Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do socjologii WSE-PS-WdS
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do socjologii WSE-PS-WdS
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 13:00
sala 107
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-20 09:45 : 13:00 sala 107
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 44
Limit miejsc: 54
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Drzewek
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:dpaKQnMRvvA5hRMdy6f35nXctCOA7S_4S38xdCLGyNU1@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=4c93138c-800d-4b95-b021-26d8efeff8d3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 21-56.

2. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 77-96.

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 139-160.

4. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2012, s. 233-285.

5. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2012, s. 57-97.

6. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2012, s. 98-124.

7. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 97-116.

8. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 222-237.

9. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 377-402.

10. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 321-348.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2012, s. 23-55.

2. S. Zaręba, M. Choczyński, Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2014, s. 11-54

3. K. Bolesta - Kukuła, Socjologia ogólna, Warszawa 2003, s.104-146

Zakres tematów:

1.Charakter socjologii i jej historyczny rozwój: kształtowanie się socjologii jako dyscypliny naukowej. Podstawowe pojęcia socjologii: definicja, przedmiot, cechy. Metody i narzędzia badawcze socjologii.

2.Socjologiczne rozumienie kultury: kultura jako wytwór człowieka, wielość kultur, problem relatywizmu kulturowego i etnocentryzmu, dziedziny kultury, kultura symboliczna, problematyka kultury w socjologii.

3.Socjalizacja: pojęcie, rodzaje. Rola społeczna, osobowość, tożsamość.

4.Grupa społeczna, cechy grupotwórcze, odmiany grup społecznych.

5.Działania społeczne i interakcja społeczna: działania wspólne, interakcja społeczna, natura interakcji społecznej, teorie interakcji, interakcje proste, sieci interakcji.

6.Stosunki społeczne: interakcje (powtarzalne, regularne, regulowane), anatomia stosunków społecznych, typy stosunków społecznych.

7.Zmiana społeczno-kulturowa. Typy społeczeństw. Teorie zmiany społecznej.

8.Przestępczość i dewiacja: interpretacje zjawisk przestępczości i dewiacji (interpretacje biologiczne, interpretacje psychologiczne), socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji.

9.Rodzina w teorii socjologicznej.

10.Zróżnicowanie społeczne, nierówności społeczne i ruchliwość społeczna.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności

potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy

socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki,

andragogiki, socjologii, psychologii). ( PS1_W01 )

Umiejętności:

Student dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich

powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. ( PS1_U01 )

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu

analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne,

psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin,

społeczności. ( PS1_U04 )

Kompetencje:

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii. ( PS1_K01 )

Student uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane

odmiennym położeniem kulturowym i społecznym. ( PS1_K06 )

Przedmiotowe efekty uczenia się będą sprawdzane:

w zakresie wiedzy: praca z tekstem, zaliczenie końcowe- pisemne

w zakresie umiejętności: dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów, dyskusja i praca zespołowa na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) - 20 h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu - 30 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie egzaminu pisemnego) - 40 h

90 h : 30 h = 3 ECTS

Uwagi:

Dodatkowo pod uwagę brana będzie aktywność w dyskusji podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.