Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka ogólna [WF-FI-N112-EO] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka ogólna [WF-FI-N112-EO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 60
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Andrzej Kobyliński
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, księgi VIII–IX, w: Dzieła Wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 236–278.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Etyka a fenomen życia, Kraków 2017, s. 193-247.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009, s. 359-388.

Literatura uzupełniająca:

Comte-Sponville A., Mały traktat o wielkich cnotach, Warszawa 2000.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016.

Kobyliński A., O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Warszawa 2014.

MacIntyre A., Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, Warszawa 2012.

Moń R., Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Warszawa 2011.

Otowicz R., Etyka życia, Kraków 1998.

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995.

Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008.

Ślipko T., Historia etyki, Kraków 2010.

Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 2019.

Zakres tematów:

1. Etyka w kontekście sporów światopoglądowych

2. Charakterystyka etyki jako nauki filozoficznej

3. Specyfika czynów ludzkich

4. Szczęście i sens w życiu człowieka

5. Interpretacja godności życia ludzkiego

6. Inspiracje chrześcijańskie w etyce

7. Natura ludzka i prawo naturalne

8. Problem nowych praw człowieka

9. Filozoficzna interpretacja fenomenu sumienia

10. Wolność sumienia i religii

11. Charakterystyka wartości moralnych

12. Interpretacja cnót moralnych

13. Problem moralności autonomicznej

14. Wybrane koncepcje etyki postmetafizycznej

15. Przebaczenie – przyjaźń – więzi międzyludzkie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

- K_W04: student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania wie, czym jest etyka jako odrębna dyscyplina filozoficzna, podsiadł znajomość jej historii i wymienia podstawowe kierunki etyczne, cele i metody uprawiania, etykę od dyscyplin pokrewnych, takich jak prawo, socjologia i psychologia moralności, bądź teologia moralna, posiada podstawową wiedzę na temat norm, wartości, cnót, sumienia, praw naturalnego oraz zasad współżycia społecznego.

- K_W07: student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub

2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia przyrody lub

3) estetyka, filozofia kultury. Zna zasady interpretacji tekstów poruszających problematykę moralną, odróżnia podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla etyki, zna rolę idei filozoficznych w procesie kształtowania się poglądu na naturę.

- K_U13: student formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i najbardziej znanych problemów etycznych, wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą, przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności. Umie uzasadnić ważność problematyki etycznej, dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę, dostrzega zależność między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych.

- K_K06: student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego jest otwarty na możliwość racjonalnej interpretacji różnych, niekiedy bardzo odmiennych, dyskusji na tematy moralne, docenia potrzebę racjonalnego uzasadnienia ludzkiego postępowania oraz umie umieścić dane stanowisko w konkretnej kulturze, jak i podać jego bardziej uniwersalną interpretację, rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego, rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła, czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur obowiązkowych oraz zaliczenie egzaminu ustnego. Szczegółowe zasady oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wie, czym jest etyka, jakie są jej główne kierunki, czym się różnią normy od wartości lub czym jest sumienie, prawo naturalne, jakie są zasady współżycia społecznego, na czym polega dobro wspólne, w jakim stosunku pozostaje prawo naturalne do stanowionego oraz na ile prawo stanowione wiąże w sumieniu

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowe pojęcia, umie odpowiedzieć na połowę pytań, ale nie potrafi wykazać, na czym dokładnie polegają podstawowe pojęcia etyczne

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie prezentuje wyłożony materiał, ale nie do końca potrafi krytycznie ocenić poszczególne stanowiska

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale orientuje się w dyscyplinie, jaką jest etyka, zna sposoby jej uprawiania i głównych przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów filozoficznych z zakresu etyki, nie potrafi ocenić wartości poznawczej etyki jako dyscypliny filozoficznej

- na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić możliwość zajmowania się etyką

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić możliwość zajmowania się problematyką moralną

KOMPETENCJE:

Oceniany jest stopień racjonalnego podejścia do problematyki moralnej oraz otwartość intelektualna na różne modele etyczne

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)