Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie muzeum [WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie muzeum [WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Piotr Majewski
Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

4) V. Danilov, A Planning Guide for Corporate Museums, Galleries, and Visitor Centers, New York 1992.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

7) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

8) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

9) Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019.

10) Rocznik Kultury Polskiej: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

11) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

12) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

13) czasopismo naukowe „Muzealnictwo”.

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe:

1) Zarządzanie muzeum w państwowym systemie zarządzania dziedzictwem kulturowym:

a) system prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz – ustawa o muzeach;

b) kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury (np. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

2) Zarządzanie muzeum jako proces:

a) planowanie (w tym: budowanie strategii);

b) organizacja (w tym: finansowanie działalności): źródła finansowania: dotacje organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury, granty, tzw. fundusze europejskie i norweskie).

c) kierowanie (z uwzględnieniem form nadzoru nad działalnością muzeum);

d) kontrola (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

3) Zarządzanie muzeum a otoczenie społeczno-gospodarcze (w tym: partycypacja, komunikacja zewnętrzna).

4) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą:

a) bezpieczeństwo zbiorów i ludzi,

b) doświadczenie czasu pandemii.

5) Zarządzanie muzeami w perspektywie polskiego doświadczenia historycznego:

a) okres zaborów (przed 1918 r.),

b) okres międzywojenny (1918–1939) i II wojna światowa (1939–1945),

c) okres po II wojnie światowej (do 1989) i czasy współczesne (po 1989).

6) Zarządzanie a specyfika działalności kulturalnej w muzeum (w tym: tzw. zarządzanie humanistyczne).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena BDB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania dziedzictwem w muzach, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST

Student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST

Student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)