Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Szmigiero
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24980
Literatura:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne (dowolne wydanie, niezbyt stare);

Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016;

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015

Materiały dodatkowe do pracy indywidualnej w czasie zajęć oraz do pracy domowej zamieszczane są na platformie Moodle lub przesyłane przez USOSmail.

Zakres tematów:

Prawo administracyjne jako jedna z gałęzi prawa; przenikanie się gałęzi prawa – przykłady; definicje prawa administracyjnego; cechy prawa administracyjnego; relacja pomiędzy prawem administracyjnym a prawem konstytucyjnym; problemy prawa administracyjnego – brak kodyfikacji, brak integralności; działy prawa administracyjnego – przykłady aktów normatywnych i przenikanie się działów w ich ramach; stosunek administracyjnoprawny – cechy i odróżnianie od innych

typów.

Pojęcie administracji; Rodzaje administracji

Definicje administracji publicznej i ich zmienność w czasie; rozróżnienie pojęcia administracji publicznej i administracji państwowej; podmioty administrujące; cechy administracji; związanie administracji prawem. Władztwo administracyjne i władztwo organizacyjne.

Konstrukcje przepisów prawnych

Przepisy zawierające definicje legalne; przepisy odsyłające – możliwe trudności interpretacyjne na konkretnych przykładach; definicje legalne – przykłady z prawa materialnego; pojęcia niedookreślone – przykłady, niebezpieczeństwa nadmiernej swobody działania organów; uznanie administracyjne; przepisy techniczne; preambuła.

Prawne formy działania administracji

Czynności jednostronne i dwustronne – przykłady; akt normatywny jako prawna forma działania; akt administracyjny – cechy, rozróżnienie (decyzja,

postanowienie), przyrzeczenie administracyjne – cechy, umowa administracyjna – tendencja do stosowania dwustronnych form działania; porozumienie administracyjne; działania merytoryczne; wewnętrzne formy

działania administracji.

Ustrój samorządy terytorialnego

Terytorialna struktura; zasady kształtowania jednostek zasadniczego podziału terytorialnego; demokracja pośrednia – organy jednostek samorządu terytorialnego; formy demokracji bezpośredniej – wybory, referendum lokalne, konsultacje społeczne; nadzór nad samorządem;

Samorząd gminny

Charakter gminy samorządowej; konstytucyjne regulacje samorządu gminnego; zadania gminy (domniemanie); zadania

własne i zlecone; zadania obowiązkowe; kompetencje organów gminy; przykłady z orzecznictwa;

Samorząd powiatowy i województwa

Historyczne uzasadnienie funkcjonowania ponadgminnej jednostki samorządu lokalnego; organy powiatu – sposób

powoływania, zadania i kompetencje; powiat ziemski i powiat grodzki – różnice w zakresie zadań; konieczność istnienia jednostek regionalnych – wymogi konstytucyjne i wynikające z norm europejskich; organy

województwa samorządowego – sposób powoływania, zadania i kompetencje; zadania województwa samorządowego (przykłady zadań o charakterze regionalnym).

Administracja rządowa

Miejsce administracji rządowej w systemie administracji publicznej; dualizm administracji wojewódzkiej; wojewoda jak przedstawiciel administracji rządowej, wojewódzka administracja zespolona i niezespolona (omówienie kompetencji wojewody na podstawie ustawy o administracji rządowej w województwie); Rada Ministrów – struktura i zadania (ustawa o Radzie Ministrów); działy administracji rządowej – pojęcie działu, ministrowie kierownicy działów administracji (stawa o działach administracji rządowej).

Na zajęciach analizowane będą zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego, w szczególności prawo o zgromadzeniach, ustawa o dokumentach paszportowych, przepisy dotyczące obywatelstwa polskiego, cudzoziemców oraz zagadnienia wybrane przez studentów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach, w tym w szczególności od omówienia pracy domowej. W czasie zajęć analizowane będą materiały przesłane studentom - akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz piśmiennictwo – obrazujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa administracyjnego materialnego.

EK1-EK10 są osiągane następującymi metodami dydaktycznymi:

Wykład problemowy

Dyskusja

Omówienie zagadnień przekazanych studentom do samodzielnego przygotowania poza zajęciami

Analiza tekstów źródłowych oraz materiału normatywnego przekazanych do zapoznania się w czasie zajęć

Kazus

Prezentacje przygotowywane przez studentów

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR_U01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_U02: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U05: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U08: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U09: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_K01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_K03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_K04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

Efekty kształcenia są weryfikowane przez:

Kolokwium końcowe

Sprawdzian cząstkowy pisemny

Metodą oceny ciągłej (aktywność na zajęciach)

OPIS ECTS (3pkt)

Udział w ćwiczeniach: 16h

Praca własna (analiza źródeł, prace domowe): 30h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 25h

Konsultacje: 5h

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe

Sprawdzian cząstkowy pisemny

Metoda oceny ciągłej (aktywność na zajęciach)

PR_U01: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych – w zakresie prawa administracyjnego

PR_U02 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 student posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa administracyjnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 student posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 student posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

PR_K04 student potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Ocena NDST: student nie posiada umiejętności i wiedzy określonych powyżej

Ocena DST: student posiada podstawowe umiejętności lub wiedzę w stopniu dostatecznym, wykazuje nieliczne deficyty

Ocena DST+: student posiada podstawowe umiejętności lub wiedzę, jednakże w określonym obszarze jego wiedza lub umiejętności są dobre albo bardzo dobre

Ocena DB: Student posiada w dobrym stopniu posiadł wiedzę oraz umiejętności, ponad połowa zagadnień jest oceniana jako dobra; student nie wykazuje podstawowych deficytów

Ocena DB+: Student w Student posiada w dobrym stopniu posiadł wiedzę oraz umiejętności, niektóre z ocenianych zagadnień (mniej niż połowa) są oceniane jako bardzo dobre; nie wykazuje żadnych poważnych deficytów w zakresie wiedzy lub umiejętności

Ocena BDB: Student bardzo dobrze posiadł wiedzę i umiejętności, potrafi w sposób wyczerpujący udzielić odpowiedzi i rozwiązać problem, nie wykazuje żadnych deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności

Uwagi:

ćwiczenia dla II roku prawa niestacjonarnego

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abBRPKyGOyr_-9n78mbfETvDHG_BzxUoJ9_M2slghsSQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9a9deda-da8c-4d1c-bb6c-6e88e3d3926e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

KOD ZESPOŁU

vh4kptb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)