Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury [WH-FP-I-3-TeorLit-Z] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria literatury [WH-FP-I-3-TeorLit-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-06 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2022-12-13 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2022-12-20 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2023-01-03 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2023-01-10 09:45 : 11:15 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Wiesława Tomaszewska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34846&notifyeditingon=1
Literatura:

1. J. Culler, Co to jest teoria, [w:] tenże, Teoria literatury, Warszawa 1998.

2. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, t. II, cz. 2.

3. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 203-241.

4. M. Bachtin, Typy słowa prozatorskiego, [w:] tenże, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 275-309.

5. J. M. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, tłum. A. Tanalska, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

6. R. Ohmann, Literatura jako akt, tłum. B. Kowalik, W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2 lub [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. IV, cz. I, Kraków 1992.

7. Z. Mitosek, Od dzieła do rękopisu; o francuskiej krytyce genetycznej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 393-403.

8. F. Ankersmit, Narracja jako przedstawianie, [w:] Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

9. M. Głowiński, Cztery typy fikcji literackiej, [w:] tenże, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998.

10. M. Głowiński, Powieść i prawda, [w:] tenże, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997,

11. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.

12. T. Kostkiewiczowa, Problemy całościowej charakterystyki stylu pisarza, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

Lektura uzupełniająca:

1. R. Ingarden, Podział wiedzy o literaturze, [w:] tenże, Studia z estetyki, Warszawa 1966, t. I.

2. R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 34-49.

3. H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt, tłum. M. Wilczyński, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

4. M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych. Próba analizy filozoficznej, tłum. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3, s. 265-288 lub [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.

W razie potrzeby literatura obowiązkowa i uzupełniająca będzie podawana w trakcie zajęć i przesyłana na platformę Moodle.

Zakres tematów:

Teoria literatury i jej przedmiot.

Teoria dzieła literackiego.

Zagadnienia odbioru dzieła literackiego.

Proces historycznoliteracki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych, podanych jako lektura obowiązkowa;

prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów;

ilustracja tez teoretycznych fragmentami tekstów literackich i tekstów kultury, wybranych filmów;

konsultacje;

przykładowe formy zaliczenia semestru zimowego: sprawdziany testowe, prace zaliczeniowe przesyłane na platformę Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

1. uczestnictwo w zajęciach: dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru (studenci samodzielnie zaznaczają obecność na platformie Moodle);

2. uzyskanie zaliczenia jest przeprowadzane na podstawie frekwencji na zajęciach i prac sprawdzających przewidzianych w semestrze;

3. warunkiem uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru zimowego;

4. ocena końcowa z ćwiczeń: frekwencja max. 25% punktów; kolokwium zaliczeniowe max. 75% punktów;

5. studenci, którzy przystępują do egzaminu z przedmiotu ‘Teoria literatury. Wykład’, muszą mieć zaliczony semestr zimowy i letni z przedmiotu 'Teoria literatury - ćwiczenia'.

Uwagi:

Materiały do zajęć i ew. prace pisemne będą przesyłane na platformę Moodle (link podany wyżej).

Inne - zespół grupy na MS Teams (link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1qn92uNEr4MscgqenPUdC9cN60Fr0Tx2l5t8Zx422Ik1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=93238dcd-d12d-4bc4-a1e8-95e4b0431c6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)