Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15
sala 316
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Radosław Mędrzycki
Literatura:

Podstawowa:

red. I. Lipowicz, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

red. Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

red. M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2019 i wyższe wydania.

red. P. Lisowski, J. Blicharz, Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022 i niższe wydania do 2019

Prowadzący zajęcia może wymagać dodatkowej literatury.

Zakres tematów:

1. Istota administracji

2. Istota i zakres prawa administracyjnego

3. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego

4. Źródła prawa administracyjnego

5. Podmioty administrujące

6. Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej

7. Prawne formy działania administracji

Zakres tematów nie pokrywa się z podziałem na ćwiczenia.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja materiału/ konwersacja/ metoda projektu.

Efekty uczenia się weryfikowane są przez:

a) ewaluację. Ewaluacje przeprowadza się w formie pytania na zajęciach, sprawdzania pracy domowej i/lub wykonywanej na zlecenie podczas zajęć.

b) ocenę umiejętności i wiedzy na podstawie kolokwiów. Kolokwium przeprowadza się w formie sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian będzie obejmował swoim zakresem materiał omówiony podczas ćwiczeń oraz materiał z podręcznika i/lub innych źródeł wskazany przez prowadzącego ćwiczenia.

Sprawdzian to test wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru, składa się z 15 pytań. Punktacja testu: 8–9 pkt — ocena dostateczna (3), 10 pkt — ocena dostateczna plus (3,5),

11–12 pkt — ocena dobra (4), 13 pkt — ocena dobra plus (4,5), 14–15

pkt — ocena bardzo dobra(5). Czas pisania testu: 15 minut. Poprawy testu nie przewiduje się. Nie przewiduje się innych terminów pisania testu niż wskazane przez prowadzącego zajęcia. Nieobecność na teście - konieczność poprawy oceny na dyżurze przez odpowiedź ustną w przeciągu najbliższych 2 dyżurów (chyba, że kończy się rok akademicki wtedy maksymalnie na ostatnim dyżurze przed sesją, niedopełnienie obowiązku poprawy, ocena 2). Ściąganie na teście - ocena 2 z testu.

Student ma obowiązek uczestniczyć w ćwiczeniach. Na ćwiczeniach będzie sprawdzana lista obecności. Lista będzie sprawdzana po ok 25 minutach. Spóźnienie powyżej 25 minut skutkuje nieobecnością. Student powinien uczęszczać na zajęcia do grupy, do której jest przypisany. Uczestnictwo w zajęciach innej grupy nie usprawiedliwia nieobecności.

Student może być nieobecny na ćwiczeniach dwa razy (2). Każda kolejna nieobecność powinna być usprawiedliwiona przez lekarza. Student nieobecny na ćwiczeniach więcej niż 5 razy (więcej niż 1/3 zajęć) co stanowi sumę wszystkich usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych zajęć ma niezaliczone ćwiczenia. Brak zaliczonych ćwiczeń z powodu nieobecności nie może być sanowany przez ich poprawienie w sesji poprawkowej semestru zimowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena składa się z indywidualnej oceny studenta w skali 2-5 w ewaluacji oraz indywidualnych ocen studenta w skali 2-5 z kolokwiów, przy czym wynik ostateczny jest średnią arytmetyczną w proporcji 2 oceny z kolokwium 1 ocena z ewaluacji.

Przykład ocena z 1 kolokwium 3

Ocena z drugiego kolokwium 2

Ocena z ewaluacji 3,5

Ocena końcowa 2 (ndst)

Wyliczenie oceny końcowej 3+2+3,5=8,5

8,5/3=2,8888

Zakres ocen 2-2,999 - ndst

3,00-3,4999 - dst

3,5-3,9999 - dst+

4,0-4,49999 db

4,5-4,9999 db+

5 - bdb

Na ocenę 5 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób bardzo dobry, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Na ocenę 4 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób dobry, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Na ocenę 3 studentka/student wykazuje znajomość materii prawa administracyjnego i umiejętności posługiwania się nim w sposób dostateczny, co wynika z ewaluacji i ocen z kolokwiów

Ocena 4,5 i 3,5 charakteryzują wiedze i umiejętności zdobyte pośrednio między oceną 5 a 4 i 4 i 3.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)