Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego [WH-FP-I-1-AnalizDzie] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Analiza dzieła literackiego [WH-FP-I-1-AnalizDzie]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Literatura:

W głównej części sylabusa

Zakres tematów:

1. Co to jest analiza literacka?

2. Co to jest sztuka interpretacji?

3. Analiza literacka a sztuka interpretacji.

4. Ogniwa analizy.

5. Ranga koncepcji utworu w sztuce interpretacji

5. Analiza wobec poetyki i historii literatury.

6. Poszukiwanie sensu tekstu. Jakość argumentowania i umiejętność formułowania pytań i problemów związanych z analizą.

7. Analiza imanentna: sens, cel, znaczenie.

9. Rzetelność warsztatowa. Interpretator wobec literatury przedmiotu.

10. Parafraza, ekfraza, pastisz.

11.Reinterpretacja: dialogi międzytekstowe.

12. Elementy analizy porównawczej.

13. W stronę rozprawy interpretacyjnej, czyli o sztuce interpretacji.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza tekstu literackiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- bezpośrednio podczas dyskusji (aktywność)

- ocena prezentacji multimedialnych

- ocena pracy semestralnej (analiza tekstu literackiego).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy:

- analiza tekstu literackiego, bezpośrednia (na zajęciach, pod kierunkiem prowadzącego) pracy z tekstem literackim.

- praca pisemna na zakończenie semestru (praca semestralna) na ocenę.

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności:

- dyskusja na zajęciach, samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu, praca w grupie zajęciowej orz w mniejszych zespołach;

- analiza poszczególnych problemów danego tekstu literackiego (praca zespołowa w grupie lub w mniejszych zespołach;

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

- ocenianie ciągłe, podczas zajęć. Bierze się pod uwagę umiejętność współpracy w grupie lub w mniejszych zespołach;

- umiejętność dyskusji i polemiki w trakcie wypowiedzi ustnych.

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

nie ruzumie , czym jest analiza dzieła literackiego;

- nie zna poszczególnych ogniw analizy;

- nie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizy dzieła literackiego;

- otrzyma ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- rozumie, czy jest analiza dzieła literackiego;

- wie, do czego służą narzędzia badawcze, wypracowane na gruncie sztuki interpretacji;

- potrafi zreferować wybrane artykuły z literatury przedmiotu;

- potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- posiada dostateczne umiejętności interpretacji dzieł literackich;

- uzyskał ocenę dostateczną z pracy pisemnej (zaliczeniowej).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- rozumie, czym jest analiza dzieła literackiego;

- wie (w stopniu dobrym), do czego służą narzędzia badawcze, wypracowane na gruncie sztuki interpretacji;

- potrafi dobrze zreferować artykuły znajdujące się na liście lektur;

- potrafi pracować w grupie i w zespołach.

- ma świadomość swojej wiedzy.

- na ocenę dobrą napisał pracę pisemną, zaliczeniową (analizę dzieła literackiego).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- rozumie bardzo dobrze, czym jest sztuka interpretacji oraz analiza dzieła literackiego;

- wie, do czego służą narzędzia badawcze, wypracowane na gruncie sztuki interpretacji i bardzo dobrze potrafi je zastosować;

- potrafi bardzo dobrze zreferować artykuły znajdujące się na liście lektur;

- potrafi korzystać z narzędzi badawczych, wypracowanych na gruncie sztuki interpretacji.

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach).

- ma świadomość swojej wiedzy i chcę uczyć się przez całe życie.

- na ocenę bardzo dobrą napisał pracę zaliczeniową (analizę dzieła literackiego).

Kryteria oceniania:

Całościowa ocena wystawiana jest na koniec semestru. Ocena obejmuje:

- obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności w cyklu zajęć)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w różnych formach dyskusji oraz umiejętność udziału w dyskusjach)

- krótkie prezentacje (mogą być multimedialne) wprowadzające do zajęć, dotyczące wskazanych przez prowadzącego, szczegółowych problemów związanych z analizą danego (omawianego na zajęciach) utworu (prezentacja może być przygotowana przez jedną osobą lub przez "zespół badawczy")

- pisemna praca semestralna. Na zakończenie cyklu zajęć uczestnicy piszą pracę semestralną (termin wyznaczony wcześniej). Jest to analiza współczesnego utworu poetyckiego (wskazanego przez prowadzącego zajęcia tuż przed kolokwium). Oceniany jest poziom przeprowadzenia analizy, umiejętność posługiwania się stylem naukowym (znajomość podstawowych pojęć i kategorii analitycznych z zakresu poetyki, nauki o literaturze i pojęć wyjaśnianych i omawianych na zajęciach, dotyczących estetyki literackiej oraz wybranych problemów aksjologicznych), umiejętność zbudowania poszczególnych ogniw analizy literackiej.

Powyższe kryteria wyznaczają cząstkowe oceny, które łącznie składają się na ocenę całościową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)