Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Szyrski
Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa).

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Zakres tematów:

1. Pojęcie administracji publicznej

a) Definicje administracji publicznej

b) Cechy administracji publicznej

c) Podziały administracji publicznej

2. Pojęcie prawa administracyjnego

a) Cechy prawa administracyjnego

b) Podziały prawa administracyjnego

c) Normy w prawie administracyjnym

3. Źródła prawa administracyjnego

a) Systematyka źródeł prawa powszechnie obowiązującego

b) Ustawa

c) Rozporządzenie

d) Akt prawa miejscowego

e) Pojęcie prawa wewnętrznego i zewnętrznego

4. Stosunek administracyjno-prawny

a) Rodzaje stosunków, podziały, klasyfikacja

5. Organ administracji publicznej

a) Rodzaje i podziały organów

b) Pojęcie zadań, kompetencji, właściwości

6. Pojęcia związane ze strukturami administracji publicznej

a) Kierownictwo, nadzór, kontrola

7. Administracja rządowa

a) Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie

b) Terenowa administracja rządowa w województwie

8. Samorząd terytorialny

a) Pojęcie samorządu terytorialnego

b) Zadania samorządu terytorialnego

c) Organy w samorządzie terytorialnym

d) Nadzór nad samorządem terytorialnym

9. Formy działania administracji publicznej

a) Podziały prawnych form działania

b) Akt administracyjny

c) Akt normatywny (na przykładzie aktu prawa miejscowego)

d) Porozumienie administracyjne/umowa w prawie administracyjnym

e) Czynności materialno-techniczne

f) Działalność społeczno-organizatorska

g) Ugoda administracyjna

10. Wybrane problemy z zakresu prawa administracyjnego materialnego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. Efekty kształcenia:

PR_U01: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych – w zakresie prawa administracyjnego

PR_U02 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 student posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa administracyjnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 student posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 student posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

PR_K04 student potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

II. Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- praca w grupach oparta na metodzie projektu,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemowy,

- wspomagająco wykład konwersatoryjny.

III. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR_U01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_U02: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U05: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U08: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_U09: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, zaliczenie końcowe

PR_K01: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_K03: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_K04: obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

Metody i kryteria oceniania:

Na środkowych i ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone zaliczenie pisemne w formie testu zamkniętego, jednokrotnego wyboru. Jednocześnie na ocenę końcową wpływa liczba nieobecności na zajęciach.

Kryteria zaliczenia są następujące:

Na ocenę 5: 19-20 pkt

Na ocenę 4,5: 17-18 pkt

Na ocenę 4: 15-16 pkt

Na ocenę 3,5: 13-14 pkt

Na ocenę 3: 11-12 pkt

Na ocenę 2: 0-10 pkt

Uwagi:

ćwiczenia dla II roku prawa niestacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)