Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe [WP-PR-PRze-ćw] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzeczowe [WP-PR-PRze-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 314
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Jagieła
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022;

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

J. Gudowski (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, księga II Prawo rzeczowe, Warszawa 2016;

E. Gniewek, Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2020;

E. Gniewek, Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2021.

Zakres tematów:

1. Prawo rzeczowe - pojęcie, instytucje i źródła prawa rzeczowego, podmiotowe prawa rzeczowe, przedmioty praw rzeczowych.

2. Prawo własności - pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności, treść i wykonywanie prawa własności, własność nieruchomości – ustawowe granice treści i wykonywania własności, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, ochrona własności, współwłasność, odrębna własność lokali.

3. Posiadanie - pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania, zasiedzenie, ochrona posiadania.

4. Użytkowanie wieczyste - geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego, powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

5. Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.

6. Księgi wieczyste - znaczenie i ustrój ksiąg wieczystych, prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe, materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń stacjonarnych lub/i w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem MS Teams ewentualnie Platformy Moodle).

Studenci korzystają z Kalendarza zajęć. Kod do zajęć zostanie przesłany Studentom za pomocą środków komunikacji na odległość.

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, metoda projektowa.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, test.

-------------------

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami: studium przypadku (case study) , dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, test.

-------------------

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, test.

Metody i kryteria oceniania:

Student pisze test sprawdzający składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Próg zaliczeniowy stanowi 60 % pozytywnych odpowiedzi.

Pozytywna ocena z ćwiczeń dopuszcza do przystąpienia do egzaminu.

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium odbywanego w trybie stacjonarnym lub zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń stacjonarnych lub/i kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams). Studenci korzystają z dostępu z wykorzystaniem kodu do zajęć, który został im przesłany poprzez pocztę USOS UKSW.

PR_U01: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych z zakresu prawa rzeczowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do interpretacji teksów z zakresu prawa rzeczowego.

4) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do interpretacji tekstów prawa rzeczowego oraz źródeł prawa w kontekście konkretnych przypadków.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_U02: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych przypadków prawnych.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do subsumpcji norm z zakresu prawa rzeczowego.

4) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się zastosowania wiedzy teoretycznej prawa rzeczowego do konkretnych stanów faktycznych.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się przedmiotowego zakresu.

PR_U03: Student analizuje rolę norm prawnych prawa rzeczowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do analizy norm z zakresu prawa rzeczowego.

4) Student sprawnie analizuje rangę prawa rzeczowego w odniesieniu do życia społeczno-gospodarczego.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_U04: Student ma wiedzę pozwalającą mu prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawa rzeczowego oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę odnoszącą się do posługiwania się narzędziami informatycznymi w obszarze prawa rzeczowego.

4) Student sprawnie posługuje się narzędziami dostępnymi i rozumie metodologię tworzenia norm prawa rzeczowego.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się przedmiotowego zakresu.

PR_U05: Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rzeczowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę w odniesieniu do umiejętności znalezienia korelacji pomiędzy zachodzącymi zjawiskami gospodarczymi a regulacją prawa rzeczowego.

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_U08: Student umie sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa rzeczowego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w odniesieniu do umiejętności konstruowania projektu aktu prawnego.

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_U09: projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim możliwym do zastosowania w odniesieniu do prawa rzeczowego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania wystąpienia w języku polskim na temat zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego.

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność przygotowania informacji prawniczej na temat zagadnień prawa rzeczowego.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_K01: Student posiada zdolność uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z prawa rzeczowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w prawa rzeczowego.

4) Student sprawnie posiadł wiedzę w prawa rzeczowego, w tym zdolność aktualizacji swojej wiedzy o stanie prawnym w przedmiotowym zakresie.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_K03: Student posiada zdolność do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

2) Student nie posiada zdolności w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada umiejętność pracy w grupie.

4) Student posiadł umiejętność w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność współpracy przy przygotowywaniu wystąpień, czy analiz prawniczych.

5) Student posiada pogłębioną wiedzę odnoszącą się do przedmiotowego zakresu.

PR_K04: Student nabył umiejętność określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

2) Student nie posiada zdolności w przedmiotowym zakresie.

3) Student posiada zadowalającą umiejętność pracy w grupie nad konkretnymi przypadkami prawnymi.

4) Student posiadł umiejętność w przedmiotowym zakresie, w tym zdolność współpracy i uwzględniania poglądów innych współpracowników/ studentów przy rozwiązywaniu case studies.

5) Student posiada ugruntowane umiejętności w danym zakresie.

Uwagi:

Ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego.

Miejsce konsultacji ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, Wydział Prawa i Administracji, bud. 17, pok. 1759.

Konsultacje mogą być odbyte za pomocą aplikacji Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)