Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 203
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sebastian Sikorski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010.

2.System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Pojęcie administracji publicznej (definicje, cechy i podziały)

2. Pojęcie prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego (systematyka, i rodzaje aktów normatywnych).

4. Organ administracji publicznej (rodzaje i podziały organów oraz zadania, kompetencje).

5. Pojęcia związane ze strukturami administracji publicznej

6. Administracja rządowa (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie)

7. Terenowa administracja rządowa

8. Samorząd terytorialny (pojęcie samorządu terytorialnego, zadania samorządu terytorialnego, organy, nadzór).

9. Formy działania administracji publicznej

10. Ustawy z zakresu prawa materialnego:

Ustawy z zakresu materialnego prawa administracyjnego

Obrazowanie zagadnień teoretycznych przykładami ich zastosowania w materiale normatywnym. Przedstawienie wybranych zagadnień zawartych m.in. w przepisach dotyczących:

- zgromadzeń,

- obywatelstwa,

- pomocy społecznej,

- szkolnictwa wyższego,

-ochrony zdrowia (świadczenia opieki zdrowotnej finansowane za środków publicznych).

Przepisy te będą analizowane w toku zajęć przy omawianiu zagadnień teoretycznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

-dyskusja,

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemowy, - wspomagająco wykład konwersatoryjny.

Zaliczenie: kolokwium pisemne

PR_W02 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U01obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena

PR_U02 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U05 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U08 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_U09 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena,

PR_K01 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

PR_K03 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

PR_K04 obserwacja studenta w pracy w grupie, bieżąca ocena, końcowe zaliczenie

OPIS ECTS:

Liczba pkt ECTS 3 (90)

Udział w zajęciach: 16h

Lektura zalecanej literatury: 20h

Prace domowe: 10h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 34

Ćwiczenia prowadzone w formie stacjonarnej.

Metody i kryteria oceniania:

PR_W02

absolwent zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę: 2 absolwent nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na oceny: 3, 3,5 absolwent dostatecznie zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na oceny: 4, 4,5 absolwent dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U01

absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4,5 absolwent dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5 absolwent bardzo dobrze potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02

absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na oceny: 3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na oceny: 4, 4,5 absolwent dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03

absolwent potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na oceny: 3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na oceny: 4, 4,5 absolwent dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi analizować rolę norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na oceny:3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

absolwent potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na oceny:3, 3,5 absolwent potrafi dostatecznie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywani, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi sporządzić podstawowych projektów aktów normatywnych i aktów stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na oceny:3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09

absolwent potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę: 2 absolwent nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na oceny:3, 3,5 absolwent dostatecznie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na oceny: 4;4,5 absolwent dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na ocenę: 5 absolwent bardzo dobrze potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku przedmiotów obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01

absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na oceny:3, 3,5 absolwent w stopniu dostatecznym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na oceny: 4;4,5 absolwent w stopniu dobrym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na ocenę: 5 absolwent w stopniu bardzo dobrym jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03

absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2: absolwent nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3, 3,5 absolwent jest w stopniu dostatecznym gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 4, 4,5 absolwent jest w stopniu dobrym gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 5 absolwent jest w stopniu bardzo dobrym gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

PR_K04

absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę: 2 absolwent nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na oceny: 3, 3,5 absolwent jest w stopniu dostatecznym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na oceny: 4, 4,5 absolwent jest w stopniu dobrym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę: 5 absolwent jest w stopniu bardzo dobrym gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Uwagi:

IV grupa ćwiczenia prawo niestacjonarne

IV grupa ćwiczenia prawo niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)