Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie [WSE-BW-NOP] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka o prawie [WSE-BW-NOP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kazimierz Pawlik
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5MDZkM2YtNmJiNC00MGUwLTk4ZDktNDZhNWNlNzQyNTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226309c3c3-ea93-4013-9e3b-f2f3f6edbea0%22%7d
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2020.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie wymagań, zakresu tematycznego zajęć oraz metody zaliczenia. Przedstawienie podstawowych pojęć.

2. Przepis prawny: definicja, klasyfikacja, przepis a norma prawna.

3. Fakty prawne i skutki prawne, elementy tworzące stosunek prawny, sankcje prawne.

4. Norma prawna, relacje pomiędzy normą a przepisem prawa.

5. Definiowanie pojęcia prawa, szkoły i koncepcje prawa.

6. Źródła prawa: sposoby definiowania źródeł, sposoby powstawania prawa, gałęzie i systemy prawa.

7. Katalog źródeł prawa w Polsce. Prawo pierwotne i pochodne Unii Europejskiej.

8. Dostęp do informacji prawnej, sposoby wyszukiwania przepisów prawa za pomocą dostępnych dla studentów narzędzi - zajęcia praktyczne.

9. Obowiązywanie prawa, zakres terytorialny, personalny i temporalny obowiązywania prawa.

10. Stosowanie prawa: modele, typy i ideologie stosowania prawa, decyzje w procesie stosowania prawa.

11. Argumentacja i wykładnia w procesie stanowienia prawa.

12. Relacja pomiędzy prawem a wartościami.

13. Organy administracyjne oraz sądy jako podmioty stosujące prawo, podstawowe informacje o postępowaniu przed sądami.

14. Gałęzie prawa: prawo cywilne, karne i administracyjne - podstawowe pojęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest:

1) obecność na zajęciach kursowych (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku przekroczenia powyższej liczby student nie będzie mógł przystąpić do testu zaliczeniowego),

2) samodzielne przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia,

3) wynik z pisemnego testu składającego się z 20 pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych.

Na ocenę końcową wpływ ma również aktywność na konwersatorium.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams pod następującym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5MDZkM2YtNmJiNC00MGUwLTk4ZDktNDZhNWNlNzQyNTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226309c3c3-ea93-4013-9e3b-f2f3f6edbea0%22%7d

Test zaliczeniowy z przedmiotu zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)