Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia kręgowców WB-BI-ZOO-02lab
Semestr letni 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zoologia kręgowców WB-BI-ZOO-02lab
Zajęcia Semestr letni 2021/22 (2021/22_L) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Piotr Matyjasiak
Literatura:

Podstawowa:

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Hempel-Zawitkowska J. 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

Błaszak C. (red.) 2011-2020. Zoologia. Tom 1-3. Wyd. Nauk. PWN Warszawa

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt (krótkie wykłady). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych (lub wydania od 1990 roku). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szarski H. 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa

Internet – strony wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Półstrunowce. Strunowce – charakterystyka ogólna, przystosowania, cykl życiowy. Osłonice, bezczaszkowce.

2. Kręgowce – plan budowy, charakterystyczne cechy, przystosowania.

3. Kręgouste – charakterystyka gromady. Rząd: minogokształtne – morfologia, anatomia, rozmnażanie się i rozwój.

4. Ryby I. Systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna i szkielet. Pokrycie ciała. Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ krążenia, wydalniczy i osmoregulacja.

5. Ryby II. Układy – pokarmowy, oddechowy i rozrodczy. Rozmnażanie się, rozwój i opieka nad potomstwem. Termoregulacja.

6. Płazy I. Systematyka i charakterystyka ogólna. Pokrycie ciała i szkielet. Kolokwium 1: osłonice, bezczaszkowce, ryby.

7. Płazy II. Układy i narządy zmysłów. Rozmnażanie się, cykle rozwojowe, opieka rodzicielska. Krajowe gatunki płazów.

8. Gady I. Systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna, pokrycie ciała i szkielet.

9. Gady II. Układy. Narządy zmysłów. Rozmnażanie się i rozwój.

10. Ptaki I. Systematyka i charakterystyka ogólna. Budowa zewnętrzna, pokrycie ciała, szkielet, budowa skrzydła. Kolokwium 2: płazy i gady.

11. Ptaki II. Budowa wewnętrzna. Przystosowania do lotu.

12. Ptaki III. Rozmnażanie się i rozwój. Budowa jaja. Opieka rodzicielska.

Ssaki I. Systematyka i charakterystyka ogólna.

13. Ssaki II. Budowa zewnętrzna, pokrycie ciała i szkielet. Budowa wewnętrzna, układy, narządy zmysłów. Rozmnażanie się i rozwój.

14. Kolokwium 3: ptaki i ssaki.

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja multimedialna

Obserwacje i pomiary preparatów zoologicznych; wykonanie sekcji zwierząt

Proste badania terenowe z zakresu biologii kręgowców; pomiary biometryczne okazów wybranych kręgowców - planuje się 4-6 godzin zajęć w terenie

Proste doświadczenia zoologiczne

Rozpoznawanie krajowych gatunków kręgowców

Dyskusja okrągłego stołu

Kolokwia sprawdzające stopień opanowania materiału obowiązujące na zajęciach. Kolokwia składają się z części teoretycznej (pytania otwarte lub test wielokrotnego wyboru) i części praktycznej (rozpoznawanie krajowych kręgowców).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- trzy kolokwia na ocenę (efekty przedmiotowe nr 6 i 7)

- szkolenie z rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców, test zaliczeniowy z rozpoznawania krajowych kręgowców (efekty przedmiotowe nr 4, 5, 6 i 7)

- aktywność na zajęciach, praca z preparatami i okazami zwierząt, udział w dyskusjach (efekty przedmiotowe nr 3, 4, 5 i 8)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - 30 godz. (w tym 4-6 godz. w terenie)

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 25 godz.

Na ocenę składają się:

1. Wykład: ocena z egzaminu testowego; aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń na ocenę minimum 3 (dst)

2. Ćwiczenia:

- wyniki trzech kolokwiów cząstkowych (kolokwia 45-minutowe, raz na 4 tygodnie), sprawdzających stopień opanowania materiału obowiązującego podczas ćwiczeń. Kolokwia składają się z części teoretycznej (pytania otwarte lub test wielokrotnego wyboru) i praktycznej (sprawdzającej umiejętność rozpoznawania przedstawicieli krajowej fauny kręgowców). Każde kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną (min. ocena dostateczna), co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu. Istnieje możliwość poprawiania ocen na kolokwiach poprawkowych

Skala ocen:

Procent ocena

≤ 50,0 2

50,1-59,9 3

60-69,9 3,5

70-79,9 4

80-89,9 4,5

90-100 5

- obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nieusprawiedliwienie nieobecności będzie skutkowało obniżeniem oceny z przedmiotu o pół stopnia za każdą nieobecność

- aktywność na zajęciach, oceniana na bieżąco, wpływa na podwyższenie oceny końcowej o pół stopnia lub cały stopień

Kodeks honorowy:

1. Każdy student samodzielnie pracuje podczas kolokwiów i innych zaliczeń

2. O przypadkach ściągania, podpowiadania itp. należy niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia

Kryteria oceniania:

Obszar wiedzy:

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu zoologii kręgowców, nie rozumie procesów biologicznych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu terminologię z zakresu zoologii kręgowców, posiada ograniczoną wiedzę na temat procesów biologicznych

ocena 4 (db): student zna terminologię z zakresu zoologii kręgowców, posiada ogólną wiedzę o ewolucji zwierząt kręgowych, ich anatomii i fizjologii. Student jest świadomy aktualnych kierunków rozwoju zoologii

ocena 5 (bdb): student ma pełną wiedzę o terminologii i zakresie zainteresowań zoologii kręgowców, umie analizować związki pomiędzy anatomią i fizjologią, potrafi ocenić przydatność taksonomii dla rozwoju zoologii. Student rozpoznaje krajowe gatunki zwierząt kręgowych

Obszar umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi stosować podstawowych technik i narzędzi badawczych zoologii kręgowców, przeprowadzać obserwacji lub wykonywać prostych pomiarów zoologicznych w laboratorium; nie potrafi korzystać z źródeł informacji z zakresu zoologii, nie potrafi korzystać z tekstów naukowych; nie uczy się samodzielnie

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii kręgowców, przeprowadzać obserwacje lub wykonywać proste pomiary zoologiczne w laboratorium; w ograniczonym stopniu korzysta z literatury, przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem ograniczonych źródeł informacji; w ograniczonym stopniu uczy się samodzielnie

ocena 4 (db): student w przeciętnym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii kręgowców, przeprowadzać obserwacje lub wykonać proste pomiary zoologiczne w laboratorium; poprawnie korzysta z podstawowej literatury, przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem wielu źródeł informacji, poprawnie selekcjonuje informacje; czyni postępy w samodzielnej nauce

ocena 5 (bdb): student swobodnie stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii kręgowców, przeprowadza obserwacje lub wykonuje proste pomiary zoologiczne w laboratorium; swobodnie korzysta z podstawowej literatury, w tym w j. angielskim, dokonuje analizy i syntezy informacji, krytycznie selekcjonuje źródła informacji przy przygotowywaniu prezentacji; w samodzielnej nauce wykracza poza zakres materiału obowiązującego na ćwiczeniach

Obszar kompetencji społecznych:

ocena 2 (ndst): student nie wykazuje zaangażowania w przebieg zajęć

ocena 3 (dst): student jedynie w ograniczonym stopniu pogłębia i aktualizuje wiedzę przedmiotową; okazjonalnie bierze udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne; w ograniczonym stopniu jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

ocena 4 (db): student wykazuje czynne zainteresowanie przedmiotem, stawia pytania, poszukuje na nie odpowiedzi; często bierze aktywny udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne; w przeciętnym stopniu jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

ocena 5 (bdb): student wykazuje czynne zainteresowanie przedmiotem, bardzo często bierze aktywny udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne; regularnie sięga do czasopism i książek popularnonaukowych, a także do fachowych źródeł internetowych prezentujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wiedzy; w pełni jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.