Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-ADZ-1-W] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-ADZ-1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:45 - 13:00
sala 114
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 57
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Andrzej Pogłódek
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 5, Warszawa 2016;

2) L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014;

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych.

2. Funkcje prawa i relacje prawa do innych systemów normatywnych.

3. Normy prawne i przepisy prawa.

4. System prawa oraz źródła prawa i zasady jego powstawania.

5. Budowa aktu prawnego (zasady techniki prawodawczej).

6. Ogłaszanie prawa i systemy informacji prawnej.

7. Obowiązywanie i stosowanie prawa.

8. Wykładnia prawa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: test.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2 student:

EK1 Nie potrafi wskazać przedmiotu nauki prawa i nie zna jej miejsca w systemie nauk oraz nie rozróżnia typów nauk prawnych.

EK2 Nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK3 Nie potrafi wyliczyć i scharakteryzować innych systemów normatywnych, nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł systemu prawa oraz nie potrafi zidentyfikować obowiązujących norm prawnych.

EK4 Nie potrafi wyliczyć cech charakterystycznych dla systemu prawnego i nie potrafi klasyfikować systemów prawnych, identyfikować sprzeczności i luki w systemie prawnym.

EK5 Nie zna elementów procesu stosowania prawa.

EK6 Nie zna rodzajów i elementów stosunków prawnych w społeczeństwie i nie potrafi dokonywać ich identyfikacji oraz analizy z punktu widzenia praw i obowiązków podmiotów prawnych.

EK7 Nie zna wnioskowań i toposów prawniczych i podstawowych zasad prawa.

Na ocenę 3 student:

EK1 Identyfikuje przedmiot nauki prawa wśród innych nauk społecznych, wylicza podstawowe podziały nauk i główne typy nauk prawnych.

EK2 Podaje jedną definicję podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK3 Wylicza inne niż prawo systemy normatywne, zna pochodzenie, powstawanie i charakter typów źródeł systemu prawa oraz wylicza reguły walidacyjne norm prawnych.

EK4 Wylicza cechy charakterystyczne dla systemu prawnego, dokonuje podstawowych klasyfikacji systemów prawnych na common i civil law, prawo publiczne i prywatne oraz wskazuje kilka podstawowych gałęzi prawa, wylicza rodzaje sprzeczności i luk w systemie prawnym.

EK5 Wymienia i charakteryzuje co najmniej podstawowe reguły wykładni prawa, reguły kolizyjne oraz wyjaśnia proces subsumpcji.

EK6 Rozróżnia podstawowe rodzaje i wylicza elementy stosunków prawnych w społeczeństwie i wylicza podstawowe typy uprawnień.

EK7 Wylicza wszystkie i charakteryzuje co najmniej dwie reguły wnioskowań prawniczych, wylicza kilka toposów prawniczych i wskazuje podstawowe zasady prawa.

Na ocenę 4 student:

EK1 Charakteryzuje ogólne ramy przedmiotu nauki prawa, identyfikuje podstawowe różnice metodologiczne między naukami społecznymi i przyrodniczymi, teoretycznymi i praktycznymi oraz empirycznymi i formalnymi, charakteryzuje główne cechy filozofii prawa, dogmatyk prawniczych i nauk historyczno-prawnych.

EK2 Podaje co najmniej po dwie definicje podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

EK3 Wylicza cechy innych niż prawo systemów normatywnych, zna pochodzenie, powstawanie i charakter typów źródeł systemu prawa i charakter poszczególnych typów aktów normatywnych oraz opisuje reguły walidacyjne norm prawnych.

EK4 Wylicza i charakteryzuje główne elementy cech systemu prawnego, charakteryzuje cechy systemów – typów common i civil law, charakteryzuje kryteria podziału na prawo publiczne i prywatne oraz wskazuje i charakteryzuje przedmiot oraz metodę regulacji podstawowych gałęzi prawa, wylicza i charakteryzuje rodzaje sprzeczności i luk w systemie prawnym.

EK5 Wymienia i charakteryzuje cechy wszystkich elementów procesu stosowania prawa.

EK6 Rozróżnia rodzaje i szczegółowo charakteryzuje elementy stosunków prawnych, wylicza i charakteryzuje kilka typów uprawnień.

EK7 Wylicza i charakteryzuje konstrukcję wszystkich reguł wnioskowań prawniczych, wylicza i charakteryzuje kilka toposów prawniczych i charakteryzuje elementy konstytutywne podstawowych zasad prawa.

Na ocenę 5 student:

EK1 charakteryzuje szczegółowo przedmiot nauki prawa podając przykłady z polskiego systemu prawnego, identyfikuje szczegółowo różnice metodologiczne między naukami społecznymi i przyrodniczymi, teoretycznymi i praktycznymi oraz empirycznymi i formalnymi wskazując relacje między tymi klasyfikacjami, charakteryzuje cechy filozofii prawa, dogmatyk prawniczych i nauk historyczno-prawnych w perspektywie ich historycznego kształtowania się.

EK2 Podaje kilka definicji podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa i wskazuje relacje między nimi.

EK3 Wylicza cechy innych niż prawo systemów normatywnych wskazując na związki między nimi; zna pochodzenie, powstawanie i charakter typów źródeł systemu prawa w aspekcie komparatystycznym oraz charakteryzuje poszczególne typy aktów normatywnych jako takie oraz w polskim systemie prawnym oraz opisuje i szczegółowo charakteryzuje reguły walidacyjne norm prawnych wskazując na rozbieżności w poglądach doktryny w tym zakresie.

EK4 Wylicza i szczegółowo scharakteryzuje cechy systemu prawnego, wskazując ich typologiczny charakter; charakteryzuje cechy systemów – typów common i civil law opisując współczesne trendy ich rozwoju, charakteryzuje kryteria podziału na prawo publiczne i prywatne opisując cechy procesu publicyzacji prawa oraz wskazuje i charakteryzuje przedmiot, metodę regulacji oraz podstawowe instytucje podstawowych gałęzi i dziedzin prawa, wylicza i charakteryzuje rodzaje sprzeczności i luk w systemie prawnym oraz ilustruje je przykładami z praktyki.

EK5 Wymienia i charakteryzuje cechy wszystkich elementów procesu stosowania prawa i ilustruje je przykładami z praktyki oraz wskazuje podstawowe spory doktrynalne w tym zakresie.

EK6 Rozróżnia rodzaje i szczegółowo charakteryzuje elementy stosunków prawnych podając charakterystykę podmiotów, przedmiotów i faktów prawnych na podstawie polskich regulacji prawnych; wylicza i charakteryzuje typy uprawnień wskazując na relacje między różnymi typologiami oraz na ujęcie historyczne poglądów na temat uprawnień i obowiązków.

EK7 Wylicza i charakteryzuje konstrukcję wszystkich reguł wnioskowań prawniczych, ilustruje je przykładami z praktyki oraz wskazuje podstawowe problemy ich stosowania, charakteryzuje toposy prawnicze z uwzględnieniem elementów tradycji prawa rzymskiego, szczegółowo charakteryzuje zasady prawa i wskazuje podstawowe różnice w ich interpretacji.

Uwagi:

I rok, I stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)