Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje bezpieczeństwa państwa [WSE-BW-IBP] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje bezpieczeństwa państwa [WSE-BW-IBP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Matyjaszczyk
Literatura:

Literatura podstawowa:

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku., Warszawa 2006.

Leszczeński M., Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Warszawa 2013.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

Paździor M. Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2012.

Sikora K., Stelmasiak J., Zdyb M. (red.), System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.

Stelmasiak J., Sikora K., Zdyb M., System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji. Warszawa 2015.

Wybrane akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2002, nr 7, poz. 58).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 170 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 189 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1106 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 568 ze zm.).

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779).

Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. nr 141, poz. 943).

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1592).

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1590).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655).

Literatura uzupełniająca:

Karpiuk M. (red.), Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa, 2012.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku, Rzeszów, 2012.

Sławik K., Zarys systemu prawa policyjnego, Warszawa 2011.

Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne: podręcznik akademicki, Toruń, 2017.

Ura E., Pieprzny S. (red.), Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, 2010.

Zakres tematów:

Wykaz omawianych instytucji:

1. Ministerstwo Obrony Narodowej;

2. Wojska Lądowe;

3. Wojska Powietrzne;

4. Marynarka Wojenna;

5. Obrona Terytorialne;

6. Wojska Specjalne: Grom, Formoza;

7. Żandarmeria Wojskowa;

8. Obrona Cywilna Kraju;

9. Służba Kontrwywiadu Wojskowego;

10. Służba Wywiadu Wojskowego;

11. Agencja Wywiadu;

12. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

13. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego;

14. Służba Ochrony Państwa;

15. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;

16. Policja;

17. Straż Graniczna;

18. Centralne Biuro Antykorupcyjne;

19. Służba Więzienna;

20.Straż Ochrony Kolei;

21. Prokuratury i Sądy;

22. Inspekcja Transportu Drogowego;

23. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego;

24. Straż Miejska i Gminna;

25. Krajowa Administracja Skarbowa;

26. Straż Leśna;

27. Państwowa Inspekcja Ochrony Przyrody;

28. Państwowa Straż Rybacka;

29. Państwowa Agencja Atomistyki;

30. Państwowa Straż Pożarna;

31. Ochotnicza Straż Pożarna;

32. NIK

33. Państwowa Inspekcja Sanitarna

34. Inspekcja Handlowa

35. Inspekcja Farmaceutyczna

36. Inspekcja Weterynaryjna

37. Państwowa Inspekcja Pracy

38. Agencje ochrony osób i mienia

39. Organizacje pozarządowe: WOPR TOPR, GOPR, Polski Związek Łowiecki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność podczas zajęć (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

- przygotowanie i zaprezentowanie referatu podczas zajęć (max 20 pkt);

- kolokwium w formie pisemnej (max 30 pkt).

Skala punktacji:

25-29 - dst.

30-34 - dst.+

35-39 - db.

40-44 - db.+

45-50 - bdb.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 20 godz.

Liczba ECTS: 60 godz./30 godz. = 2 pkt ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)