potrafi wskazać cech charakterystycznych przestrzeni społecznej w sieci oraz zjawisk społecznych, które obserwowane są w cyberprzestrzeni

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu socjologii cyberprzestrzeni – umie w sposób dostateczny stosować pojęcia, określić ich znaczenia, przedmiot i metody; dostatecznie umie wskazać cechy charakterystyczne przestrzeni społecznej w sieci oraz zjawisk społecznych, które obserwowane są w cyberprzestrzeni

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu socjologii cyberprzestrzeni – umie dobrze stosować pojęcia, określić ich znaczenia, przedmiot i metody; dobrze potrafi wskazać cechy charakterystyczne przestrzeni społecznej w sieci oraz zjawiska społeczne, które obserwowane są w cyberprzestrzeni. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu socjologii cyberprzestrzeni – umie bardzo dobrze zastosować pojęcia, określić ich znaczenie, przedmiot i metody; bardzo dobrze wskazuje cechy charakterystyczne przestrzeni społecznej w sieci oraz zjawiska społeczne, które obserwowane są w cyberprzestrzeni. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Uwagi:

Wykład dla I roku CwC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.