Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego [WK-S-HP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Powszechna historia prawa kanonicznego [WK-S-HP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 14:15 - 15:45
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
każdy czwartek, 16:00 - 16:45
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Bożena Szewczul
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDFQ6p-gXN1kYo15mzrIq1enBMecLqmWcwUgE7oYJFYk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f011ade7-95b1-4375-ba0f-be4b1a8b4061&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowa:

BRZEZIŃSKI A., Rys dziejów Świętego Soboru Trydenckiego, Kraków 2016, http://www.ultramontes.pl/sobor_trydencki.pdf

Uzupełniająca:

1. BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole 19572, s. 1-20.

2. HEMPEREK P. GÓRALSKI W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 5-13.

Zakres tematów:

1. O prawie w ogólności.

2. Ogólne pojęcia o prawie kanonicznym.

3. Natura prawa kanonicznego.

4. Pojęcie Kościoła

5. Założenie Kościoła i wspólnota kościelna

6. Błędy odnośnie do założenia Kościoła

7. Rozwój Kościoła i odniesienie do prawa mojżeszowego

8. Organizacja Kościołów partykularnych

9. Charyzmaty w Kościele pierwotnym

10. Episkopat monarchiczny

11. Prymat biskupów rzymskich

12. Organizacja metropolitalna kościołów

13. Pochodzenie synodów

14. Święcenia mniejsze (niższe)

15. Diakonisse

16. Duchowieństwo diecezjalne

17. Prawo małżeńskie i zakonne

18. Sądownictwo kościelne

19. Dobra doczesne Kościoła

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny - słowna prezentacja treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i zyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

Prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

Indywidualna lektura tekstów - indywidualna lektura literatury podanej jako obowiązkowa i uzupełniająca.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii oraz zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana i dostateczna.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, ma mało uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też w dostatecznym zakresie posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana w dostatecznym stopniu.

ocena 4 (db): student zna dobrze podstawową terminologię i ma uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi posługiwać się nimi w zadowalającym stopniu i w sposób wystarczająco uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest częściowo ugruntowana.

ocena 5 (bdb): student zna bardzo dobrze podstawową terminologię i zasadnicze zagadnienia z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi w pełni posługiwać się nimi. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest wystarczająco ugruntowana.

UMIEJĘTNOŚCI:

ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz nie umie przedstawić wyników tejże wykładni. Nie potrafi też ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i nie jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych. Nie potrafi znajdować fontes cognoscendi i literatury związanej z przedmiotem.

ocena 3 (dst): student jest w stanie w ograniczonym stopniu dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni. Nie potrafi dostatecznie ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać ich w świetle norm prawnych. Znajduje tylko częściowo fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 4 (db): student w zadawalającym stopniu dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz może przedstawić wyniki tejże wykładni. Potrafi w sposób właściwy ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Właściwie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 5 (bdb.): student kompetentnie dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawia wyniki tejże wykładni. Potrafi bardzo dobrze ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Bezbłędnie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

KOMPETENCJE: (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie wykonać pracy ani wcześniej jej zaplanować i zorganizować mając na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie bierze udziału w prowadzonych zajęciach, nie zabiera głosu w dyskusjach i nie wyraża ani nie dokumentuje swego stanowiska.

ocena 3 (dst): student tylko w niewielkim stopniu potrafi samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej próbował z trudem zaplanować i zorganizować mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Od czasu do czasu bierze udział w prowadzonych zajęciach, niekiedy zabiera głos w dyskusjach, nie potrafi wyrażać i dokumentować własnego stanowiska.

ocena 4 (db): student potrafi dobrze i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompetentnie i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zręcznie zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko także krytyczne.

ECTS – [1 ECTS = 30(25) godz.

udział w wykładzie - 45 godz.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 30 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 40 godz.

Suma godzin - 175 godz.

Liczba ECTS: 7

Na ocenę końcową składają się:

1.Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Usprawiedliwieniem kolejnych nieobecności (poza przyczynami zdrowotnymi) jest przygotowanie referatu, prezentacji itp.

2.Udział w dyskusji prowadzonej w czasie wykładu

3.Wykonanie i ocena realizowanych zadań - poszerzenie zakresu wiedzy w formie prezentacji czy krótkich referatów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)