Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia współczesnej rodziny [WSR-NR-1-ZR] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zagrożenia współczesnej rodziny [WSR-NR-1-ZR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 60
Prowadzący: Zbigniew Mikołajczyk
Literatura:

Mikołajczyk Z., Domestic Violence as a Phenomenon which Affects Family Safety. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2022, vol. 43, nr 4, s.171-180.

Mikołajczyk Z., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

Mikołajczyk Z. i in., Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna a pandemia COVID-19. Warszawa 2022,

Balik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Kraków 2010;

Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008;

Ustawa z 9 czerwca 2022 o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Dz. U. 2022 poz. 1700.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. DzU. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DzU. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2022;

Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2017;

Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2023;

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011;

Hołyst B., Wiktymologia kryminalna, Warszawa 2021.

Hołyst B., Strategie zwalczania przestępczości internetowej, „Kryminalistyka na świecie” 2(2012)1, s. 25-50;

Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999;

Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków 2002;

Drexler Z., Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem. Warszawa 2012.

Filar M., Kodeks karny komentarz. Warszawa 2008;

Głowacki R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009;

Jastrzębski B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa

i administracji publicznej. Płock 1999;

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby – jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliższym otoczeniu. Poznań 2000;

Kołakowska H.-Przełomiec , Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

Koral J., Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa 2009;

Kube E., Europa Zachodnia i USA wobec zjawiska narkomanii, „Zdrowie Psychiczne” (1992)3/4, s. 5-23; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2011;

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii [dalej KBdsPN], Canabis – groźny!, Koszalin 2001;

Lasocik Z., Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006;

Lisiecki M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

Lipka M., Przestępczość nieletnich w Polsce, 1971;

Łojek K., Elementarz rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa, 2008;

Michalska–Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

Mikulski Glass, Polski transport lotniczy. Warszawa 1980;

Mikołejko A., Sekty zagłady u schyłku XX wieku, „Społeczeństwo Otwarte” (1997)4.

Markiewicz A., Halucynogeny. Wiem wszystko, Koszalin 2003.

Markiewicz A., Klejenie się. Koszalin 2004.

Markiewicz A., Opiaty, Koszalin 2001.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacja zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007;

Opora R. Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

Pecyna J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Technika w praktyce” R: 2013-10-01

Pikulski St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

Perez-Reverte A., Wielkie katastrofy XX wieku. Warszawa 2000;

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003;

Prejs B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

Siemaszko A., Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, Oficyna Naukowa 1995;

Szewczyk M., Prawno-karne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej (zagadnienia wybrane), [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, red. A. Błachut, J. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001;

Starkowski D., Bleńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. T. 4. 2011;

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe. Lublin 2006;

Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa 2012;

Zakres tematów:

1. Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa i typologii zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Miejsca rodziny w systemie bezpieczeństwa państwa.

3. Zagrożenia naturalne.

4. Awarie techniczne.

5. Przestępczość.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Przestępczość nieletnich.

8. Przemoc domowa.

9. Cyberzagrożenia.

10. Alkoholizm.

11. Narkomania.

12. Prostytucja.

13. Pornografia.

14. Subkultury społeczne.

15. Bezrobocie i inne zagrożenia rodziny.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda: wykład z elementami dyskusji i pracy grupowej.

Sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa lub odpowiedź ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - odpowiedź ustna lub praca zaliczeniowa.

Zakres wiedzy i kryteria oceniania:

Znajomość literatury przedmiotu.

Zasób nabytej wiedzy.

Jakość prezentacji.

Aktywność na zajęciach.

Obecność na zajęciach.

Poziom wiedzy i umiejętności określany jest jako bardzo dobry - 5; dobry - 4 i dostateczny - 3.

EK nr 1.

Bardzo dobry: Znajomość i rozumienie w stopniu zaawansowanym wszystkich pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

Dobry: Znajomość i rozumienie większości pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

Dostateczny: Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

EK nr 2 i 3.

Bardzo dobry: Wysoki poziom umiejętności diagnozowania oraz interpretacji problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny (szczególnie w zakresie zagrożeń naturalnych, technicznych, przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu i cyberzagrożeń). Umiejętność w stopniu zaawansowanym wskazywania rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń. Prawidłowe prognozowanie ich dynamiki i skutków zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także trafne dokonywanie oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań.

Dobry: Średni poziom umiejętności diagnozowania oraz interpretacji problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny (szczególnie w zakresie zagrożeń naturalnych, technicznych, przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu i cyberzagrożeń). Dobra umiejętność wskazywania rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń. Prawidłowe prognozowanie ich dynamiki i skutków zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także trafne dokonywanie oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań.

Dostateczny: Umiejętność ogólnego diagnozowania problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny . Wskazywanie rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń.

EK nr 4 i 5.

Jako konieczne do osiągnięcia.

Uwagi:

II rok - I stopień - studia stacjonarne - Nauki o rodzinie

Prowadzący:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: każda środa w godz. 8:00 - 9:30, s. 208, bud. 23/WOY

W przypadku dyżuru online link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae5919ba4ae8e4551962842adaeb3d493%40thread.tacv2/conversations?groupId=3885115d-1520-4d83-9073-6750c3a34a0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)