Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego [WH-FPZ-I-1-AnlDzLit] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Analiza dzieła literackiego [WH-FPZ-I-1-AnlDzLit]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ace18485d6bb2441ea16ee88bfe7fd494%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=25ff6ead-e441-4115-957e-4a4d10f6c452&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Teksty teoretyczne:

Wykaz literatury podstawowej:

H.G. Gadamer, Tekst i interpretacja, [w:] tegoż, Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003.

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

- S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

- Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, w tomie: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

- J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976 lub w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

- J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988.

- J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2001.

Teksty interpretacyjne:

- Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, I. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1967.

- Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, t. 2, Gdańsk 2001.

- Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

- Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, Warszawa 1974 (lub wyd. nast.).

- Sztuka interpretacji, wybór i oprac. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971, t. 2, Wrocław 1973

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: Przedmiotem zajęć jest systematyczna analiza wybranych utworów zróżnicowanych gatunkowo (liryka, proza narracyjna, małe gatunki epickie, przykładowe formy dramatyczne, literatura faktu). Analizy ukazują skomplikowanie budowy utworu, funkcje użytych środków artystycznych, różne strategie literackie stosowane przez autorów oraz różne konteksty, których przywołanie jest niezbędne dla zrozumienia dzieła. Utwór literacki traktowany jest jako wielostronne zadanie dla czytelnika. Ćwiczenia wprowadzają w przygodę lektury, ukazują różnorodne strategie literackie w budowaniu sensów utworu. Pokazują też, jak czytać, żeby nie pozbawić się przyjemności lektury, a zarazem uczynić ją świadomym, uporządkowanym procesem poszukiwania sensu. Prowadzą też do rozpoznania, co w docieraniu do znaczeń jest subiektywne, a w czym można dążyć do zobiektywizowania obserwacji i sądów. Nawiązania do estetyki literackiej oraz aksjologii mają pogłębiać analizę i wprowadzać do świadomości istnienia różnorodnych metod badawczych i koncepcji interpretacyjnych (ogólnie metodologii, np. hermeneutyki, strukturalizmu, fenomenologii).

Tematyka zajęć:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6. Sztuka interpretacji drobnych form narracyjnych.

7.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Utwory literackie omawiane na zajęciach:

- małe formy narracyjne

J. L. Borges Biblioteka Babel, Alef (do wyboru)

E. A. Poe, Czarny kot

O. Tokarczuk, Szafa

G. Herling-Grudziński. Srebrna Szkatułka

- utwory liryczne

M. Białoszewski, Leżenia

M. Białoszewski, Karuzela z madonnami

M. Jastrun, Koło

S. Grochowiak, Leśni

W. Szymborska, Ballada

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

dyskusja

elementy wykładu

prezentacje multimedialne

praca z tekstem literackim

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

- praca w grupie

Formy zaliczenia:

- praca pisemna interpretacyjna na zakończenie I semestru (tematy pracy odnoszą się do interpretacji małych form narracyjnych) - na ocenę.

- praca pisemna na zakończenie II semestru - na ocenę.

Na ocenę końcową oprócz ocen z prac semestralnych wpływa także aktywność studenta na zajęciach, prace dodatkowe (np. wprowadzenie do dyskusji, prezentacja, projekt) i dobra frekwencja (dopuszczalne są siwe nieobecności w semestrze).

Na ocenę bardzo dobrą:

Student potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w stopniu bardzo dobrym.

Na ocenę dobrą:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz potrafi dokonać samodzielnie analizy dzieła literackiego w stopniu dobrym.

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi sformułować podstawowe wnioski mające charakter analizy i interpretacji.

Prace interpretacyjne (semestralne) na poziomie dostatecznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)