Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5MJ] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-5MJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 17:30 - 19:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Jaśkowska
Literatura:

W zasadzie obowiązuje wykorzystanie krajowej literatury przedmiotu, w zależności od przedstawianych treści oraz wykorzystanie podstawowych pozycji z zakresu teorii prawa, przy omawianiu kwestii teoretycznoprawnych.

Dodatkowo oceniane jest sięganie do pozycji obcojęzycznych. Obowiązuje wykorzystanie aktualnych tekstów aktów prawnych i przynajmniej podstawowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dla tematów z zakresu postępowania administracyjnego należy uwzględnić:

1. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2020; 2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, M.Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999; 5. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017; 6. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010; 7. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017; 8. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021; 9. H. Knysiak-Sudyka red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019; 10. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019 (lub najnowsze wydania elektroniczne).

Dla tematów z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego należy uwzględnić: 1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012; 3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2021; 5. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016 (lub najnowsze wydania elektroniczne).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne dotyczą zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.

W pierwszym etapie obejmują analizę bardziej złożonych zagadnień prawa administracyjnego (np. pojęć niedookreślonych), ocenę orzecznictwa oraz rozwiązywanie poszczególnych przypadków z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (studium przypadku) w celu ułatwienia wyboru tematu pracy magisterskiej.

W dalszej kolejności obejmują:

I. Zagadnienia metodologii opracowywania prac magisterskich

a/określenie problemów przedstawianych w pracy i metod ich rozwiązywania

b/technika zbierania informacji , wyszukiwania aktów prawnych i literatury

c/Sporządzenie planu pracy i wykazu podstawowej literatury

II. Opracowywanie poszczególnych rozdziałów prac, ich analiza i ewentualna poprawa. Formułowanie wniosków końcowych .

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

PR_W02, PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09, PR_K01, PR_K02, PR_K03 - osiągane tożsamymi łącznie stosowanymi metodami:

wykładu konwersatoryjnego (m.in. prezentacji zagadnień związanych z metodologią i techniką pisania prac magisterskich), dyskusji (omawianie węzłowych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego), ćwiczeń praktycznych (opracowywanie studium przypadku, glosy, tematu pracy, planu pracy, metod badawczych, bibliografii, poszczególnych rozdziałów pracy).

Metody oceny:

Ocenie podlega w pierwszym etapie przygotowanie zadań służących uzyskaniu kompetencji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej (m.in. napisanie glosy do orzeczenia, zadanej analizy studium przypadku itd.) służących ułatwieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

W późniejszym etapie na ocenę z seminarium składa się zarówno ocena merytoryczna, uwzględniająca samodzielność pracy magisterskiej, umiejętność przeprowadzania poprawnej analizy i wyciągania wniosków, jak i techniczna , uwzględniająca dobór literatury, język pracy, prawidłowość powoływania przypisów, zachowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami/ rozdziałami /pracy.

Zaliczenie seminarium następuje pod warunkiem terminowego przedstawiania zadań, a następnie poszczególnych rozdziałów pracy, a także ich pozytywnej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Student na ocenę bardzo dobrą:

PR_W02 - biegle zna i rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie historycznym i współczesnym; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej, umożliwiającą swobodne operowanie pojęciami oraz samodzielną ocenę regulacji prawnych i jej skutków.

PR_U02 - potrafi biegle wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody i techniki badawcze w celu realizacji tematu pracy magisterskiej; podejmuje intensywne i skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje dużą dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych.

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dokonując analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i rozwiązywania ich (także problemów o złożonym charakterze).

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać pogłębionej analizy praktyki orzeczniczej

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego

PR_K01 - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, podejmuje liczne próby wyrażania własnych ocen i poglądów, rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i ją realizuje (bez zastrzeżeń).

PR_K02 - jest gotów prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, rozumiejąc potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej.

PR_K03 - jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Student na ocenę dobrą:

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym i częściowo historycznym; dobrze zna przedmiot pracy magisterskiej, co wynika z prowadzonych analiz, powoływanych materiałów źródłowych i formułowanych ocen regulacji prawnych.

PR_U02 - potrafi co do zasady wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; co do zasady umie zastosować adekwatne metody i techniki badawcze; podejmuje intensywne i co do zasady skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje w zasadzie dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; popełnia nieliczne błędy logiczne w prowadzeniu wywodu, co do zasady prawidłowo korzysta z materiałów źródłowych (aktów prawnych, licznej literatury podstawowej i uzupełniającej, w pewnym stopniu także orzecznictwa).

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonując w zasadzie prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i rozwiązywania zwłaszcza mniej złożonych.

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać analizy praktyki orzeczniczej.

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne na wybrane tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

PR_K01 - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, podejmuje próby wyrażania własnych ocen i poglądów, rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i stara się ją realizować.

PR_K02 - jest gotów do co do zasady prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i częściowo twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, rozumiejąc potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

PR_K03 - jest zasadniczo gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Student na ocenę dostateczną:

PR_W02 - generalnie zna i w mniejszym zakresie rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym, nie zaś historycznym; częściowo zna przedmiot pracy magisterskiej, co wynika z prowadzonych analiz, powoływanych materiałów źródłowych i formułowanych ocen regulacji prawnych.

PR_U02 - częściowo potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; niekiedy umie zastosować adekwatne metody i techniki badawcze; podejmuje częściowo skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje średnią dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; popełnia błędy logiczne w prowadzeniu wywodu, w miarę prawidłowo korzysta z materiałów źródłowych (głównie aktów prawnych, w mniejszym zakresie literatury podstawowej i uzupełniającej oraz orzecznictwa).

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dokonując w następstwie korekt w zasadzie prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność w zasadzie poprawnego formułowania mniej złożonych problemów badawczych, częściowo ich rozwiązywania.

PR_U08 - potrafi sporządzić z błędami podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać wybiórczej analizy praktyki orzeczniczej.

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć proste wystąpienia ustne na pojedyncze tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

PR_K01 - jest częściowo gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w realizację pracy magisterskiej, jednak jej rezultat ma charakter odtwórczy, mankamenty pracy natury etycznej usuwa na skutek uwag opiekuna pracy, w niewielkim zakresie podejmuje próby wyrażania własnych ocen i poglądów, częściowo rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i stara się ją realizować.

PR_K02 - nie dostrzega złożonych dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest w miarę zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i w niewielkim zakresie twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej.

PR_K03 - jest w niewielkim zakresie chętny do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Student na ocenę niedostateczną:

PR_W02 - generalnie nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym i historycznym; nie posiada pogłębionej i uporządkowanej wiedzy dotyczącej przedmiotu pracy magisterskiej, która umożliwiałaby swobodne operowanie pojęciami oraz samodzielną ocenę regulacji prawnych i jej skutków.

PR_U02 - nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; nie umie zastosować adekwatnych do przedmiotu badań metod i technik badawczych; nie podejmuje skutecznych prób wyjaśnienia w sposób zrozumiały danej problematyki, przy uwzględnieniu zmian w prawie oraz aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa; nie posiada zdolności logicznego prowadzenia wywodu i korzystania z materiałów źródłowych.

PR_U07 - nie potrafi projektować i tworzyć prawidłowo różnych praca pisemnych, w tym pracy magisterskiej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego nie dokonuje prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; nie umie poprawnie sformułować problemów badawczych ani rozwiązać zaproponowanych mu problemów.

PR_U08 - nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać analizy praktyki orzeczniczej

PR_U09 - nie potrafi projektować i tworzyć prostych wystąpień ustnych na tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego

PR_K01 - nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie, nie przejawia zaangażowania, by przygotować w sposób samodzielny i twórczy pracę magisterską, nie zachowuje zasad etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej mimo zgłaszanych zastrzeżeń ze strony opiekuna pracy.

PR_K02 - nie dostrzega złożonych dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; nie jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej ani twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej

PR_K03 - nie jest chętny do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Uwagi:

seminarium magisterskie dla V roku Prawa Stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)