Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-SO-SL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Choczyński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU0ZjA0OGMtODA3OS00NjVhLWIyOWMtY2NmNWJjMGFmMTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229c555557-383b-4f86-bdb9-8c4593a43405%22%7d
Literatura:

Literatura przedmiotowa:

Hombek D. (2015), Zasady opracowania prac dyplomowych, Wydawnictwo UJK, Kielce.

Jerzewska J. (2014), Przygotowywanie prac dyplomowych, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa, Warszawa.

Kamień J. (2015), Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kasperski M. i in. (2015), Metodyka przygotowania prac dyplomowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Korzeniowski R. (2012), Praca magisterska i licencjacka. Poradnik metodyczny dla studentów, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.

Pawlik K., Zenderowski R. (2015), Dyplom z internetu. Jak korzystać z internetu, pisząc prace dyplomowe?, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Wójcik K. (2015), Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zenderowski R. (2015a), Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Zenderowski R. (2015b), Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Literarura aspektowa:

Duraj-Nowakowa K. (2012), Studiowanie literatury przedmiotu, wyd. WAM, Kraków.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., (2008), Podstawy stylistyki i retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wolański A. (2008), Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Konceptualizacja pracy licencjackiej.

2. Sporządzenie ramowego planu pracy i spisu treści.

3. Charakterystyka pisania pracy naukowej - kwerenda, proces twórczy, operacjonalizacja, finalizacja.

4. Korekta napisanego materiału.

5. Recenzja pracy licencjackiej.

6. Przygotowanie do obrony i egzaminu licencjackiego.

7. Archiwizacja pracy w systemie apd (Archiwum prac dyplomowych).

8. Wnioski końcowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas seminarium licencjackiego studenci referują postępy w sporządzaniu swojej pracy dyplomowej, natomiast prowadzący sprawdza i opiniuje przedłożony materiał. Następuje praktyczne sprawdzenie umiejętności konceptualizacji problematyki, rzeczowego pisania rozprawy naukowej oraz technicznych aspektów pracy, m.in. sporządzanie bibliografii załącznikowej i cytacji.

Studenci przedstawiają cyklicznie swoje spojrzenie na pracę, jej tematykę, poruszone problemy i aspekty oraz wnioski końcowe.

Finalnym zaliczeniem seminarium jest oddanie do dziekanatu oprawionej oraz gotowej pracy licencjackiej mającej formalny status maszynopisu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym przyjęcia na seminarium jest pozytywna ocena i w konsekwencji zaliczenie przedmiotu laboratorium seminaryjne.

Oceniane będą postępy w pisaniu pracy dyplomowej oraz jej jakość (systematyczność, rzeczowość, umiejętność definiowania pojęć z żargonu socjologicznego, teoretyzowania i egzemplifikacji). Prowadzący dużą wartość przykłada do konsekwencji w pisaniu pracy oraz estetyki.

Warunkiem minimalnym zaliczenia na ocenę pozytywną semestru zimowego jest oddanie w całości pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Uwagi:

Dotyczy: grupa 2. seminarium licencjackiego na kierunku socjologia (III rok, tryb stacjonarny).

Do seminarium dopuszczeni są studenci z zaliczonym przedmiotem: laboratorium seminaryjne z poprzedniego seminarium.

Zajęcia będą w większości przeprowadzane za pomocą wideokonferencji poprzez program MS Teams, jak również platformę Moodle UKSW. Dopuszcza się również spotkania w formule stacjonarnej, tzw. konsultacje, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zajęcia zdalne, asynchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową Moodle UKSW z wykorzystaniem programu do wideokonferencji - MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)