Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ekologii i behawioru ptaków w celu ochrony gatunkowej – metody terenowe [WF-OB-BEBP] Semestr letni 2021/22
Wykład monograficzny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania ekologii i behawioru ptaków w celu ochrony gatunkowej – metody terenowe [WF-OB-BEBP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 13:15
sala ZT
Zajęcia terenowe jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23207
Literatura:

1. Krebs Ch. J., Davies N.B. 1997. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach, Blackwell Scientific Publ.

2. Danchin E., Giraldeau L-A., Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology: An Evolutionary Perspective on Behaviour. OUP Oxford.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

4. Krebs Ch.J. Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące metod badań ekologii rozrodu i zachowania się zwierząt

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Czym zajmuje się ekologia rozrodu. Podstawy pojęć z zakresu ekologii i behawioru ptaków

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. Monitoring – po co liczymy ptaki lęgowe?

5. Biologia i ekologia rozrodu ptaków – metody badania w terenie

6. Wybiórczość siedliskowa i wybór miejsca na gniazdo – metody badania w terenie

7. Miejsca i sposoby żerowania – metody badania ekologii żerowania

8. Jak badamy presję drapieżników?

9. Po co obrączkujemy ptaki – obrączkowanie obrączkami metalowymi i kolorowymi

10. Po co i w jaki sposób odławiamy ptaki - jakie dane możemy uzyskać po złapaniu osobnika?

11. Po co pobieramy krew – metody pobierania i konserwacji?

12. Życie w kolonii – co dają nam badania behawioralne?

13. Metody badania zachowania się ptaków – co możemy obserwować w terenie

14. W jaki sposób badania biologii, ekologii i zachowania się ptaków pomagają w skutecznej ochronie gatunku i jego siedliska gniazdowania

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do raportu. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej, Omówienie terminu wyjazdu oraz warunków w bazie terenowej

Wykład konwersatoryjne – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Badania (obserwacje) terenowe – pokaz metod i pracy w terenie, indywidualne badania (obserwacje) w terenie, przygotowanie raportu z prac terenowych

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych angielskojęzycznych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych. Omawianie pracy w terenie, związanych z nią zagadnień etycznych i zagrożeń.

Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany temat. W przypadku prezentacji indywidualnych powinny one trwać nie mniej niż 20 min i nie więcej niż 25 min, w przypadku prezentacji zespołowych nie powinny trwać krócej niż 40 min i nie dłużej niż 50 min.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany temat – sposobem weryfikacji efektów kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny, sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint

Raport z badań (obserwacji) – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także przez ocenę wykonania indywidualnego raportu z badań lub obserwacji

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć, zgodnie z przedstawionymi wcześniej regułami.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

1. Wiedza (EK 1-3):

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna metod badawczych z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej; nie potrafi wyjaśnić znaczenia badań terenowych dla planowania ochrony gatunku; Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku angielskim w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej

Na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre metody badawcze z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; nie potrafi przytoczyć przykładów ich zastosowania; Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony, ale nie potrafi podać przykładów; nie potrafi wyjaśnić znaczenia badań terenowych dla planowania ochrony gatunku; Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej, ale nie zawsze prawidłowo ich używa

Na ocenę 4 (db.): Student zna wiele metod badawczych z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt i potrafi przytoczyć przykład ich zastosowania; Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony; zna wiele przykładów; potrafi wyjaśnić znaczenie badań terenowych dla planowania ochrony gatunku, ale nie potrafi podać przykładów z literatury; Student dobrze rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej

Na ocenę 5 (bdb.) Student bardzo dobrze zna metody badawcze z zakresu ekologii i zachowania się zwierząt; zna wiele przykładów; Student doskonale rozumie i wyjaśnia relacje między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony; potrafi wyjaśnić znaczenie badań terenowych dla planowania ochrony gatunku oraz podać przykłady ich zastosowania; Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej i wykorzystuje je w przygotowaniu swoich wystąpień

2. Umiejętności (EK 4-7)

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wykonać i opisać prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); Student nie posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody i używa potocznego słownictwa; Student nie potrafi sporządzić prostego raportu na podstawie zebranych danych; Student nie umie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, korzysta z niesprawdzonych źródeł, tekst omawianego artykułu jest niepoprawnie przetłumaczony

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi poprawnie wykonać, ale ma problem z prawidłowym opisaniem prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); Student stara się posługiwać specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody, ale nadużywa słownictwa potocznego; Student poprawnie sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych, ale nie potrafi wyciągnąć wniosków, a strona graficzna raportu pozostawia wiele do życzenia; Student poprawnie przygotowuje wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, ma jednak problemy z tłumaczeniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz wybraniem ważnego dla prezentacji materiału

Na ocenę 4 (db.): Student dobrze wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie (zespołowo); Student dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody; popełnia czasem błędy; Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski, ale strona graficzna raportu jest uboga; Student dobrze przygotuje wystąpienia ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, prezentacja zawiera jednak błędy lub nie wykorzystuje wszystkich ważnych informacji zawartych w omawianych artykułach

Na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; Student doskonale posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody; Student sporządza proste raporty na podstawie zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski i zastanawia się nad otrzymanymi wynikami, wykorzystuje tabele i ryciny do przedstawiania wyników; Student przygotowuje spójne i przemyślane wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Prezentacja zawiera wszystkie istotne informacje zawarte w przeczytanych artykułach, a artykuły są przetłumaczone bezbłędnie

3. Kompetencje (EK 8-9): Oceniana jest rzetelność pracy zarówno w terenie jak i w czasie przygotowania prezentacji oraz raportów. Oceniana jest umiejętność dyskutowania, przedstawiania i obrony swoich argumentów. Oceniany jest również stopień krytycyzmu w korzystaniu z dostępnych informacji

Metody oceniania:

Ocena raportu z badań terenowych. Oceniana będzie praca indywidualna w terenie, oraz sposób prezentacji wyników (umiejętność opisania metody oraz przebiegu obserwacji, wnioski z obserwacji)

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającego artykuł lub zagadnienie związane z tematem zajęć. Oceniana będzie (a) umiejętność pracy w grupie, (b) forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz (c) umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z raportu i oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach, zarówno w terenie, jak i w części audytoryjnej podwyższa końcową ocenę. Nieobecności na zajęciach wyjazdowych równoznaczna jest z ich niezaliczeniem

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)