Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telemedycyna [WMCM-LE-MON-Tm] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Telemedycyna [WMCM-LE-MON-Tm]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sebastian Sikorski
Literatura:

Literatura podstawowa:

red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013.

2.R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019.

3. S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, Instytucje Materialnego Prawa Administracyjnego. Przegląd regulacji, pod red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 r.

4. S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019.

5. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, M. Dercz (red.), wyd. 2, Warszawa 2014.

6. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, A. Pietraszewska- Macheta (red.), Warszawa 2018.

7. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, red. E. Zielińska, Warszawa 2014.

8. Kodeks Etyki Lekarskiej

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. System ochrony zdrowia w Polsce - wprowadzenie

2. Publiczne i niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą

3. Zadania płatnika publicznego - NFZ

4. Warunki prawne wykonywania zawodu lekarza

5. Telemedycyna - wprowadzenie

6. Warunki jakie muszą spełnić podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu telemedycyny

7. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych przy wykorzystaniu telemedycyny

8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem telemedycyny przez lekarza

9.E-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie oraz elektroniczna dokumentacja medyczna

10. Etyka wykonywania zawodu lekarza a telemedycyna

11. Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilnoprawna i karnoprawna lekarza

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

-dyskusja,

-wspomagająco wykład problemowy,

- wspomagająco wykład konwersatoryjny

Pisemne zaliczenie (platforma Moodle).

WBKL_B.W33 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.W04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.W06 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_G.U03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

WBKL_K01 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, pisemne zaliczenie.

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w wykładzie: 30h

Praca własna: 25h

Przygotowanie do zaliczenia: 30h

Konsultacje: 5h

RAZEM: 90h

Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 i wewnętrznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, zajęcia prowadzone są w formie online synchronicznie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams dostępnej dla studentów na UKSW.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę: 2

WBKL_B.W33. nie zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. nie zna pojęcia zdrowia publicznego, jego celów, zadań, a także struktury i organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. nie zna regulacji prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.U03. nie potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowych uprawnień oraz podstaw prawnych udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. Nie przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;

Na oceny: 3;3,5

WBKL_B.W33. dostatecznie zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. dostatecznie zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. dostatecznie zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. dostatecznie zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. dostatecznie potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. dostatecznie przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta;

Na oceny: 4;4,5

WBKL_B.W33. dobrze zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. dobrze zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. dobrze zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. dobrze zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. dobrze potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. w dobrym stopniu przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta;

Na ocenę:5

WBKL_B.W33. bardzo dobrze zna możliwości współczesnej telemedycyny, jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

WBKL_G.W04. bardzo dobrze zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

WBKL_G.W06. bardzo dobrze zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

WBKL_G.W09. bardzo dobrze zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych;

WBKL_G.U03. bardzo dobrze potrafi wyjaśnić osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych świadczeń;

WBKL_K01. W stopniu bardzo dobrym przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta.

Uwagi:

przedmiot fakultatywny dla I roku Kierunek Lekarski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)