Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Fauna środowisk wodnych i błotnych: biologia, ekologia, ochrona [WF-OB-SLFSW] Semestr zimowy 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie: Fauna środowisk wodnych i błotnych: biologia, ekologia, ochrona [WF-OB-SLFSW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Bukaciński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23183
Literatura:

Literatura problemowa:

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa 2004

Literatura: rozpoznawanie fauny różnych grup systematycznych:

Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa 1999

Dzwonkowski R. Poznajemy owady. MULTICO. Warszawa. 2007

Gerstmeier R., Romig T. Przewodnik. Słodkowodne ryby Europy. Multico. Warszawa 2002

Hecker F., Hecker H. Atlas Ptaków. Poradnik Obserwatora.RM 2011

Hereczek A. Gorczyca J. Płazy i gady Polski. Wyd. Kubiak. Warszawa 2004

Hutchinson M. Gady i Płazy. Mały przewodnik. Arkady 2007

Jonsson L. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wyd. Muza. Warszawa 2006

Polska. Gady, Płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Rudnicki A. Atlas. Ryby wód polskich. Warszawa 1989

Sielezniew, M., Dziekańska, I. Motyle dzienne. MULTICO. Warszawa. 2010

Stichmann w., Kretzschmar E. Spotkania z przyrodą. Zwierzęta. Multico. Warszawa 2006

Trepka A.Ilustrowana Encyklopedia Gadów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Trepka A. Ilustrowana Encyklopedia Płazów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Zahradnik J. Przewodnik owady. Multico. Warszawa 1996

Wąsik S. Ssaki Polski od Ado Ż. MULTICO. Warszawa. 2011

Wąsowski R., Penkowski A. Ślimaki i małże Polski. MULTICO. Warszawa. 2003

Źródła dodatkowe:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim z zakresu biologii, zoologii, ekologii i ochrony: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Conservation Biology

Zakres tematów:

1-3. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie podstawowych zasad przygotowania prac dyplomowych

4-8. Gady, ptaki, ssaki: przegląd krajowych gatunków pospolitych i zagrożonych, quizy sprawdzające

9-15. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej; multimedialna prezentacja konspektów prac dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

zajęcia zdalne - synchroniczne prowadzone w MS Teams (link do zajęć umieszczony na platformie Moodle) i asynchronicznie na platformie Moodle

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testów sprawdzających. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej

Wykład seminaryjny – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych również w języku angielskim (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat oraz przygotowania się do quizów sprawdzających,

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie samej prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

Prezentacja multimedialna – prezentacje w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany i wybrany temat. Prezentacje nie powinny trwać krócej niż 35 min i nie dłużej niż 45 min.

Praca semestralna (licencjacka) – samodzielnie napisana praca przeglądowa na wylosowany (lub wybrany za zgodą wykładowcy) temat. Szczególnie ważne jest samodzielne wyszukanie literatury (naukowej i popularnonaukowej) na temat pracy i umiejętne jej wykorzystanie w przeglądzie.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany/wybrany temat – sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny, sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint

Quiz/test – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także przez oceny z quizów/testów pisemnych

Praca semestralna (licencjacka)– sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i napisaniu pracy. Oceniana będzie treść, zgodność z tematem oraz umiejętność doboru odpowiedniej literatury. Oceniana będzie również samodzielność w wyszukiwaniu literatury na zadany (lub wybrany) temat.

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć – brak sumienności (duża liczba nieobecności) będzie obniżała, zaś aktywność na zajęciach podwyższała ocenę z przedmiotu, zgodnie z przedstawionymi wcześniej regułami.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza (EK 1-3):

na ocenę 2 (ndst.)

EK 1 - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; nie potrafi zinterpretować znaczenia różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK 2 – student ma problem z rozpoznaniem i charakteryzowaniem fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK 3 - student nie potrafi poprawnie zidentyfikować, sklasyfikować i przeanalizować zakłóceń i zagrożeń wpływających na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność; student nie potrafi zaprezentować form działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 3 (dst.)

EK1 - student poprawnie rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; poprawnie interpretuje znaczenie niektórych czynników wpływających na status wybranych gatunków.

EK2 – student poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje faunę wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 – student poprawnie identyfikuje i klasyfikuje niektóre zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność, ale ma problemy z poprawną analizą przyczyn ich występowania i nie wie jak można im zapobiegać; student potrafi wymienić jedynie w podstawowym zakresie formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 4 (db.)

EK1 - student rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie większości czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; dobrze interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK2 – student poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje większość gatunków fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 - student identyfikuje, klasyfikuje i prawidłowo analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność, zna niektóre sposoby zapobiegania tym zakłóceniom; student potrafi wymienić większość form działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 5 (bdb.)

EK1 - student doskonale rozumie i wyczerpująco wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; wyczerpująco interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK2 – student bardzo dobrze rozpoznaje i charakteryzuje większość gatunków fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 - student trafnie identyfikuje, klasyfikuje i wyczerpująco analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność i wie jak im zapobiegać; student wymienia i omawia wyczerpująco formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

Umiejętności (EK 4-7)

na ocenę 2 (ndst.):

EK4 – student nie potrafi korzystać z komputera i stosownego oprogramowania w zakresie koniecznym do wyszukiwania ważnych informacji i sporządzania prezentacji, potrafi komunikować się za pomocą komputera

EK5 - student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe), nie potrafi prowadzić analizy, syntezy, podsumowania, krytycznej oceny i poprawnego wnioskowania na podstawie źródeł

EK6 – student nie potrafi postawić poprawnej hipotezy dotyczącej przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK7 – student nie potrafi przygotować w poprawny sposób ustnej prezentacji dotyczącej zagadnień z zakresu biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej; student nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

na ocenę 3 (dst.):

EK4 – student zazwyczaj poprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK5 - student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi podsumowania, ma jednak problem z poprawną analizą, a zwłaszcza wnioskowaniem na podstawie źródeł

EK6 – student próbuje stawiać hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, zazwyczaj jednak budzą one wątpliwości logiczne i merytoryczne (związki przyczynowo-skutkowe)

EK7 – student potrafi przygotować poprawną ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej, nie uczestniczy jednak w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego, posługuje się językiem potocznym i nieprecyzyjnym

na ocenę 4 (db.):

EK4 – student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji, choć nie zawsze właściwie dobiera źródła

EK5 - student potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie podstawowym (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł

EK6 – student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK7 – student potrafi przygotować samodzielnie ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej oraz stara się uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji. Brakuje mu biegłości w wykorzystaniu języka naukowego.

na ocenę 5 (bdb.):

EK4 – student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania właściwych informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK5 - student swobodnie korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) doskonale prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny ; prowadzone przez studenta wnioskowania na podstawie znalezionych źródeł jest wnikliwe i kreatywne

EK6 – student stawia prawidłowe hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, potrafi znaleźć potencjalne rozwiązania

EK7 – student potrafi przygotować samodzielną ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej; student aktywnie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

Kompetencje (EK 8-10)

na ocenę 2 (ndst.):

EK 8 - student nie zna zakresu posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się.

EK 9 - student nie wykazuje ostrożności i krytycyzmu w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student nie docenia uwag i komentarzy kolegów, brak mu otwartości i kreatywności w wyrażaniu własnych opinii, często się spóźnia i/lub nagminnie opuszcza zajęcia

EK 10 - student nie rozumie potrzeby ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych, w efekcie nie potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępnych mu źródeł. Ma trudności z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych w języku polskim i angielskim

na ocenę 3 (dst.):

EK 8 - student nie zawsze zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, często nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się

EK 9 - Student nie dba aktywnie o rzetelność i wiarygodność w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, często jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, zazwyczaj nie bierze udziału w dyskusji; studentowi trudno jest docenić uwagi i komentarze kolegów; nie przestrzega punktualności, jest mało sumienny

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych, ale aktywnie nie pracuje w tym kierunku - w efekcie ma problem z samodzielnym wykorzystywaniem w tym celu dostępnych mu źródeł. Zazwyczaj potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, ale jedynie w języku polskim.

na ocenę 4 (db.):

EK 8 - student zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

EK 9 - student zazwyczaj wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student docenia uwagi i komentarze kolegów; stara się dyskutować w sposób otwarty i kreatywny; jest punktualny, a zajęcia opuszcza rzadko.

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; student zazwyczaj nie ma problemów z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych tak w języku polskim jak i angielskim.

na ocenę 5 (bdb.):

EK 8 - student bardzo dobrze zna zakres i wartość posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; student z entuzjazmem podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach

EK 9 - student zawsze wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student potrafi w pełni docenić uwagi i komentarze kolegów, korzystając z nich przy kolejnych działaniach. Jest otwarty, wnikliwy i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, jest sumienny i odpowiedzialny.

EK 10 - student ustawicznie aktywnie pogłębia swoje umiejętności językowe oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; student nie ma żadnych problemów z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych tak w języku polskim jak i angielskim.

Metody oceniania

Na ocenę końcową składają się:

Oceny z prezentacji multimedialnych związanych z (1) tematem przedmiotu i (2) pracą dyplomową. Oceniane są: forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Oceny z quizów z rozpoznawania fauny wodnej i błotnej różnych gromad zwierząt. Sposób oceniania: < 51% pkt z quizu – ocena 2; 51,1-55,0% - ocena 2+; 55,1-60,0% - ocena 3-; 60,1-65,0% - ocena 3; 65,1-70,0% - ocena 3+; 70,1-74,9% - ocena 4-; 75,0-80,0% - ocena 4; 80,1-85,0% - ocena 4+; 85,1-90% - ocena 5-; > 90% - ocena 5

Ocena z pracy dyplomowej (w semestrze zimowym). Oceniane są forma, treść oraz samodzielność w wyszukiwaniu i odpowiedni wybór literatury do przeglądu.

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji).

Liczba nieobecności i spóźnień.

Ocena semestralna w semestrze zimowym jest wypadkową (średnią arytmetyczną) dwóch czynników: oceny z prezentacji multimedialnej konspektu pracy dyplomowej i oceny z pracy dyplomowej; w semestrze letnim jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji i średniej z ocen z quizów. Do zaliczenia konieczne jest zaliczenie przynajmniej na ocenę dostateczną zarówno quizów, prezentacji jak i pracy dyplomowej.

Nieobecność na zajęciach obniża ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena semestralna obniżana jest o 0,5 stopnia; 6 i więcej nieobecności powoduje niezaliczenie seminarium.

Finalna wersja pracy dyplomowej musi zostać wykonana w terminie wyznaczonym przez wykładowcę, w wyjątkowych przypadkach, w porozumieniu z wykładowcą, co najmniej 4 tygodnie przed terminem oddania pracy do dziekanatu. Prace oddane później mogą nie zostać ocenione w I terminie. W terminie poprawkowym prace będą przyjmowane do oceny najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem składania pracy w dziekanacie. Po tym terminie praca nie będzie oceniana, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem seminarium.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)