Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne I semestr [WP-PR-PKr-Isem-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne I semestr [WP-PR-PKr-Isem-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 312A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Błachnio
Literatura:

Podręcznik:

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak 2012

Literatura uzupełniająca:

Agnieszka Barczak-Oplustil , Marek Bielski , Grzegorz Bogdan , Zbigniew Ćwiąkalski , Małgorzata Dąbrowska-Kardas , Wojciech Górowski , Mikołaj Iwański , Michał Jakubowski , Jan Jodłowski , Piotr Kardas , Jarosław Majewski , Mikołaj Małecki , Agnieszka Pilch , Małgorzata Pyrcak-Górowska , Janusz Raglewski , Maria Szewczyk , Szymon Tarapata , Włodzimierz Wróbel (red. naukowy) , Andrzej Zoll (red. naukowy), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz.2)

J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Wolters Kluwer S.A. 2015

Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Prawo karne sensu largo a prawo karne sensu stricto.

Funkcje prawa karnego

a) funkcja ochronna;

b) funkcja gwarancyjna;

c) pozostałe funkcje.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

Ustawa karna i jej stosowanie. Temporalny i terytorialny zakres obowiązywania ustawy karnej. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą.

Zasada nullum crimen sine lege poenali anteriori i jej znaczenie we współczesnych systemach prawa karnego:

a) nullum crimen sine lege scripta,

b) nullum crimen sine lege stricta,

c) nullum crimen sine lege certa,

d) nullum crimen sine lege praevia.

Ogólne pojęcie przestępstwa.

Struktura przestępstwa: zachowanie się człowieka jako podstawa odpowiedzialności karnej, bezprawność, karalność, karygodność oraz wina.

Formy popełniania przestępstwa: formy stadialne (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie) oraz postacie zjawiskowe (sprawstwo i jego odmiany, podżeganie, pomocnictwo).

Związek przyczynowy.

Wybrane inne zagadnienia z prawa karnego materialnego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1-EK3 są: wspomagająco wykład konwersatoryjny, wspomagająco wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, kazus (studium przypadku), dyskusja.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4-EK5 są: dyskusja, praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej, kazus (studium przypadku).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia dla EK1-EK5: bieżące sprawdzanie przekazywanej wiedzy w trakcie kolejnych zajęć. Na zakończenie semestru kolokwium zaliczeniowe w formie testu wielokrotnego wyboru.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (2):

EK1: nie umie formułować opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych ani też dokonywać ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie potrafi posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: nie potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisów karnych.

EK4: nie potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Na ocenę dostateczną (3):

EK1: ma zadowalająco rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny na poziomie zadowalającym.

EK4: docenia pracę w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4):

EK1: ma dobrze rozwiniętą umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny.

EK2: nie tylko potrafi prawidłowo posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla

sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego, ale też czyni to względnie swobodnie.

EK3: potrafi samodzielnie interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi pracować i w współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

Na ocenę bardzo dobrą (5):

EK1: nie tylko bardzo dobrze umie formułować opis prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywać ich prawnokarnej oceny, ale też w wypadku okoliczności, które mogą być różnie interpretowane, potrafi zidentyfikować możliwe konkurencyjne interpretacje oraz wskazać mocne i słabe strony każdej z nich.

EK2: potrafi biegle posługiwać się siatką terminologiczną "języka prawa karnego" w zakresie niezbędnym dla sprawnego i rzetelnego wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego.

EK3: bardzo dobrze potrafi w sposób samodzielny interpretować oraz krytycznie oceniać przepisy karne, wykorzystując do tego celu orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny.

EK4: potrafi aktywnie i kreatywnie zarządzać grupą wykonując zadania z zakresu prawa karnego (rozwiązywanie kazusów).

EK5: bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

Zaliczenie:

test wielokrotnego wyboru. Poprawa w formie ustnej odpowiedzi.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Warunkiem podejścia do egzaminu ustanego u prof. J. Majewskiego jest uzyskanie co najmniej 1x4,5 oraz 1x5 (obojętnie jaka ocena w którym semestrze) z ćwiczeń z prawa karnego.

Link do zespołu MS TEAMS:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asZ4SM3id97hATGuP7YBLFVAI-L_Yarid-ihmnMPYPJs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b281d884-f6e6-4446-80bc-59a9ab5d5dab&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)