Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Plastyka [WNHS-HS-WdHSPć]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 102
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Bogusz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a034d61cb339b4603825b5c1daab39cc8%40thread.tacv2/conversations?groupId=e36b5d41-7642-4a5d-86dd-18fd3428ba7e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

- J. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013

- A. Kozieł, Michael Willmann i jego pracownia malarska, Wrocław 2013

- A. Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej Warszawa 1984

- A. Griffiths, The Print Before Photography. An Introduction to European Printmaking 1550–1820, London 2016

- K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia analizy formalnej dawnej grafiki, Kraków 1999

- H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII w. Zarys historyczny, różne wydania

- G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej poł. XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010

- Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła dawnych mistrzów weneckich XIV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych bada technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, kat. wyst. pod red. G. Bastek i G. Janczarskiego, Warszawa 1999

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430 –1500, Warszawa 2011

- Z. Kaszowska, Brokaty wytłaczane w gotyckim malarstwie i rzeźbie na terenie Małopolski, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i restauracji dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. XV, Kraków 2006

- K. Zwolińska, Podręczna technologia malarstwa, Warszawa 1997

- D.V. Thompson, The Materials and Tehniques of Medieval Painting, New York 1956

- M. Jakubek-Raczkowska, Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku, Warszawa 2006

- J. Kowalczyk, Pomnik Jordanów w Krakowie. Problem datowania i autorstwa, "Biuletyn Historii Sztuki", R LXXIV(2012), 2, s. 157-187

- S. Krzemińska-Szołtysek, Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław 2017

- M. Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry w polskiej prowincji zakonu paulinów, I: Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620 – 1705, t. 2, Warszawa 2009

- M. Dygas-Konopacka, Rzeźba w kamieniu, Warszawa 2011

- J.T. Cami, J. Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie. Ilustrowany podręcznik snycerza, Warszawa 1998

- Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, t. I-III, red. M.P. Kruk, Kraków 2019

- R. Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zymunta III Wazy, Warszawa 2004

- P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

- Z. Wolski, Sztukatorstwo, Warszawa 1994

- T.M. Rudkowski, Polskie sgraffita renesansowe, Warszawa 2006

- M. Kurzej, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012

Zakres tematów:

Ćwiczenia mają celu nie tylko weryfikację, wykształcenie umiejętności stosowania w praktyce oraz pogłębienie wiedzy zdobytej przez uczestników na wykładzie, ale również wprowadzenie nowych, nieporuszanych na wykładzie zagadnień.

Poniższy plan semestru jest spisem poruszanych na zajęciach działów tematycznych. Podział na poszczególne zajęcia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

1-2. Artysta – autor – źródła – napisy i znaki

3-5. Techniki graficzne i książka

6-10. Malarstwo

10-14. Rzeźba

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: rozmowa nauczająca, wykład, praca studenta nad stworzeniem opracowania zadanego przez prowadzącego obiektu.

Warunkiem otrzymania oceny jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Końcowa ocena będzie średnią złożoną z trzech komponentów-ocen za:

- merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- pracę zaliczeniową, której celem będzie opis wskazanego przez prowadzącego obiektu

- kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach a sprawdzać będzie znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce pojęć stosowanych na ćwiczeniach

Punktacja kolokwium:

poniżej 50% - niedostateczny

51-65% - dostateczny

66-80% - dobry

80-95% - bardzo dobry

powyżej 95% - celujący

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywający studia częściowe poza Polską), będą mieli osobno ustalony tryb zaliczenia zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Końcowa ocena będzie średnią złożoną z trzech komponentów-ocen za:

- merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- pracę zaliczeniową, której celem będzie opis wskazanego przez prowadzącego obiektu

- kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach a sprawdzać będzie znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce pojęć stosowanych na ćwiczeniach

Punktacja kolokwium:

poniżej 50% - niedostateczny

51-65% - dostateczny

66-80% - dobry

80-95% - bardzo dobry

powyżej 95% - celujący

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywający studia częściowe poza Polską), będą mieli osobno ustalony tryb zaliczenia zajęć.

Uwagi:

II grupa

ZAJĘCIA DLA I ROKU HS - prowadzone przez aplikację MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)