Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika WNP-PE-AD
Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Andragogika WNP-PE-AD
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22_Z) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jerzy Stochmiałek
Literatura:

Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe ITE-PIB. Radom-Kraków 2009; Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. GWP, Gdańsk 2005, rozdz. 13-18; Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Red. K. Wojciechowski, przy współpracy Cz. Maziarza i J. Nowak. Ossolineum, Wrocław 1986; Kostkiewicz J. (red.), Aksjologia edukacji dorosłych. Wyd. KUL, Lublin 2004; Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wyd. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 1998; Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Wyd. IBE, Warszawa 1998; Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Wiedza Powszechna. Warszawa 1990; Sapia-Drewniak E. i Stopińska-Pająk A. (red.), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997; Stochmiałek J., Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje andragogiczne i edukacyjne. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2015.

Zakres tematów:

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Instytucjonalizacja badań andragogicznych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Program wspólnoty europejskiej Socrates – Grundtvig. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Edukacyjna strategia przeciwdziałania bezrobociu. Przygotowanie do pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy, pogadanka, dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się - kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student odpowiada na dwa pytania z zakresu materiału zawartego w programie.

Ocena dostateczna (3,0):Student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych andragogiki; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; w ograniczonym stopniu potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; częściowo rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; w podstawowym stopniu potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela osób dorosłych. Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych . Ma trudności w samodzielnym rozwijaniu swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną w edukacji, nie zawsze potrafi, chociaż się stara, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela osób dorosłych rzadko podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dostateczna plus (3,5):Student posiada wiedzę w stopniu dostatecznym dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; cześciowo rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; zna psychoogiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi w dostatecznym stopniu rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje w dostatecznym stopniu potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych, sporadycznie podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra (4,0): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w znacznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra plus (4,5): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w wysokim stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafii dokonać analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena bardzo dobra (5.0): Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; swobodnie formułuje i analizuje założenia koncepcji edukacji dorosłych w świetle dyskursów pedagogicznych; bardzo dobrze zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi w pełni scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi przeprowadzić dogłębną krytyczną analizę szans i zagrożeń w kształceniu zintegrowanym; posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać pogłębionej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Bardzo dobrze potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, sprawnie korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student prezentuje aktywną, twórczą postawę skierowaną na zdobywanie wiedzy i dokształcanie w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; bierze aktywny udział w zakresie zdobywania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student odpowiada na dwa pytania z zakresu materiału zawartego w programie.

Ocena dostateczna (3,0):Student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych andragogiki; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; w ograniczonym stopniu potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; częściowo rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; w podstawowym stopniu potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela osób dorosłych. Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych . Ma trudności w samodzielnym rozwijaniu swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną w edukacji, nie zawsze potrafi, chociaż się stara, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela osób dorosłych rzadko podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dostateczna plus (3,5):Student posiada wiedzę w stopniu dostatecznym dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; cześciowo rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; zna psychoogiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi w dostatecznym stopniu rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje w dostatecznym stopniu potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych, sporadycznie podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra (4,0): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w znacznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra plus (4,5): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w wysokim stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafii dokonać analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena bardzo dobra (5.0): Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; swobodnie formułuje i analizuje założenia koncepcji edukacji dorosłych w świetle dyskursów pedagogicznych; bardzo dobrze zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi w pełni scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi przeprowadzić dogłębną krytyczną analizę szans i zagrożeń w kształceniu zintegrowanym; posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać pogłębionej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Bardzo dobrze potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, sprawnie korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student prezentuje aktywną, twórczą postawę skierowaną na zdobywanie wiedzy i dokształcanie w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; bierze aktywny udział w zakresie zdobywania wiedzy

Uwagi:

2 rok II stopnia - PEDAGOGIKA - studia stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.