Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne WSE-SO-WTS
Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne teorie socjologiczne WSE-SO-WTS
Zajęcia Semestr letni 2021/22 (2021/22_L) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Bukalska
Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980,

cz. III: s. 319-363; cz. IV: 367-389.

McLuhan M., Środki komunikowania – przedłużenie człowieka, w: A. Siciński

(red.), Technika i społeczeństwo, Warszawa 1974, s. 73-137.

Nancy Fraser, The Case of Habermas and Gender, w: PRST, s. 201-212.

Harold Garfinkel, What is Ethnometodology? W: PRST, s. 62-70.

Anthony Giddens, Institutional Reflexivity and Modernity, w: PRST, s. 89-94.

Erving Goffman, Pierwotne ramy interpretacji, tłum. Marek Ziółkowski, [w:]

Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w

socjologii współczesnej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, t.

1, s. 363–388.

Jurgen Habermas, Contribution to a Discourse Theory of Law and

Democracy, w: The New Social Theory Reader, Routledge, London-New York

2001, s. 30-38.

C. Wright Mills, Zawodowa ideologia patologów społecznych, tłum. Janusz

Mucha, [w:] Janusz Mucha, C. W. Mills, Warszawa: Wiedza Powszechna,

1985, s. 185–201.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH:

Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, hasło: Interakcjonizm symboliczny

J.H Turner, Struktura teorii socjologicznej, r. 30, Goffman s. 456-462

Harold Garfinkel, Studia z etnometodologii; Badanie rutynowych podstaw codziennych czynności, s.51-98.

M. Hechter, S. Kanazawa, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, w: Współczesne teorie Socjologiczne, A. Jasińska-Kania, J. Szacki i in. 164-180

T.Parsons, N.J Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: Współczesne teorie Socjologiczne, A. Jasińska-Kania, J. Szacki i in. 390-403

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron, Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, w: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, s. 153-192, Warszawa, PWN 2006; Anna Matuchniak- Krasuska Koncepcja habitusu Pierre Bourdieu, HYBRIS nr 31 (2015).

„Teoria wymiany”; ”Podejście behawiorystyczne- Homans” s. 301-305 oraz „Podejście dialektyczne, Blau” s. 311-315, w: „ Struktura teorii socjologicznej” , PWN 2008.

Encyklopedia socjologii , hasło: Giddens Anthony, Oficyna Naukowa 1998

Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, 421-449

Tomasz Zarycki „Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim” Pomorski Przegląd Gospodarczy nr. 2/2008 (37), s. 49-52 https://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/dwa-wymiary-kapitalu-spolecznego-w-kontekscie-polskim

www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/dwa-wymiary.pdf

A. Horolets, „Analiza dyskursu”, s. 16-21 w: Słownik socjologii jakościowej, red K. Konecki, P. Chomczyński. Wyd. Engram.

Audycja http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1161640,Michel-Foucault-dal-nam-narzedzia-do-stawiania-codziennego-oporu

Z. Krasnodębski, „Jurgen Habermas” s. 270-275, Oficyna Naukowa 1998 (możliwe przeniesienie na 11 06)

Z. Bauman, Globalizacja, (R. turyści i włóczędzy) s. 92-122

LISTA LEKTUR DO PREZENTACJI

Glaser B. Strauss A, Konteksty świadomości i interakcja społeczna

Goffman, A. Człowiek w teatrze życia codziennego , 156-226

1. J Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wyzwanie etnometodologii 480-494

1. Olson M, Dobra publiczne i problem pasażera na gapę w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975 s 1047 -1056.

1. Merton R. Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii, s. 366-375, Davis Kingsley, Moore Wilbert, O niektórych zasadach uwarstwienia, 404-413 w: w: Elementy teorii socjologicznych,

W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975.

2.Merton R., Przyczynki do teorii grup odniesienia w: Teoria socjologiczna i struktura społeczna 283 -329. Warszawa PWN 2002.

1.Bourdieu Pierre, Habitus i przestrzeń stylów życia w: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy

sądzenia, s. 215-260 Warszawa, Scholar 2005.

2.Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron, Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, w: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, s. 153-192,Warszawa, PWN 2006.

1. Mrozowicki A. Człowieczeństwo, struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej M. S. Archer.

w: Archer M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. s. VII -XXXVII

2. Homans George C. Podstawowe procesy społeczne, oraz Blau Peter Wymiana społeczna; Wartości pośredniczące (...), s.72-106 w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975

1. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002, Wprowadzenie, rozdz. IV 248-284.

2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002, s. 27-65 (z cz. I –Roz. 1 –O logice podziału bogactwa i ryzyka).

1.Huizinga Johan, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Waszawa Wyd. Aletheia, s. 10-49

2.Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, s 368 -389

1.Putnam Robert, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, s. 13-19, 27-30, 251-289

2. Hankiss Elemer, Pułapki społeczne, Warszawa 1986, s. 7-52

3.Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, s. 335-380

1. Bokszański Zbigniew, Piotrowski, Ziółkowski, Socjologia języka, Warszawa, PWN s. 94 -131

2. Van Djik Teun, Dyskurs jako struktura i proces, s 9-32, oraz Wodak Ruth, Fairclough Norman, Krytyczna analiza dyskursu w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975 s 1047 -1056

1.Foucault M. Trzy typy władzy; Wiedza i władza, s. 512-545, w: Elementy teorii

socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975

2.Turner Jonathan, Feministyczna krytyka teorii socjologicznej, w: Struktura teorii socjologicznej,

rozdz. 43 s. 665-691

1. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Szkoła frankfurcka- projekt Habermasa 647-664

2.J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Teoria strukturacji – Giddens, 571-584

3.J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Teorie postmodernistyczne, 692-715

Zakres tematów:

Pragmatyzm społeczny i interakcjonizm symboliczny – G. H. Mead, H. Blumer

Dramaturgiczna koncepcja ujmowania rzeczywistości społecznej

Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu P. Bourdieu

Socjologia języka

Funkcjonalizm w ujęciu T. Parsonsa i R. K. Mertona

Teoria systemów Niklasa Luhmanna

Teorie wymiany społecznej – G. C. Homans i P. M. Blau

Teorie konfliktu społecznego, teoria gier: dominacja, współzawodnictwo

Teorie modernizacji i systemu światowego: peryferia, centra

Nowoczesność i ponowoczesność

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

rozmowa na temat zadanych fragmentów lektur

praca w grupach

referaty

sporadycznie- material filmowy

12 gniewnych ludzi (etnometodologia)

reportaże filmowe Marcela Łozińskiego (teoria Bourdieu)

Metody i kryteria oceniania:

bdb- student potrafi wyczerpująco omówić wszystkie wprowadzone na zajęciach teorie socjologiczne, potrafi odnieść je do bieżących problemów społecznych a także potrafi wykorzystać je jako kontekst do badań.

db - student potrafi omówić większość wprowadzonych na zajęciach teorii socjologicznych, potrafi na ogół odnieść je do bieżących problemów społecznych i wykorzystać je jako kontekst do badań.

dst- db - student potrafi omówić przynajmniej połowę wprowadzonych na zajęciach teorii socjologicznych, potrafi odnieść je do bieżących kwestii społecznych i wykorzystać je jako kontekst do badań.

ndst- student nie potrafi omówić większości wprowadzonych na zajęciach teorie socjologiczne, nie potrafi odnosić ich do bieżących problemów społecznych, ma problem z wykorzystaniem ich jako kontekstu do badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.