Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie [WSE-BW-NOP] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka o prawie [WSE-BW-NOP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Jarentowski
Literatura:

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Ars Boni et aequi.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2017). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck.

Kordela, M. (red.). (2011). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarentowski, M. (2020). Sądy i instytucje ochrony prawnej (skrypt).

Jarentowski, M. (2020). Prawo karne (skrypt).

Zakres tematów:

TEMAT - ZAGADNIENIA - LITERATURA

(* gwiazdką oznaczono literaturę obowiązkową)

1. NORMY POSTĘPOWANIA. SANKCJE

♦ rodzaje (funkcje) wypowiedzi: opisowe, ocenne, dyrektywalne ♦ budowa normy postępowania ♦ generalność i abstrakcyjność / indywidualność i konkretność normy postępowania♦ uzasadnienie obowiązywania normy ♦ normy prawne ♦ trójczłonowa koncepcja normy prawnej ♦ normy sprzężone: norma sankcjonowana i norma sankcjonująca ♦ sankcja ♦ rodzaje sankcji

*S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2014, r. I p. 1-4, r. X p. 3-4.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017, § 33 i r. VIII.

2. PRZEPISY PRAWNE

♦ przepis prawny ♦ kondensacja i rozczłonkowanie tekstu prawnego; norma prawna a przepis prawny ♦ pożądane cechy języka tekstów prawnych i środki im służące♦ rodzaje przepisów prawnych

*Wronkowska, r. VI p. 2 i 3.

Chauvin, § 31, 32, 42 i 43.

3. SYTUACJE PRAWNE

♦ obowiązek ♦ uprawnienie, wolność prawnie chroniona, kompetencja ♦ prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym ♦ Prawa człowieka i obywatela

*Wronkowska, r. XV.

4. POWSTAWANIE PRAWA

♦ źródła prawa (fakty prawotwórcze i ich rezultaty) a źródła poznania prawa ♦ formy powstawania prawa ♦ proces tworzenia prawa w Polsce

*Wronkowska, r. II.

Chauvin, § 67-70.

5. AKT NORMATYWNY I JEGO BUDOWA

♦ akt normatywny ♦ akt prawny ♦ budowa aktu normatywnego

*Wronkowska, r. III.

Chauvin, § 44 i 45.

6. RODZAJE AKTÓW NORMATYWNYCH

♦ akty powszechnie obowiązujące (źródła powszechnie obowiązującego prawa) ♦ akty o charakterze wewnętrznym ♦ prawo międzynarodowe ♦ akty normatywne Unii Europejskiej ♦ hierarchia aktów normatywnych

*Wronkowska, r. IV, r. IX p. 3

*A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 361-372.

Chauvin, § 71, 73 i 74.

7. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA

♦ obowiązywanie prawa ♦ wejście aktu normatywnego w życie ♦ vacatio legis ♦ eliminowanie aktów normatywnych z systemu ♦ norma retroaktywna ♦ podmiotowe i terytorialne obowiązywania prawa ♦ ogłaszanie aktów normatywnych ♦ rodzaje dzienników urzędowych

*Wronkowska, r. V i XI pkt 1 i 2.

Chauvin, § 64, r. XI.

8. SYSTEM PRAWA

♦ systemy naturalne i sztuczne, systemy realne i nominalne ♦ pojęcie systemu prawa ♦ systemy civil law i common law ♦ zupełność i spójność systemu prawa ♦ gałęzie prawa

*Wronkowska, r. IX pkt 1, 2, 4 i 5.

*Chauvin, § 50.

Chauvin, r. X.

9. PODMIOTY PRAWA. STOSUNEK PRAWNY

♦ podmioty prawa w różnych gałęziach prawa ♦ zdolność prawna ♦ zdolność do czynności prawnych ♦ osoby prawne i ich rodzaje ♦ stosunek społeczny ♦ stosunek faktyczny a stosunek tetyczny ♦ stosunek prawny ♦ przedmiot i treść stosunku prawnego ♦ powstanie stosunków prawnych

*Wronkowska, r. XIV i XVI.

Chauvin, r. XVI.

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, red. M. Kordela, Warszawa 2011, r. VII p. 1.

10. DEFINIOWANIE PRAWA

♦ pozytywizm, naturalizm, realizm

*Chauvin, § 1-3.

11. PRAWO A MORALNOŚĆ

♦ rodzaje norm postępowania ♦ moralność perfekcjonistyczna a solidarnościowa ♦ prawo a normy moralne: związki treściowe, funkcjonalne, walidacyjne ♦ konflikt norm prawnych i moralnych

*Wronkowska, r. XVIII.

Chauvin, § 11-17.

12. SĄDY I INNE INSTYTUCJE OCHRONY PRAWA. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

♦ rodzaje sądów ♦ postępowanie sądowe ♦ skład sądu ♦ organy quasisądowe ♦ instytucje ochrony prawa

*Jarentowski, Sądy i instytucje ochrony prawnej.

Kompendium, r. VII p. 5.

S.H. Duggin, Niezależni, bo nieodwoływalni, „Rzeczpospolita” z 2 IX 2017 r.

J. Sokołowski, Szukając kompromisu elit, „Rzeczpospolita” z 2 IX 2017 r.

13. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE.

♦ czynności prawne ♦ przedawnienie roszczeń ♦ własność i inne prawa rzeczowe

*Kompendium, r. VII p. 1 i 2.

14. PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I SPADKI. PRAWO RODZINNE.

♦ zobowiązania: umowy, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie ♦ sprzedaż ♦ odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ♦ prawo rodzinne

*Kompendium, r. VII p. 3 i 4, r. VIII.

*Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2015, r. II, § 4 pkt VII i VIII.

15. PRAWO KARNE

♦ pojęcie przestępstwa ♦ zasady odpowiedzialności karnej ♦ rodzaje winy ♦ wyłączenie bezprawności: obrona konieczna, stan wyższej konieczności ♦ wyłączenie winy: niepoczytalność ♦ kary i środki karne

*Jarentowski, Prawo karne.

Kompendium, r. VI p. 1.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium - "zajęcia na wyższej uczelni, polegające na dyskutowaniu problemów naukowych w niewielkiej grupie" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1996).

*

Przed zajęciami student czyta zadaną do tematu lekturę. W oparciu o dyskusję na zajęciach i odpowiedzi studenta na pytania zadawane w czasie zajęć, wyrabiam sobie opinię o wiedzy i umiejętnościach studenta.

Przed zajęciami lub po nich student rozwiązuje zadanie (np. test). Pozwala to ocenić czy student rozumie przeczytaną lekturę lub problemy poruszone na zajęciach (w dyskusji).

*

Link do zajęć zdalnych znajduje się w platformie Moodle.

*

Przedmiot kończy się egzaminem składającym się z części:

1) pisemnej (część pisemna egzaminu odbywa się pierwszego dnia sesji egzaminacyjnej) oraz

2) ustnej (student losuje trzy zagadnienia spośród zagadnień wskazanych przy tematach zajęć).

*

Na ocenę z przedmiotu (egzaminu) składają się:

1) udział w zajęciach (5% pkt) [np. jeżeli student uczestniczył we wszystkich zajęciach w semestrze - otrzymuje 5% pkt],

2) przygotowanie do zajęć (15%) [np. student „rozkminiający” {https://sjp.pl/rozkminić} problemy naukowe w czasie dyskusji i udzielający poprawnych odpowiedzi na zadane w czasie zajęć pytania - otrzymuje 15% pkt],

3) punkty z rozwiązywanych zadań (15%) [np. jeżeli student rozwiązał wszystkie zadania w semestrze poprawnie – otrzymuje 15% pkt],

4) punkty z części pisemnej egzaminu (35%) [np. jeżeli student otrzymał połowę punktów z części pisemnej – otrzymuje 17,5% pkt],

5) punkty z części ustnej egzaminu (30%) [np. jeżeli student w pełni odpowiedział na jedno pytanie, a połowicznie na dwa pozostałe - otrzymuje 20% pkt].

*

Do otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu konieczne są:

1) udział w ponad połowie zajęć i otrzymanie ponad połowy punktów w ponad połowie zadań w trakcie semestru [np. udział w minimum 8 z 15 planowanych zajęć i rozwiązanie w sposób dostateczny co najmniej 8 z 15 planowanych zadań] oraz

2) uzyskanie ponad 50% pkt [np. student, który otrzymał, przy spełnieniu warunku pierwszego, % pkt podanych powyżej dla przykładu w nawiasach kwadratowych - 72,5% pkt - otrzyma z przedmiotu ocenę pozytywną].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)