Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA-ćw] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 314
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dagmara Gut
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Woś (red.) Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017;

2. M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022;

3. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022;

2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014;

3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020;

4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.).

Zakres tematów:

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

4. Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego

5. Przebieg postępowania administracyjnego

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

7. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji

8. Weryfikacja decyzji i postanowień w wewnątrzadministracyjnych trybach

nadzwyczajnych;

9. Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym;

10. Postępowania uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego

11. Podstawowe pojęcia i instytucje postępowania egzekucyjnego (zakres egzekucji, podmioty, środki egzekucyjne, środki prawne)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (np. sytuacyjna);

- ćwiczenia praktyczne (analiza testów prawnych, tekstów doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, rozwiązywanie kazusów, pisanie projektów decyzji, postanowień, podań i środków zaskarżenia);

- dyskusje problemowe (prezentacje, debaty).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- pisemne sprawdzenie stopnia utrwalenia materiału z zajęć (kolokwium końcowe);

- ustne odpowiedzi lub kartkówki w toku zajęć;

- aktywność na zajęciach (wypowiedzi w ramach wspólnego rozwiązywania kazusów oraz sporządzania pism; przygotowywanie zadanych analiz orzecznictwa i piśmiennictwa; uczestnictwo w debatach na wcześniej ustalony i opracowany temat).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne (5 pytań otwartych: 3 z postępowania administracyjnego; 2 z postępowania egzekucyjnego w administracji) - 80 %

Aktywność na zajęciach - 20 %

Kryteria oceniania:

Na ocenę bdb. (5) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego w stosunku do wszystkich zagadnień objętych przedmiotem nauczania (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: pracuje samodzielnie i w grupie (często uczestnicząc w dyskusji i prezentując krytyczny punkt widzenia bądź wskazując własne oryginalne pomysły i opinie) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega dylematy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego, rozstrzygając je przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania i oceny).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi prawidłowo rozwiązać problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić prawidłowy projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym, potrafi zrealizować stawiane im wymagania prawne i sformułować zarzuty konkretnych naruszeń prawa.

Na ocenę db. (4) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, w stosunku do większości zagadnień objętych przedmiotem nauczania (więcej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: pracuje samodzielnie i w grupie (czasami uczestnicząc w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega problemy związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów i sędziów, szybkość a wnikliwość postępowania), starając się je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać prawie wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi rozwiązać z pojedynczymi błędami problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić w zasadzie prawidłowy projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym, potrafi zrealizować stawiane im wymagania prawne.

Na ocenę dst. (3) - Student:

E1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, jednak jedynie w stosunku do części zagadnień objętych przedmiotem nauczania (mniej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

E2: próbuje pracować samodzielnie, lecz nie współdziała w grupie (nie uczestniczy w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: dostrzega kilka ogólnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów i sędziów), nie zawsze umiejąc je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

E4: potrafi dokonać klasyfikacji i niepełnej analizy ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać jedynie kilka elementów regulacji w danym przedmiocie).

E5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego, na ich podstawie potrafi jednak rozwiązać tylko pojedyncze problemy prawne.

E6: dobiera formę aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, sporządza z błędami projekt decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: wskazuje odpowiednie do zadanych okoliczności środki prawne przysługujące w postępowaniu administracyjnym i ich podstawę prawną

Na ocenę ndst. (2) - Student:

E1: nie dostrzega potrzeby pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego, nie podejmuje działań zmierzających w tym celu.

E2: nie pracuje i nie współdziała w grupie w celu rozwiązywania zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego.

E3: nie próbuje identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego, nie łączy zdobytej wiedzy z zasadami etycznymi.

E4: nie umie klasyfikować, analizować i interpretować (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacji prawnych w zakresie postępowania administracyjnego.

E5: nie potrafi rozwiązywać konkretnych problemów z zakresu postępowania administracyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

E6: nie umie dobrać formy aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności i nie umie sporządzić projektu decyzji lub postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym.

E7: nie potrafi wskazać odpowiednich do zadanych okoliczności środków prawnych przysługujących w postępowaniu administracyjnym i ich podstawy prawnej.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

dodatkowe materiały: Moodle UKSW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)