Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Buczkowski
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16143
Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty, Wydanie 2. uzupełnione, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2012.

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2015

Umowy międzynarodowe:

- Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439)

- Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232)

- Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98)

- Konwencja o misjach specjalnych z 1969 r. (Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245)

- Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90)

- Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. (Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543)

- Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 r. (Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82)

- Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 1968 r. (Dz.U. 1969 nr 15 poz. 110)

- Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. (Dz.U. 1973 nr 27 poz. 154)

- Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz.U. 1979 nr 5 poz. 22)

Zakres tematów:

1. Źródła prawa międzynarodowego

2. Międzynarodowe prawo traktatów - praca z wykorzystaniem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów

3. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne i konsularne - praca z wykorzystaniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz Konwencji o misjach specjalnych

4. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem ONZ - praca z wykorzystaniem Karty Narodów Zjednoczonych oraz Statutu MTS

5. Międzynarodowe prawo morza - praca z wykorzystaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza

6. Międzynarodowe prawo kosmiczne - praca z wykorzystaniem Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne oraz Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK2: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK3: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK4: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK5: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego do analizy i opisu podstawowych pojęć prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 3: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania podstawowych spraw prawnych z zakresu przedmiotu.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego do analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)