Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i manager w kulturze [WH-KUZ-M-I-3-LidManK] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lider i manager w kulturze [WH-KUZ-M-I-3-LidManK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Majewski
Zakres tematów:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe. W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1) Kultura i działalność kulturalna jako podmiot zarządzania.

2) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie a zarządzanie strategiczne;

b) organizacja a finansowanie działalności;

c) przewodzenie a formy nadzoru zewnętrznego;

d) kontrola a instrumenty parametryczne: mikroskala (np. audyt), makroskala (statystyka, wskaźniki efektywności, normy ISO).

3) Modele zarządcze (aspekty przywódcze i menadżerskie) i typy przywództwa.

4) Społeczno-gospodarczy kontekst przywództwa.

5) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem kontekstu pandemii).

6) Analiza czynników sukcesu i porażki w przywództwie.

7) Analiza doświadczenia wybranych liderek i liderów zarządzania instytucjami kultury z uwzględnieniem udziału w zajęciach zaproszonych gości.

8) Zarządzanie a specyfika kultury i dziedzictwa kulturowego (np. zarządzanie humanistyczne, zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania i przywództwa, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną, opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – jej konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Uwagi:

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)