Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-KU-II-1-SemMgr-L] Semestr letni 2021/22
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-KU-II-1-SemMgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Piotr Majewski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF-d1sRd9UTFVWlM-6KJFhpoRa0uh5YmGMDzDFNaSyJE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7141901b-75ec-4774-90ee-31aec473e86d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1) Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Zakres tematów:

Kultura a zarządzanie: zagadnienia uniwersalne, zagadnienia specyficzne.

Obszary zainteresowań:

1) Państwowy system zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

2) Zarządzanie instytucjami kultury (w tym: muzeami) w perspektywie historycznej i współczesnej.

3) Prawne podstawy działalności kulturalnej, z uwzględnieniem kodeksów deontologicznych.

4) Zarządzanie jako proces.

5) Zarządzanie projektowe.

6) Modele przywództwa.

7) Przedsiębiorczość w kulturze i finansowanie działalności kulturalnej.

8) Parametryzacja działalności kulturalnej.

9) Społeczno-gospodarcze otoczenie instytucji kultury.

10) Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem doświadczeń czasu pandemii.

11) Zarządzanie wobec specyfiki dziedzictwa kulturowego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się:

Przygotowanie pracy magisterskiej w oparciu o wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o kulturze i religii, z charakterystyczną dlań wielodyscyplinarnością, na podstawie umiejętności nabytych w czasie studiów.

Efekty kształcenia:

Student, który ukończył seminarium:

a) ma pogłębioną wiedzę o specyfice nauk o kulturze i religii, którą jest w stanie rozwijać w działalności zawodowej;

b) ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych;

c) zna gruntownie narzędzia metodologiczne oraz kategorie badawcze nauk o kulturze i religii oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych;

d) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauk o kulturze i religii, z dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, pozwalających na integrowanie perspektyw właściwe dla kilku dyscyplin naukowych;

e) posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze i religii oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych;

f) posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady uczestnictwa w nim;

g) potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauk o kulturze i religii oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych;

h) potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych, w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i religii oraz dyscyplin pokrewnych, rozwijać kompetencje badawcze i zawodowe oraz kierować swoją karierą zawodową;

i) umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić ich analizę i ocenę;

j) samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, korzysta z nich w odpowiednio dobranym kontekście;

k) samodzielnie formułuje problem badawczy, za podstawę przyjmując analizę prac innych autorów oraz syntezę idei i poglądów;

l) potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

m) ma świadomość zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego i lokalnego;

n) ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka w zglobalizowanym świecie;

o) jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem życia kulturalnego, korzystającym z różnych form kultury.

OPIS ECTS – 3 pkt.

Udział w seminarium – 30 h.

Przygotowanie do seminarium – 30 h.

Konsultacje – 30 h.

Metody dydaktyczne: zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub e-learningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium (można uzyskać zaliczenie lub niezaliczenie) we wszystkich semestrach, poza ostatnim, odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium, które zależą od osoby prowadzącej seminarium (ocena ciągła przygotowania do seminarium). Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się przez złożenie ukończonej pracy.

Uwagi:

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)