Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-HS-WdHSAć] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do historii sztuki. Architektura [WNHS-HS-WdHSAć]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Wiraszka
Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Zakres tematów:

I. Elementy dekoracji budynku:

1. Podziały pionowe lica ściany i podziały poziome lica ściany

2. Opracowanie lica ściany i otwory drzwiowe

3. Otwory okienne

4. Elementy wzbogacające plan i bryłę budowli

II. Opis architektoniczny:

5-7. Cel opisu i jego wykorzystanie, umiejętność widzenia dzieła sztuki - ćwiczenia

8. Ogólne zasady tworzenia opisu architektonicznego - schemat (budowle sakralne)

9-11. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (elementy planu, liczba i szerokość przęseł/ naw, sklepienia/ kopuły/ stropy)

12-15. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (rodzaje fasad, liczba osi i kondygnacji, elementy podziałów i dekoracji; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny on-line połączony z wykładem problemowym oraz zadaniami ćwiczeniowymi, które studenci realizują samodzielnie w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny on-line ilustrowany prezentacjami multimedialnymi, powiązany z ćwiczeniami, które studenci rozwiązują samodzielnie w trakcie zajęć.

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu (semestr zimowy) i ćwiczeń (semestr letni).

W związku z pandemią zasady te ulegają zmianie. Podstawą zaliczenia stają się ćwiczenia wykonywane przez studenta w trakcie zajęć. Na zajęciach terenowych (w grupach 2-3 osobowych) lub podczas zajęć zdalnych (pojedynczo) będą wykonywane przez studentów ćwiczenia. Za każde zadanie grupa/ student będzie mogła otrzymać punkty (punktacja i zasady przydziału punktów będą podawane przed przystąpieniem do zadania). Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową z zajęć. Konsekwencją nieobecności studenta na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów i niższa ocena. Studentom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach (a ich nieobecność będzie usprawiedliwiona) i którym przez to zabraknie punktów do oceny dostatecznej, otrzymają dodatkowe ćwiczenia po przedstawieniu przez wykładowcę ocen końcowych (ostatnie zajęcia semestru letniego).

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. W 90-100% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznej/ wnętrza podać następujące informacje: rodzaj planu, typ przestrzenny, przekrój nawy głównej, rodzaj przykryć, liczbę naw/ przęseł, liczbę kondygnacji/ osi, elementy planu i bryły, rodzaje zwieńczeń, itp.

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi przygotować opis architektoniczny z zachowaniem: kolejności podawanych informacji, poprawności użytych terminów, szczegółowości, itp.

Ocena dobra:

1. W 70-80% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie w stopniu poprawnym określić na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza podstawowe informacje związane z formą budowli

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi w stopniu zadawalającym przygotować opis architektoniczny nieskomplikowanego w formie budynku

Ocena dostateczna:

1. W 50-60% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Umie w podstawowym zakresie odczytywać samodzielnie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza potrzebne do opisu budynku informacje

3. Ma problemy z prawidłową analizą opisów znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Samodzielne przygotowanie opisu architektonicznego nastręcza wielu problemów

Ocena niedostateczna:

1. Poniżej 40-50% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Nie umie podać podstawowych informacji o formie budowli na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza

3. Nie rozumie i nie potrafi prawidłowo zanalizować opisów architektonicznych znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Nie potrafi przygotować samodzielnie opisu architektonicznego nawet prostej w formie budowli

Uwagi:

zajęcia dla 1 roku I stopnia HISTORIA SZTUKI. Ćwiczenia prowadzone są on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)