Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie tekstów kultury WH-KU-I-3-TeoTekst-C
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teorie tekstów kultury WH-KU-I-3-TeoTekst-C
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Dąbrowska
Literatura:

Teorie lteratury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

Zakres tematów:

1. FORMALIZM ROSYJSKI (14.10.2021)

- W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, pod red. S. Skwarczyńskiej, Kraków 1986, t. 2, cz. 3 lub w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

- L. Wygotski, Lekki oddech [w:] Idem, Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, Kraków 1980 (oraz opowiadanie Lekki oddech Iwana Bunina).

2. PSYCHOANALIZA (21.10.2021)

- S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

- M. Bonaparte Psychoanalityczna interpretacja opowiadania „Berenice" Edgara Allana Poe, przekł. T. Rybowski, w: Sztuka interpretacji, wybór i oprać. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971 (oraz opowiadanie Berenice E. A. Poego).

3. STRUKTURALIZM (28.10.2021)

R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego [w:] idem, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1997;

J. Sławiński, Co nam zostało ze strukturalizmu? „Teksty Drugie” 2001 nr 5.

4. SEMIOTYKA (4.11.2021)

J.M. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

5. FENOMENOLOGIA (18.11.2021)

- W. Iser, Apelacyjna struktura tekstów. Niedookreślenie jako warunek oddziaływania prozy literackiej, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

6. BACHTIN (25.11.2021)

- M. Bachtin, Słowo w poezji i słowo w powieści w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

7. HERMENEUTYKA (2.12.2021)

Gadamer, Wiersz i rozmowa w: Idem, Poetica. Wybrane eseje, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2011.

8. POSTSTRUKTURALIZM (9.12.2021)

- R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” nr 1/ 2 1999;

- A. Zawadzki, Autor. Podmiot literacki [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006;

- M. Foucault, Kim jest autor? [w:] idem, Szaleństwo i literatura, tłum. M. P. Markowski, Warszawa 1999.

- A. Burzyńska, Pomiędzy strukturalizmem a poststrukturalizmem: przypadek Rolanda Barthes’a, „Ruch Literacki” 2001, z. 4.

9. DEKONSTRUKCJA (16.12.2021)

- A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001 (fragmenty).

- J. Derrida, Przed prawem w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

- S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, pod red. A. Szahaja, Kraków 2002, wyd. 2.

10. FEMINIZM (22.12.2021)

- E. Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001.

- E. Showalter, Krytyka feministyczna na rozdrożach, „Teksty Drugie” nr 4/5/6 1993.

11. GENDER I QUEER (06.01.2022)

- I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004 (fragmenty).

12. BADANIA KULTUROWE (13.01.2022)

P. Bourdieu, Dystynkcja (wstęp) w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

13. POSTKOLONIALIZM (20.01.2022)

- E. Said, Kultura i imperializm, Kraków 2009 (fragmenty); E. Said, Jane Austen i Imperium [w:] Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011.

14. KOLOKWIUM KOŃCZĄCE SEMESTR (27.01.2022) lub zajęcia uzupełniające

„Panny z wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów, J. Madejski (wybrane artykuły oraz opowiadanie Panny z wilka J. Iwaszkiewicza).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

klasyczna metoda problemowa

wykład konwersatoryjny

studium przypadku

metoda seminaryjna

kolokwium ustne, kolokwia pisemne

ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować poszczególne teorie tekstów kultury

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomością analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.