Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo naukowe [WH-FPZ-M-I-2-EdNauk] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edytorstwo naukowe [WH-FPZ-M-I-2-EdNauk]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Bober-Jankowska
Literatura:

1. Bajer M., Rusnak R., Komentarz edytorski, [w:] S. Morsztyn, Hippolot. Tragedyja, jedna z dzisiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona; Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona, wyd. M. Bajer, R. Rusnak, Warszawa 2016.

2. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] Adam Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

3. Bober-Jankowska M., Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis” XXVI (2020).

4. Bober-Jankowska M., Czy Adam Naruszewicz napisał „Żywoty sławnych Polaków”?, „Roczniki Humanistyczne” 2020, z. 1, t. LXVIII, s. 59-73.

5. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Jego Królewskiej Mości na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.

6. Bober-Jankowska M., Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, "Sztuka Edycji" 2018, nr 2, s. 113-129.

7. Bober-Jankowska M., Proza diarystyczna Adama Naruszewicza, Warszawa 2021. [wybrane rozdziały]

8. Chachulski T., Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. [wybrane rozdziały]

9. Chachulski T., O interpunkcji Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej, pod red. M. Łukaszuk i M. Maciejewskiego, Lublin 2006.

10. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

11. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

12. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

13. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

14. Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej, Poznań 2017. [wybrane artykuły]

15. Kardasz M., Komentarz edytorski, [w:] W. Bartoszewski, Utwory poetyckie, wyd. M. Kardasz, Warszawa 2019, s. 211-620.

16. Krauze-Karpińska J., Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137.

17. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

18. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Edytorstwo naukowe, tekstologia, wydanie krytyczne – próba definicji.

Pojęcia: wydanie krytyczne, tekstologia, edytorstwo naukowe.

3. Historia edytorstwa naukowego w Polsce.

4. Wydanie naukowe a wydania popularnonaukowe i popularne.

5. Rola i funkcje wydań krytycznych.

Literatura:

T. Chachulski, Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

6. Czym jest podstawa wydania? Problemy tekstu kanonicznego.

Literatura:

K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 3/2006, s. 109-121.

7. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 1.

Literatura:

M. Bober-Jankowska, Zasady transkrypcji, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019, s. 212-219.

J. Krauze-Karpińska, Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137. Tekst dostępny tutaj: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/106892/edition/92587/content

Pojęcia: transkrypcja, transliteracja, modernizacja tekstu

8. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 2.

Literatura:

T. Chachulski, Polska interpunkcja tekstów literackich XVIII wieku, [w:] tegoż, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2019, s. 41-67.

9. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 3

10. Kategoria błędu i krytyka tekstu.

Literatura:

R. Loth, Krytyka tekstu, [w:] tegoż, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 70-74.

R. Loth, Rodzaje błędów, [w:] tegoż, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 74 -82.

R. Loth, Granice koniektur, [w:] tegoż, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 82-84.

R. Loth, Inne skażenia tekstu, [w:] tegoż, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 84-89.

Pojęcia: krytyka tekstu, błąd tekstu, koniektura, emendacja, kontaminacja, interpolacja, rekonstrukcja, lekcja, dittografia, haplografia, hipermetria, lipometria, lapsus calami

11. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 1.

Pojęcia: aparat krytyczny, kolacjonowanie, stemma, wariant tekstu, odmiana tekstu, redakcja tekstu, redakcja zaniechana

12. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 2.

13. Komentarz edytorski, cz. 1 opis źródeł – zajęcia praktyczne

14. Komentarz edytorski, cz. 2 objaśnienia w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

Literatura:

R. Krzywy, Pestańskie róże i równe szczęście. Rozważania na temat objaśnień do tekstu staropolskiego, „Terminus” IX (2007), z. 2 (17), s. 123–140. Tekst dostępny tutaj: http://www.staropolska.pl/barok/opracowania/Pest.pdf

15. Komentarz edytorski, cz. 3 słowniki i indeksy w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w pracy zaliczeniowej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia z:

1) oceny z kolokwium kończącego I semestr (pisemne kolokwium z zakresu podstawowej terminologii i problematyki edytorstwa naukowego);

2) oceny z pracy zaliczeniowej kończącej II semestr (próba edycji krytycznej).

Uwaga! Żadna z ocen cząstkowych nie może być negatywna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)