Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe: Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła [WK-SM-5-Z-Ryguła] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium naukowe: Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła [WK-SM-5-Z-Ryguła]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Ryguła
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad5f526bcb2b40de936e5c55445c4bb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=19e7f723-4a7b-43e3-b7b5-455a9a470976&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Zakres tematów:

PIERWSZY SEMESTR:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybór tematu rzeczonej pracy.

3. Dokonanie wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

DRUGI SEMESTR:

1. Weryfikacja i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

TRZECI SEMESTR:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

CZWARTY SEMESTR:

1. Ostateczne ukończenie i korekta tekstu pracy.

2. Czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza studenta (EK 1-2):

w celu zdobycia założonego poziomu wiedzy przez studentów stosowana jest metoda wykładu problemowego. Przedmiotem wykładu są z jednej strony podstawowe informacje z zakresu historii prawa; z drugiej - z zakresu metodologii pisania pracy magisterskiej.

Umiejętności studenta (EK 3-4):

w celu uzyskania założonego poziomu umiejętności studenta stosowana jest klasyczna metoda problemowa nakierowana na zdobycie umiejętności na drodze rozwiązywania przez studenta konkretnych problemów

Kompetencje studenta (EK 5-6):

w celu uzyskania założonego poziomu kompetencji studenta, obok wspomnianej już klasycznej metody problemowej, stosuje się także metody ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusję seminaryjną.

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się zarówno w trakcie seminarium, jak i poprzez ocenę wykonywanych przez studenta zadań. Wiedza studentów (EK 1-2) sprawdzana jest tradycyjną metodą pytań i odpowiedzi. Umiejętności (EK 3-4) i kompetencje (EK 5-6) oprócz wspomnianej metody sprawdzane są także poprzez ocenę samodzielnie wykonywanych przez studenta zadań.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 kształcenie odbywa się z wykorzystaniem metod i technik na odległość (platformy MS Teams i Moodle).

Metody i kryteria oceniania:

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie formułuje ostatecznie planu pracy magisterskiej i nie przedstawia wstępnej redakcji poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w ograniczonym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 4 (db) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w wystarczającym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w pełni formułuje ostateczny plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie weryfikuje dotychczasowych braków w planie pracy i nie tworzy/redaguje własnej, pierwszej redakcji tekstu pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

ocena 4(db) - student w wystarczającym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie postrzega relacji zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest nielogicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student nie dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu postrzega relacje zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy; student tylko w ograniczonym stopniu dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu postrzega relacje zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest wystarczająco logicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student w wystarczający sposób dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 5 (bdb) - student w pełni postrzega relację zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest w pełni logicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student w pełni dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

Uwagi:

język polski (e-learning)

Zajęcia zdalne, asynchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową MsTeams.

Link do zespołu ; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad5f526bcb2b40de936e5c55445c4bb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=19e7f723-4a7b-43e3-b7b5-455a9a470976&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: bvvdy6u

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)