Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropopresja i bioróżnorodność [WF-OB-ANTB] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Antropopresja i bioróżnorodność [WF-OB-ANTB]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 309
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32000
Literatura:

Anderwald D. (red.) Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich. Rogów 2009

Badora K. Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych. Opole 2004

Berger L. 2000 Płazy i gady Polski

Buszko-Briggs M., Okołów G. 2002. Płazy i gady Polski

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Godlewska A. Ochrona ptaków w budynkach. Bocian, warszawa 2008

Indykiewicz P., Jerzak J., Barczak T. Faun miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Bydgoszcz 2008

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Lesińki G. Wpływ antropogenicznych przekształceń krajobrazu na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy Polsce. SGGW, Warszawa 2006

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Okołów G. 2007. Kampinoski Park Narodowy Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Stawicka i in. 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne.

Strawiński S. 1971. O ptakach, ludziach i miastach

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Pozytywne i negatywne strony przekształcania środowiska przez człowieka. Fragmentacja środowisk a różnorodność biologiczna.

3. Zrzuty ścieków i komunalne składowiska śmieci. Znaczenie dla fauny na przykładzie kolektora i wysypiska w Łubnej koło Piaseczna.

4. Synantropizacja i synurbizacja zwierząt. Przegląd charakterystycznych przedstawicieli fauny terenów miejskich w różnych okresach fenologicznych

5. Wpływ infrastruktury drogowej na zgrupowania zwierząt. Problem fragmentacji siedlisk.

6. Intensyfikacja rolnictwa a fauna. Pozytywny i negatywny wpływ rolnictwa na faunę. Przegląd charakterystycznych przedstawicieli fauny łąk i pól

7. Żywność modyfikowana genetycznie: blaski i cienie

8. Wpływ rybołówstwa na faunę mórz i oceanów

9. Zwierzęta rybożerne a gospodarka rybacka – konflikt i sposoby jego rozwiązywania

10. Gospodarka leśna i pożary – wpływ na florę, faunę i bioróżnorodność

11. Wpływ różnych form turystyki na faunę gór i pogórza

12. Inwazje obcych gatunków roślin i zwierząt - wpływ na rodzimą florę, faunę i bioróżnorodność

13. Wpływ zabudowy na faunę - przykład parku miejskiego i osiedla (zajęcia terenowe)

14. Wisła na odcinku śródmiejskim i poza miejskim. Przystosowanie się zwierząt wodnych do życia w mieście. Wisła jako korytarz wnikania zwierząt do miasta

15. Porównanie fauny miasta i terenów poza miejskich (zajęcia terenowe)

16. Omówienie prezentacji studenckich i podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykłady seminaryjne, zajęcia terenowe (projekt), dyskusja, indywidualna lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, prezentacje multimedialne

weryfikacja – ocena indywidualna z prezentacji multimedialnej, aktywność na zajęciach

Efekty umiejętności (EK 2-4)

metoda dydaktyczna – analiza treści materiału, zespołowe prezentacje multimedialne, dyskusja nt. prezentacji i problemu

weryfikacja – ocena zespołowa prezentacji i raportu

Efekt kompetencji (EK 5)

metoda dydaktyczna – lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, dyskusja w czasie zajęć

weryfikacja – prezentacja multimedialna, raport pisemny, aktywność i sumienność na zajęciach

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testów sprawdzających. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej

Wykład seminaryjny – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat oraz przygotowania się do quizów sprawdzających

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – będzie nieodzownym elementem każdych zajęć - omawianie samej prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

Prezentacja multimedialna – prezentacje zespołowe w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany i wybrany temat. Prezentacje nie powinny trwać krócej niż 45 min i nie dłużej niż 60 min. Każdy z zespołów będzie liczył nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery osoby.

Zajęcia terenowe – cztery zajęcia terenowe mające na celu poznanie fauny terenów w różnym stopniu związanych z człowiekiem (las, park, tereny wiejskie, osiedle miejskie). Studenci w grupach, tych samych co przygotowywali prezentacje w PowerPoint, będą mieli za zadanie zaobserwować i rozpoznawać jak największą liczbę spotykanych w trakcie zajęć zwierząt. Obserwacje te, w połączeniu z wiedzą literaturową będą podstawą raportu, który każda z grup będzie miała za zadanie napisać

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany i wybrany temat – sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji zespołowej. Każda z osób w zespole będzie referować część tematu z wylosowanego zagadnienia. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny,sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się każdego studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint. Niezależnie od ocen indywidualnych, oceniana będzie też grupa jako całość. Ocena grupy,

relatywna na tle wszystkich prezentacji będzie mogła podwyższyć lub obniżyć ocenę indywidualną, każdej osoby w grupie, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.

Raport z zajęć terenowych – krótki raport pisemny z zajęć terenowych mający za zadanie przedstawić podstawowe podobieństwa i różnice fauny podobnych dwóch środowisk w różnym stopniu narażonych na wpływ ludzi (park-las lub wieśmiasto). Typ środowiska porównywanego w raporcie przez poszczególne grupy będzie wcześniej rozlosowany za zajęciach.Oceniana będzie jego forma i treść, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i wiedzy w każdym wymiarze, w tym przy ocenie przyczyn zaobserwowanych różnic

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć – brak sumienności (duża liczba nieobecności) będzie obniżała, zaś aktywność na zajęciach podwyższała ocenę z przedmiotu, zgodnie z przedstawionymi wcześniej regułami.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z prezentacji multimedialnych przygotowanych w zespole. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia

2. ocena z raportu pisemnego na podstawie literatury i materiałów zebranych w terenie. Oceniana będzie forma i treść raportu.

3. aktywność na zajęciach

4. liczba nieobecności i spóźnień

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny indywidualnej z zespołowej prezentacji i oceny z raportu pisemnego.

Ocena zespołowa prezentacji i raportu może podwyższyć (w przypadku najlepszej w grupie) lub obniżyć (w przypadku najgorszej w grupie) indywidualną ocenę o 0,5 stopnia.

Znacząca aktywność na zajęciach podwyższa ocenę z prezentacji zgodnie ze wzorem: ocena z prezentacji + (0,125 x liczba zajęć na których student był aktywny). Nieobecność i spóźnienia na zajęcia obniżają ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena końcowa obniżana jest o 0,5 x liczba kolejnych nieobecności; każde spóźnienie na zajęcia więcej niż 10 min = 0,5 nieobecności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)