Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM] Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WSR-NRN-2-SM]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
(brak danych)
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Stępkowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3b349875f154baeb7d853235fde53f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a4ec034-950b-44b6-8969-7168e3ed6260&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Ozorowski, Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 2002

2. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001

3. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

4. J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2009

5. Struzik Z., Metodyka pisemnych prac naukowych, Warszawa 2019.

6. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

7. J. Bornat, Biographical methods, in: The Sage Handbook of Social Research Methods. Alasuutari, Pertti, eds. L. Bickman, J. Brannen, London 2008

Zakres tematów:

Zakres tematyczny i warsztatowy:

1. Podstawy prawne pracy naukowej.

2. Zasady pisania pracy dyplomowej.

3. Poprawność metodologiczna.

4. Wybór zagadnień badawczych.

5. Opracowanie tematu pracy dyplomowej.

6. Zasady prowadzenia badań literaturowych.

7. Bazy czasopism naukowych.

8. Dobre praktyki cytowań.

9. Analiza struktury i układu pracy dyplomowej.

10. Rodzaje i zasady sporządzania przypisów, odniesień i bibliografii.

11. Konstrukcja założeń pracy badawczej.

12. Zaplanowanie i opracowanie projektu badawczego (m.in. dobór grupy, metoda i technika badawcza, poprawność metodologiczna narzędzia).

13. Realizacja badań pilotażowych i właściwych.

14. Opracowanie i analiza statystyczna otrzymanych wyników.

15. Indywidualna pomoc oraz kontrola nad tokiem pisania pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się:

WIEDZA

NRL_W01 student zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i promocji zdrowia oraz rozumie jej źródła;

NRL_W03 student ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą;

NRL_W04 student ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne;

NRL_W09 student ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego;

NRL_W17 student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

NRL_U03 student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

NRL_U05 student potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych;

NRL_U14 student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NRL_K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego i intelektualnego;

NRL_K07 student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, także w wybranym języku obcym

Zajęcia synchroniczne odbywają się za pomocą aplikacji MS Teams. Zadania i prace cząstkowe zamieszczane są oraz archiwizowane na platformie Moodle.

Stosowane metody dydaktyczne:

Wiedza: wykład informacyjny on-line w MS Teams, praca z tekstem.

Umiejętności: analiza tekstów źródłowych, analiza fragmentów pisanych przez studentów prac dyplomowych.

Kompetencje społeczne: dyskusja on-line w MS Teams, praca w grupach, studium przypadku.

ECTS:

seminarium – 1 pkt

gromadzenie materiałów i literatury przedmiotu – 1 pkt

przygotowanie do zajęć i prezentacja postępów pracy – 2 pkt

pisanie pracy – 2 pkt

LICZBA ECTS - 6

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie wyników oceny ciągłej oraz spełnienia warunku/warunków zaliczenia danego semestru seminarium dyplomowego:

Warunki zaliczenia danego semestru seminarium dyplomowego:

1. I semestr:

a. ustalony z promotorem temat

b. zgromadzona podstawowa literatura przedmiotu

c. przedstawiony wstępny plan pracy.

2. II semestr: przedstawiony jeden rozdział przyszłej pracy dyplomowej.

3. III semestr: przedstawiona praca w wersji roboczej.

4. IV semestr: gotowa do złożenia praca dyplomowa.

WIEDZA

Ocena niedostateczna (2): student/studentka nie zna elementarnej terminologii z nauk o rodzinie i promocji zdrowia oraz innych dyscyplin pomocniczych, związanych z pisaną pracą; nie ma wiedzy na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego, nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

Ocena dostateczna (3): student/studentka w zakresie dostatecznym posiada wiedzę na temat terminologii z nauk o rodzinie i promocji zdrowia oraz innych dyscyplin pomocniczych, związanych z pisaną pracą; w stopniu dostatecznym ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego, w stopniu dostatecznym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

Ocena dobra (4): student/studentka w zakresie dobrym posiada wiedzę na temat terminologii z nauk o rodzinie i promocji zdrowia oraz innych dyscyplin pomocniczych, związanych z pisaną pracą; w stopniu zadowalającym wykazuje się wiedzą na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego, w stopniu dobrym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

Ocena bardzo dobra (5): student/studentka w zakresie bardzo dobrym posiada wiedzę na temat terminologii z nauk o rodzinie i promocji zdrowia oraz innych dyscyplin pomocniczych, związanych z pisaną pracą; w stopniu zaawansowanym wykazuje się wiedzą na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego, w stopniu bardzo dobrym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena niedostateczna (2): student/studentka nie potrafi zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); student/studentka nie potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; student/studentka nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; nie umie analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie; student/studentka nie przygotował pracy dyplomowej.

Ocena dostateczna (3): student/studentka w stopniu dostatecznym potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); student/studentka potrafi ogólnie posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; student/studentka potrafi dokonać podstawowych obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; umie zasadniczo analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie; student/studentka przygotował pracę dyplomową.

Ocena dobra (4): student/studentka w stopniu dobrym potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); student/studentka potrafi dobrze posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; student/studentka potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; umie należycie analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie; student/studentka przygotował pracę dyplomową.

Ocena bardzo dobra (5): student/studentka w stopniu zaawansowanym potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); student/studentka potrafi biegle posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych; student/studentka potrafi dokonać różnych obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; umie analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie; student/studentka przygotował bardzo dobrą pracę dyplomową.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena niedostateczna (2): student/studentka nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego i intelektualnego; nie potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępnych źródeł; nie potrafi czytać ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych, także w wybranym języku obcym.

Ocena dostateczna (3): student/studentka ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego i intelektualnego; potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła; potrafi czytać w stopniu podstawowym i ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, także w wybranym języku obcym.

Ocena dobra (4): student/studentka ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego i intelektualnego; potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła; potrafi dobrze czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, także w wybranym języku obcym.

Ocena bardzo dobra (5): student/studentka ma doskonałą świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego i intelektualnego; potrafi biegle i samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła; potrafi bardzo dobrze czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, także w wybranym języku obcym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)