Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody [WF-OB-MOL] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody [WF-OB-MOL]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23062
Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Zakres tematów:

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testu sprawdzającego. Wyjaśnianie i omówienie pojęć i zagadnień związanych z tematyką wykładów.

Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint zagadnień poruszanych na wykładzie oraz przykładów zastosowania metod molekularnych (zaczerpniętych z publikacji naukowych)

Analiza treści materiału – omówienie treści przedstawianego w czasie wykładu artykułu w celu wyjaśnienia niezrozumiałych terminów

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych (książka, czasopismo, Internet) niezbędnych do przygotowania się do testu sprawdzającego

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Test końcowy – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się przez ocenę z testu pisemnego

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna –prezentacje przygotowywane przez studentów, ćwiczenia laboratoryjne

Weryfikacja – ocena prezentacji , ocena wykonywanych zadań

Efekt kompetencji – prezentacje studenckie i ich dyskusje oraz ćwiczenia laboratoryjne

Weryfikacja – ocena wykonywanych zadań, krótkie testy

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2)

ocena 2 (ndst.) Student nie zna metod badawczych ekologii molekularnej, nie zna ich zastosowania w ekologii i ochronie przyrody; student nie potrafi opisać i rozpoznać rodzajów technik molekularnych i markerów; student nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 3 (dst.) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, ale nie wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody; student potrafi opisać i rozpoznać niektóre rodzaje technik molekularnych i markerów; student potrafi zdefiniować niektóre pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 4 (db) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody, ale nie potrafi podać konkretnych przykładów; student dobrze opisuje i rozpoznaje większość technik molekularnych i markerów; student potrafi dobrze zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student rozpoznaje większość podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 5 (bdb) Student zna metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody i potrafi podać przykłady; student wyczerpująco opisuje i rozpoznaje techniki molekularne i markery; student potrafi wyczerpująco zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody i nie ma problemów z rozumieniem prostych tekstów naukowych w tej dziedzinie

Umiejętności (EK 3-5):

ocena 2 (ndst.)

Student ma problemy z wykonaniem proste zadań w dziedzinie badań molekularnych i nie potrafi posługiwać się urządzeniami w laboratorium;

Student nie potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – stosuje potoczne słownictwo

Student nie potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Student tworzy prezentację multimedialną kopiując fragmenty tekstów z internetu; przetłumaczone w Google translator bez weryfikacji tekstu

ocena 3 (dst.)

Student poprawnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych, ale ma problemy z posługiwaniem się urządzeniami w laboratorium ;

Student słabo posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – wtrąca potoczne słownictwo;

Student tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale prezentacja zawiera zarówno informacje ważne jak i niepotrzebne, a tłumaczenie zawiera błędy

ocena 4 (db.)

Student dobrze wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i poprawnie posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student poprawnie tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale tłumaczenie przeczytanych tekstów nie jest do końca poprawne

ocena 5 (bdb.)

Student bezbłędnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i bardzo dobrze posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student bardzo dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student samodzielnie konstruuje prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury wybierając najważniejsze materiały, a tłumaczone teksty nie zawierają błędów

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst.)

Student nie dba o poszerzenie i doskonalenie umiejętności zawodowych, nie ucząc się nowych metod badawczych;

Student wykonuje swoja pracę niedbale i nie dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

ocena 3 (dst.)

Student stara się poszerzać i doskonalić umiejętności zawodowe, uczestnicząc w ćwiczeniach;

Student wykonuje swoja pracę niedbale, ale dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach w sposób wystarczający (często spóźnia się, itp.);

ocena 4 (db.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestnicząc aktywnie w ćwiczeniach, ucząc się nowych metod badawczych;

Student stara się wykonywać dobrze swoją pracę i dba o bezpieczeństwo w laboratorium, Jest odpowiedzialny i stosuje się do większości zasad obowiązujących na zajęciach (ma nie więcej niż jedną nieobecność w semestrze, uczestniczy w wykładach)

ocena 5 (bdb.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach, uczy się nowych metod badawczych;

Student wykonuje polecenia bez zarzutu, dba o bezpieczeństwo w laboratorium. Jest odpowiedzialny i stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

Ocena końcowa

Ćwiczenia:

Ocena aktywnośc/wejścióweki oraz stosowania się do zasad BHP podczas zajęć. Dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)