Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w. [WNHS-HI-KwKultPol] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w. [WNHS-HI-KwKultPol]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Marszalska
Literatura:

1. Bielawski J., Książka w świecie islamu, Wrocław 1991.

2. Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

3. Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, w: Aleksander Birkenmajer. Studia bibliologiczne, red. H. Więckowska, A. Birkenmajer, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 264-284.

4. Broda M., Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014.

5. Buchwald-Pelcowa P., Cenzura w dawnej Polsce: między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.

6. Chwalewik E., Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1-2, Kraków 1991.

7. Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

8. Dobrowolski K., Z dziejów książki w Polsce średniowiecznej, Kraków 1924.

9. Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

10. Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, .K Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok 2019.

11. Hornowska M., Zdzitowiecka – Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.

12. Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.

13. Książka w życiu Kościoła: zbiór studiów, red. T. Kruszewski, Toruń 2009.

14. Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek od XV-XVIII wieku, Wrocław 1976.

15. Marszalska J. M., Inwentarz klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, „Nasza Przeszłość”, 106/2006, s. 301-314.

16. Marszalska J. M., Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów – Tyniec 1997.

17. Marszalska J. M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 2005/104, s. 37-70.

18. Moskal T., Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013

19. Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.

20. Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984.

21. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

22. Rękopisy w zbiorach kościelnych, opr. T. Makowski, P. Sapały, Warszawa 2014.

23. Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

24. Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972. (oraz suplementy).

25. Szelińska W., Drukarstwo krakowskie : [1474-1974], Kraków 1974.

26. Szwejkowska H., Głąbiowski K., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1983.

27. Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII. Zarys historyczny, Warszawa 1983.

28. Święcki C. K., Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek, Warszawa 2010.

29. Zbigniew Nowak, Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku, Gdańsk 1976.

30. Żbikowska-Migoń A., Dzieje książki i jej funkcji społecznej : wiek XVIII, Wrocław 1987.

31. Żbikowska-Migoń A., Historia książki w XVIII wieku : początki bibliologii, Warszawa 1989.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład z elementami dyskusji studentów nad zagadnieniem omawianym na zajęciach. Po każdym z semestrów odbywa się egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru dopuszczalna jest jedna nieobecność bez usprawiedliwienia. Każda następna nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze. Student z własnej inicjatywy zgłasza się na najbliższy dyżur wykładowcy celem odrobienia nieobecności.

2. Aktywność studentów w trakcie zajęć.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zarówno w I i II semestrze jest:

- obecność na zajęciach (jedna nieobecność jest dopuszczalna bez usprawiedliwienia).

- aktywność w trakcie zajęć,

-zaliczenie lektury wskazanej przez prowadzącego zajęcia w formie ustnej

- zaliczenie testu sprawdzającego nabytą wiedzę w toku wykładu oraz zadanej lektury. Należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedz, aby uzyskać zaliczenie (pozytywną ocenę) z testu.

4. Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin ustny w formie oraz terminie wskazanym przez wykładowcę.

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy z zakresu piśmiennictwa, sztuki drukarskiej Polski z uwzględnieniem piśmiennictwa europejskiego, a także nie zna zachodzących zjawisk kulturowych łącząc je ze zmianami politycznymi (dynastycznymi), wykształceniem oraz zachodzącymi zmianami społecznymi.

EK 2: student nie ma wiedzy na temat najważniejszych elementów związanych z kulturą książki rękopiśmiennej i drukowanej, a także nie ma wiedzy dotyczącej kształtowania się na przestrzeni wieków bibliotek monarszych, kościelnych (zakonnych), mieszczańskich itp.

EK 3: student nie posługuje się faktami historycznymi i biograficznymi za zakresu historii książki rękopiśmiennej i drukowanej

EK 4: student nie potrafi interpretować i analizować źródeł dotyczących dziejów książki np. inwentarzy, legatów testamentowych, dokumentów zakupu.

EK 5 student nie ma świadomość znaczenia historycznego piśmiennictwa polskiego, biorąc pod uwagę ogromu zniszczeń księgozbiorów na przestrzeni dziejów Polski (m.in. potop szwedzki, rozbiory, II wojna światowa)

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu piśmiennictwa, sztuki drukarskiej Polski z uwzględnieniem piśmiennictwa europejskiego, a także zna zachodzące zjawiska kulturowe łącząc je ze zmianami politycznymi (dynastycznymi), wykształceniem oraz zachodzącymi zmianami społecznymi.

EK 2: student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat najważniejszych elementów związanych z kulturą książki rękopiśmiennej i drukowanej, a także ma wiedzę dotyczącą kształtowania się na przestrzeni wieków bibliotek monarszych, kościelnych (zakonnych), mieszczańskich itp.

EK 3: student posługuje się w stopniu podstawowym faktami historycznymi i biograficznymi za zakresu historii książki rękopiśmiennej i drukowanej

Ek. 4: student potrafi w stopniu podstawowym interpretować i analizować źródła dotyczące dziejów książki np. inwentarze, legaty testamentowe, dokumenty zakupu.

EK 5: student ma w stopniu podstawowym świadomość znaczenia historycznego piśmiennictwa polskiego, biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń księgozbiorów na przestrzeni dziejów Polski (m.in. potop szwedzki, rozbiory, II wojna światowa)

na ocenę 4 (bd.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym wiedzę z zakresu piśmiennictwa, sztuki drukarskiej Polski z uwzględnieniem piśmiennictwa europejskiego, a także zna zachodzące zjawiska kulturowe łącząc je ze zmianami politycznymi (dynastycznymi), wykształceniem oraz zachodzącymi zmianami społecznymi.

EK 2: student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat najważniejszych elementów związanych z kulturą książki rękopiśmiennej i drukowanej, a także ma wiedzę dotyczącą kształtowania się na przestrzeni wieków bibliotek monarszych, kościelnych (zakonnych), mieszczańskich itp.

EK 3: student posługuje się w stopniu dobrym faktami historycznymi i biograficznymi za zakresu historii książki rękopiśmiennej i drukowanej

Ek. 4: student potrafi w stopniu dobrym interpretować i analizować źródła dotyczące dziejów książki np. inwentarze, legaty testamentowe, dokumenty zakupu.

EK 5 student ma w stopniu dobrym świadomość znaczenia historycznego piśmiennictwa polskiego, biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń księgozbiorów na przestrzeni dziejów Polski (m.in. potop szwedzki, rozbiory, II wojna światowa)

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę z zakresu piśmiennictwa, sztuki drukarskiej Polski z uwzględnieniem piśmiennictwa europejskiego, a także zna zachodzące zjawiska kulturowe łącząc je ze zmianami politycznymi (dynastycznymi), wykształceniem oraz zachodzącymi zmianami społecznymi.

EK 2: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat najważniejszych elementów związanych z kulturą książki rękopiśmiennej i drukowanej, a także ma wiedzę dotyczącą kształtowania się na przestrzeni wieków bibliotek monarszych, kościelnych (zakonnych), mieszczańskich itp.

EK 3: student posługuje się w stopniu bardzo dobrym faktami historycznymi i biograficznymi za zakresu historii książki rękopiśmiennej i drukowanej

Ek. 4: student potrafi w stopniu bardzo dobrym interpretować i analizować źródła dotyczące dziejów książki np. inwentarze, legaty testamentowe, dokumenty zakupu.

EK 5: student ma w stopniu bardzo dobrym świadomość znaczenia historycznego piśmiennictwa polskiego, biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń księgozbiorów na przestrzeni dziejów Polski (m.in. potop szwedzki, rozbiory, II wojna światowa)

Uwagi:

Historia I rok mgr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)