Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-BWZ-SL-V] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-BWZ-SL-V]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Burgoński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1619d759805e417bb6a2a0a182f405be%40thread.tacv2/conversations?groupId=222f4c1b-eefc-4967-836a-5264f3e5f180&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2017, https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/978-83-61520-99-3/nauki_o_bezpieczenstwie.pdf

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Link do dodatkowych materiałów na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18804

Zakres tematów:

1. Ustalenie zakresu tematycznego prac dyplomowych.

2. Struktura pracy dyplomowej.

2.1. Niezbędne elementy wstępu.

2.2. Konstrukcja zasadniczej części pracy dyplomowej.

2.3. Niezbędne elementy zakończenia.

3. Kwerenda bibliograficzna.

4. Technika pisania pracy dyplomowej:

4.1. Cytowanie i parafrazowanie.

4.2. Odsyłacze i przypisy.

4.3. Bibliografia.

4.4. Elementy nietekstowe.

5. Ustalenie ostatecznego brzmienia tytułów prac dyplomowych i ich struktury.

6. Opracowanie i prezentacja pierwszego rozdziału prac dyplomowych, konsultacje i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

7. Prezentacje kolejnych części prac dyplomowych, konsultacje indywidualne i dyskusje na forum grupy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1.Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, w aplikacji MS Teams. Studenci zostali dodani do zespołu "Seminarium licencjackie_niestacjonarne 2020/2021".

2. Metody dydaktyczne

2.1. Mini-wykłady wprowadzające.

2.2. Ćwiczenia przedmiotowe (sporządzanie przypisów, bibliografii, cytowanie itp.)

2.3. Dyskusja grupowa z elementami "burzy mózgów".

2.4. Prezentacje multimedialne.

3. Dowodem osiągnięcia efektów kształcenia jest wykonana praca dyplomowa, poprawna merytorycznie i metodologicznie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – 0,5 punktu za każdą nieobecność powyżej limitu.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych dwóch zajęć seminaryjnych.

3. Student dokonuje wyboru tematu w oparciu o wskazówki promotora. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w listopadzie). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora. Konieczne jest złożenie podania o zatwierdzenie tematu pracy (do połowy grudnia).

4. Plan pracy musi być przygotowany do połowy grudnia.

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie w terminie ustalonym przez prowadzącego, ale nie później niż ostatnie zajęcia semestru zimowego jednego ukończonego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego - nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w MS Teams, zespół: Seminarium licencjackie".

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1619d759805e417bb6a2a0a182f405be%40thread.tacv2/conversations?groupId=222f4c1b-eefc-4967-836a-5264f3e5f180&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)